Nastal čas na aktualizaci. Aplikace Garmin Connect nadále nepodporuje vaši verzi prohlížeče. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi některého z těchto kompatibilních prohlížečů.

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

(Nahrávání dat Quickdraw v.052416)

Aplikace Nahrávání dat Quickdraw (dále jen „aplikace“) a obsah a data (dále jen „data“) zahrnutá v aplikaci jsou ve vlastnictví společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností (dále společně jako „Garmin“) nebo poskytovatelů licencí. Aplikace a data jsou poskytovány v rámci této licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou dohodnuty mezi koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „váš“) na jedné straně, a společností Garmin a jejími poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licence na straně druhé.

DŮLEŽITÉ: NEŽ TUTO APLIKACI ZAKOUPÍTE NEBO POUŽIJETE, PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE CELOU TUTO LICENČNÍ DOHODU. NÁKUPEM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM TÉTO APLIKACE STVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROSTUDOVALI TUTO LICENČNÍ DOHODU A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Licenční podmínky. Společnost Garmin vám poskytuje omezenou, nevýhradní licenci k používání této aplikace a dat v souladu s podmínkami této dohody. Souhlasíte, že budete tuto aplikaci a data používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy a nikoli pro středisko služeb, „sdílení času“ (time-sharing), další prodej nebo jiné podobné účely.

Omezení. S výjimkou případů výslovně povolených touto licenční dohodou souhlasíte, že nebudete reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně dekódovat ani vytvářet odvozená díla z jakékoli části aplikace nebo dat, a nesmíte je v žádné formě převádět ani šířit, a to k žádnému účelu, s výjimkou rozsahu povoleného závaznými právními předpisy. Máte zakázáno prodávat, pronajímat nebo poskytovat leasing této aplikace nebo dat jiné osobě nebo třetí straně.

Mapové příspěvky. Aplikaci můžete používat k nahrávání map (dále jen „mapové příspěvky“). Mapové příspěvky zůstávají vaším majetkem a i nadále k nim vlastníte autorská práva. Poskytnutím jakýchkoli mapových příspěvků společnosti Garmin nicméně udělujete společnosti Garmin převoditelnou, trvalou, celosvětovou, bezplatnou, neodvolatelnou licenci a právo k reprodukci, vytváření odvozených děl, licencování, šíření, prodeji, veřejnému zobrazování a veřejnému předvádění poskytnutých mapových příspěvků za jakýmkoli účelem a bez omezení či závazku vůči vám. Prohlašujete a zaručujete společnosti Garmin, že žádné vámi poskytnuté mapové příspěvky neporušují a nebudou porušovat ochranné známky, značky služeb, autorská práva, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech ani jiná práva k duševnímu vlastnictví třetí strany. Rovněž prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté mapové příspěvky jsou přesné, odkazují na veřejnou a bezpečnou lokalitu a nejsou omezeny žádným platným zákonem či předpisem. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za ověření správnosti a legálnosti jakýchkoli mapových příspěvků, které jste přímo nebo nepřímo poskytli společnosti Garmin.

Výhradní odpovědnost za mapové příspěvky a za důsledky jejich odeslání a zveřejnění nesete a i nadále ponesete vy sami. Nemáme žádnou povinnost monitorovat hodnocení a komentáře odesílané uživateli ani jiné příspěvky uživatelů. Budete výhradně odpovědní za veškeré škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských práv, vlastnických práv nebo jinou škodu vyplývající z vašich příspěvků. Také povolujete jinému uživateli, aby k materiálu získal přístup, zobrazoval jej, ukládal nebo reprodukoval pro své osobní použití. Tímto udělujete společnosti Garmin právo upravovat, kopírovat, zveřejňovat a distribuovat veškerý materiál, které zpřístupníte v aplikaci.

Berete na vědomí, že pokud použijete jakékoli příspěvky uživatelů zveřejněné v aplikaci nebo se na ně spolehnete, činíte tak na vlastní riziko. Proto doporučujeme, abyste byli opatrní a při využívání aplikace nebo mapových příspěvků uplatňovali zdravý rozum a úsudek.

Pravidla chování: souhlasíte s tím, že nebudete do aplikace odesílat žádný obsah, který:

  1. ​je nezákonný nebo podněcuje nebo podporuje nezákonnou činnost nebo spolčení ke spáchání jakékoli trestné činnosti,
  2. ​porušuje jakákoli práva třetí strany včetně: (a) autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických či smluvních práv, (b) práva na soukromí (konkrétně nesmíte šířit žádné osobní informace jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu) a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, a (c) jakýchkoli závazků zachování mlčenlivosti,
  3. ​obsahuje virus nebo jinou škodlivou součást nebo jiným způsobem nedovoleně manipuluje s aplikací nebo jakoukoli připojenou sítí nebo je omezuje či poškozuje nebo jakkoli jinak zasahuje do užívání aplikace jinou osobou nebo subjektem.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že ostatní uživatelé dodržují nebo budou dodržovat výše uvedená pravidla chování, a ve vztahu mezi vámi a námi tedy tímto přebíráte veškeré riziko škody nebo újmy vyplývající z jejich případného nedodržení.

Odpovědnost společnosti Garmin. Společnost Garmin neposkytuje žádná ujištění ani záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti aplikace nebo mapových příspěvků nebo výsledků, které budou používáním aplikace nebo mapových příspěvků získány. Aplikaci a mapové příspěvky třetích stran vždy používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko.

Předtím, než se na mapové příspěvky třetích stran spolehnete, ať už za jakýmkoli účelem, měli byste si ověřit jejich přesnost, bezpečnost, legálnost a/nebo relevantnost. Mapové příspěvky třetích stran vždy používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko.

APLIKACE A MAPOVÉ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST GARMIN SE DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO PRÁV TŘETÍ STRANY A ZÁRUKY NA VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL.

Odmítnutí odpovědnosti za určité škody. Aplikaci a mapové příspěvky třetích stran používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko. Pokud nejste s aplikací nebo mapovými příspěvky třetích stran spokojeni, je vaším jediným prostředkem nápravy ukončení používání aplikace a mapových příspěvků třetích stran. SPOLEČNOST GARMIN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA NÁHODNÉ, PŘÍKLADNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO PŘERUŠENÍM PROVOZU) ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT APLIKACI NEBO MAPOVÉ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH STRAN, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST GARMIN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA ČI NIKOLI. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE TEDY NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TOMTO PŘÍPADĚ TOTO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PLATÍ V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete odnikud vyvážet žádnou část aplikace ani žádný přímý produkt aplikace, s výjimkou případů, kdy jsou dodrženy všechny licence a schválení, které vyžadují příslušné vývozní zákony, pravidla a směrnice.

Odškodnění. Souhlasíte, že budete společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, bránit, odškodníte je a zbavíte je odpovědnosti za jakýkoli závazek, ztrátu, úraz (včetně smrtelných úrazů), požadavek, žalobu, náklady, výdaje nebo nároky jakékoli druhu či povahy, včetně palmáre, které vzniknou v důsledku jakéhokoli vašeho používání, reprodukce nebo držby aplikace nebo mapových příspěvků.

Doba platnosti.Tato dohoda je platná, dokud společnost Garmin platnost dohody neukončí z jakéhokoli důvodu včetně situací, kdy společnost Garmin zjistí, že jste porušili jakékoli podmínky této dohody. Dále bude tato dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin získává služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory aplikace. Odmítnutí záruky a odpovědnosti uvedená výše platí i po skončení platnosti této dohody.

Úplná dohoda. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, a vámi ohledně výše uvedeného předmětu, a zcela nahrazují veškerá písemná či ústní ujednání, která mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovala.

Rozhodné právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (a) jeho zákonných ustanovení upravujících kolizi norem a (b) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž uplatnění se tímto výslovně vylučuje. Souhlasíte, že se v případě jakýchkoli sporů, nároků a žalob, které vzniknou na základě aplikace nebo mapových příspěvků třetích stran nebo v souvislosti s nimi, podřídíte jurisdikci státu Kansas. Jakýkoli překlad této dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka, která je součástí vlády USA nebo která je vládou USA zcela či částečně financována, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odtajnění nebo přenos aplikace a přiložené dokumentace podléhají omezením stanoveným v příslušném předpisu DFARS 252.227-7014(a)(1) (červen 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červen 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (červen 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a/nebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmikoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem a výrobcem je společnost Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Zásady ochrany autorských práv. Společnost Garmin respektuje práva ostatních k jejich duševnímu vlastnictví. Jedna ze zásad společnosti Garmin stanoví, že účty uživatelů, kteří porušili nebo opakovaně porušují autorská práva třetích stran, budou podle vlastního uvážení společnosti a vhodnosti zrušeny.

Chcete-li společnosti Garmin zaslat oznámení o porušování autorských práv, odešlete v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) písemné oznámení níže uvedenému zástupci pro autorská práva a uveďte v něm následující údaje:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.
  2. Označení chráněného díla, které je předmětem porušení autorského práva. V případě, kdy se jedno oznámení týká více chráněných děl na jediném webu, uveďte reprezentativní seznam těchto děl.
  3. ​Označení materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem takové činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zakázán přístup, a přiměřené informace, na jejichž základě poskytovatel služby dokáže uvedený materiál vyhledat.
  4. ​Postačující kontaktní informace pro poskytovatele služby o osobě či společnosti vznášející stížnost, například adresa, telefonní číslo a případně adresa elektronické pošty, na které lze stěžovatele zastihnout.
  5. ​Prohlášení stěžovatele o tom, že je v dobré víře přesvědčen, že použití díla způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  6. ​Prohlášení o tom, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy také prohlášení o tom, že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

Berete na vědomí, že v případě nedodržení všech požadavků z předchozího odstavce nemusí být vaše oznámení o porušení zákona DMCA platné. Další informace týkající se zákona DMCA a oznámení podle DMCA najdete v 17 U.S.C., § 512.

Našeho zástupce pro autorská práva, který přijímá oznámení o údajném porušování autorských práv, lze zastihnout následujícími způsoby:

E-mailem:
[email protected]

Poštou:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin® e je registrovaná ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Quickdraw™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

(Stahování dat Quickdraw v.052416)

Mapová data („data“), která stahujete do zařízení, vlastní společnost Garmin, anebo jsou majetkem jedné nebo více třetích stran a společnost Garmin k nim vlastní licenci. Data jsou chráněna zákony o autorských právech a mezinárodními dohodami o autorských právech. K datům je pouze poskytována licence, nejsou prodávána. Data jsou poskytována v rámci této licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou dohodnuty mezi koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „váš“) na jedné straně a společností Garmin a jejími poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licence na straně druhé. Pokud data získáváte od třetí strany – prodejce aplikace – (dále jen „prodejce aplikace“), berete na vědomí, že v rozsahu, v jakém nese za data kterákoli ze stran odpovědnost, je za data odpovědná společnost Garmin, nikoli prodejce aplikací. Poskytovatelé licencí společnosti Garmin, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí jsou každý přímou a oprávněnou třetí osobou této dohody a mohou uplatňovat svá práva přímo na vás v případě, že tuto dohodu porušíte.

DŮLEŽITÉ: PŘED STAŽENÍM NEBO POUŽITÍM DAT SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE CELOU LICENČNÍ DOHODU. STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM TĚCHTO DAT STVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO LICENČNÍ DOHODU PROSTUDOVALI A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, DATA NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

VAROVÁNÍ. DATA JSOU URČENA K REKREAČNÍM ÚČELŮM, JAKO JE NAPŘÍKLAD RYBAŘENÍ, A NEJSOU URČENA K NAVIGACI. NA DATA SE NELZE SPOLÉHAT PŘI NAVIGACI A SPOLEČNOST GARMIN ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, NÁKLADY NEBO ÚJMU VZNIKLOU V SOUVISLOSTI S JEJICH POUŽITÍM PRO ÚČELY NAVIGACE. DATA SHROMAŽĎUJE KOMUNITA UŽIVATELŮ ZAŘÍZENÍ A JSOU NAHRÁVÁNA NA SERVER, Z NĚHOŽ JE STAHUJETE. SPOLEČNOST GARMIN DATA NIJAK NEOVĚŘUJE ANI NEPOTVRZUJE, A POKUD SE ROZHODNETE JE STÁHNOUT, JE POUŽITÍ DAT NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

Licenční podmínky

Společnost Garmin (dále jen „my“ a „náš“) vám poskytuje data, včetně případné „online“ neboli elektronické dokumentace a tištěných materiálů, a uděluje vám omezenou nevýhradní licenci k používání dat na navigačním zařízení Garmin v souladu s podmínkami této dohody. Souhlasíte, že budete data používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy a nikoli pro sdílení, středisko služeb, „sdílení času“ (time-sharing), další prodej nebo jiné podobné účely. V rámci omezení stanovených v následujících odstavcích můžete tedy tato data kopírovat nebo reprodukovat pouze v rozsahu nezbytném pro osobní použití k jejich (i) zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že data nebudete sdílet s žádnou třetí stranou, neodeberete žádné přiložené doložky o autorských právech a nebudete data žádným způsobem měnit. Vaše používání dat nesmí narušovat žádná pravidla používání stanovená prodejcem aplikace nebo jakoukoli třetí stranou poskytující služby, které vám umožňují data používat. Data nesmíte použít k žádnému nelegálnímu, podvodnému, zavádějícímu nebo neetickému účelu ani žádným jiným způsobem, který by mohl poškodit jméno společnosti Garmin, jejích poskytovatelů licencí nebo jakékoli jiné strany nebo subjektu. Souhlasíte s tím, že s výjimkou rozsahu povoleného závaznými právními předpisy nebudete data žádným jiným způsobem reprodukovat, kopírovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části dat a nebudete je v žádné formě a za žádným účelem převádět ani distribuovat. Společnost Garmin si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabízení jakýchkoli dat dodávaných jakoukoli třetí stranou – dodavatelem – pokud tento dodavatel přestane takovýto obsah dodávat nebo pokud je z jakéhokoli důvodu ukončena smlouva mezi společností Garmin a tímto dodavatelem.

Podpora. Pokud potřebujete provozní nebo technickou podporu a nápovědu ohledně instalace, odinstalace, použití nebo provozu dat, máte dotazy či stížnost týkající se dat nebo chcete v souvislosti s nimi vznést nárok, kontaktujte společnost Garmin na adrese: [email protected].

Uznání odpovědnosti prodejce aplikace. Prodejce aplikace nemá žádnou povinnost poskytovat pro data údržbu nebo podporu, ani nemá žádnou odpovědnost za vyřizování jakýchkoli nároků od vás ani žádné třetí strany vztahujících se k vlastnictví nebo používání dat, a to mimo jiné včetně nároků týkajících se právní odpovědnosti výrobce za produkt, nároků za nedodržení zákonných nebo regulačních požadavků a nároků vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele. Dále nemá prodejce aplikace žádnou odpovědnost vztahující se k nárokům třetích stran ohledně porušení práv k duševnímu vlastnictví v důsledku vaší držby nebo používání dat.

Omezení. Máte zakázáno poskytovat nebo jakýmkoli způsobem pronajímat tato data jakékoli další osobě nebo třetí straně.

Bez záruky. Data jsou vám poskytována tak, jak „stojí a leží“, a vy souhlasíte s tím, že je budete používat na své vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoli druhu, ať již výslovná nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jinak, včetně těch ohledně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, používání dat nebo výsledků, které mají být dosaženy používáním dat, nebo že budou data či server k dispozici nepřetržitě či nebudou obsahovat chyby. Tato data slouží jako doplňková rekreační pomůcka a nesmí se používat k žádným účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo místopisu. SPOLEČNOST GARMIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ZA PŘESNOST ANI ÚPLNOST DAT.

Odmítnutí záruky. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ SLUŽEB, VYSÍLACÍCH PARTNERŮ, DODAVATELŮ A SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZA KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRÁV APOD. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ GARMIN NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NELZE NA NĚ V TOMTO SMĚRU SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TÉTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. JEDINOU A MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ PRODEJCE APLIKACE V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ PORUCHY JE VRÁCENÍ PŘÍPADNÉ NÁKUPNÍ CENY APLIKACE.

Odmítnutí odpovědnosti. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, VYSÍLACÍCH PARTNERŮ, DODAVATELŮ A SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: POKUD JDE O JAKÝKOLI NÁROK, POŽADAVEK NEBO ŽALOBU BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY UVÁDĚJÍCÍCH JAKOUKOLI ÚDAJNOU ZTRÁTU, ÚJMU ČI ŠKODU, AŤ UŽ PŘÍMOU NEBO NEPŘÍMOU, KTERÁ MŮŽE VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO DRŽBY DAT, NEBO ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT DATA, ZA JAKÉKOLI VADY V DATECH ČI INFORMACÍCH NEBO ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UVEDENÝCH V ŽALOBĚ O SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V ŽALOBĚ O PŘEČIN NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ, NEVHODNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT DATA NEBO Z VAD ČI CHYB V DATECH, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ ZA ZÁVAZKY PLYNOUCÍ Z TÉTO LICENČNÍ DOHODY NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S DATY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete odnikud vyvážet žádnou část dat ani žádný přímý produkt dat, s výjimkou případů, kdy jsou dodrženy všechny licence a schválení, které vyžadují příslušné vývozní zákony, pravidla a směrnice.

Dodržování právních předpisů. Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády USA nebo byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“ a že (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády USA týkajícího se zakázaných nebo omezených stran.

Odškodnění. Souhlasíte, že budete společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, bránit, odškodníte je a zbavíte je odpovědnosti za jakýkoli závazek, ztrátu, úraz (včetně smrtelných úrazů), požadavek, žalobu, náklady, výdaje nebo nároky jakékoli druhu či povahy, včetně palmáre, které vzniknou v důsledku jakéhokoli vašeho používání, reprodukce nebo držby dat nebo v souvislosti s nimi.

Doba platnosti. Tato dohoda je platná, dokud (i) není období odběru ukončeno (vámi nebo společností Garmin) nebo nevyprší nebo (ii) společnost Garmin neukončí tuto dohodu z jakéhokoli důvodu včetně situací, kdy společnost Garmin zjistí, že jste porušili některou z podmínek této dohody. Dále bude tato dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin získává (a) služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory dat nebo (b) licenci k datům. Po ukončení platnosti souhlasíte se zničením všech kopií dat. Odmítnutí záruky a odpovědnosti uvedená výše platí i po skončení platnosti této dohody.

Úplná dohoda. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, a vámi ohledně výše uvedeného předmětu, a zcela nahrazují veškerá písemná či ústní ujednání, která mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovala.

Rozhodné právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (i) jeho zákonných ustanovení upravujících kolizi norem a (ii) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž uplatnění se tímto výslovně vylučuje. Souhlasíte, že se v případě jakýchkoli sporů, nároků a žalob, které vzniknou na základě dat nebo v souvislosti s nimi, podřídíte jurisdikci státu Kansas. Jakýkoli překlad této dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka, která je součástí vlády USA nebo která je vládou USA zcela či částečně financována, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odtajnění nebo přenos dat a přiložené dokumentace podléhají omezením stanoveným v příslušném předpisu DFARS 252.227-7014(a)(1) (červen 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červen 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (červen 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a/nebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmikoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem a výrobcem je společnost Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® je registrovaná ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaná v USA a dalších státech a nesmí být použita bez výslovného písemného svolení společnosti Garmin.