Licenční dohoda s koncovým uživatelem

(Nahrávání dat Quickdraw v.052416)

Aplikace Nahrávání dat Quickdraw (dále jen „aplikace“) a obsah a data (dále jen „data“) zahrnutá v aplikaci jsou ve vlastnictví společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností (dále společně jako „Garmin“) nebo poskytovatelů licencí. Aplikace a data jsou poskytovány v rámci této licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou dohodnuty mezi koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „váš“) na jedné straně, a společností Garmin a jejími poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licence na straně druhé.

DŮLEŽITÉ: NEŽ TUTO APLIKACI ZAKOUPÍTE NEBO POUŽIJETE, PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE CELOU TUTO LICENČNÍ DOHODU. NÁKUPEM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM TÉTO APLIKACE STVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROSTUDOVALI TUTO LICENČNÍ DOHODU A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Licenční podmínky. Společnost Garmin vám poskytuje omezenou, nevýhradní licenci k používání této aplikace a dat v souladu s podmínkami této dohody. Souhlasíte, že budete tuto aplikaci a data používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy a nikoli pro středisko služeb, „sdílení času“ (time-sharing), další prodej nebo jiné podobné účely.

Omezení. S výjimkou případů výslovně povolených touto licenční dohodou souhlasíte, že nebudete reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně dekódovat ani vytvářet odvozená díla z jakékoli části aplikace nebo dat, a nesmíte je v žádné formě převádět ani šířit, a to k žádnému účelu, s výjimkou rozsahu povoleného závaznými právními předpisy. Máte zakázáno prodávat, pronajímat nebo poskytovat leasing této aplikace nebo dat jiné osobě nebo třetí straně.

Mapové příspěvky. Aplikaci můžete používat k nahrávání map (dále jen „mapové příspěvky“). Mapové příspěvky zůstávají vaším majetkem a i nadále k nim vlastníte autorská práva. Poskytnutím jakýchkoli mapových příspěvků společnosti Garmin nicméně udělujete společnosti Garmin převoditelnou, trvalou, celosvětovou, bezplatnou, neodvolatelnou licenci a právo k reprodukci, vytváření odvozených děl, licencování, šíření, prodeji, veřejnému zobrazování a veřejnému předvádění poskytnutých mapových příspěvků za jakýmkoli účelem a bez omezení či závazku vůči vám. Prohlašujete a zaručujete společnosti Garmin, že žádné vámi poskytnuté mapové příspěvky neporušují a nebudou porušovat ochranné známky, značky služeb, autorská práva, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech ani jiná práva k duševnímu vlastnictví třetí strany. Rovněž prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté mapové příspěvky jsou přesné, odkazují na veřejnou a bezpečnou lokalitu a nejsou omezeny žádným platným zákonem či předpisem. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za ověření správnosti a legálnosti jakýchkoli mapových příspěvků, které jste přímo nebo nepřímo poskytli společnosti Garmin.

Výhradní odpovědnost za mapové příspěvky a za důsledky jejich odeslání a zveřejnění nesete a i nadále ponesete vy sami. Nemáme žádnou povinnost monitorovat hodnocení a komentáře odesílané uživateli ani jiné příspěvky uživatelů. Budete výhradně odpovědní za veškeré škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských práv, vlastnických práv nebo jinou škodu vyplývající z vašich příspěvků. Také povolujete jinému uživateli, aby k materiálu získal přístup, zobrazoval jej, ukládal nebo reprodukoval pro své osobní použití. Tímto udělujete společnosti Garmin právo upravovat, kopírovat, zveřejňovat a distribuovat veškerý materiál, které zpřístupníte v aplikaci.

Berete na vědomí, že pokud použijete jakékoli příspěvky uživatelů zveřejněné v aplikaci nebo se na ně spolehnete, činíte tak na vlastní riziko. Proto doporučujeme, abyste byli opatrní a při využívání aplikace nebo mapových příspěvků uplatňovali zdravý rozum a úsudek.

Pravidla chování: souhlasíte s tím, že nebudete do aplikace odesílat žádný obsah, který:

  1. ​je nezákonný nebo podněcuje nebo podporuje nezákonnou činnost nebo spolčení ke spáchání jakékoli trestné činnosti,
  2. ​porušuje jakákoli práva třetí strany včetně: (a) autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických či smluvních práv, (b) práva na soukromí (konkrétně nesmíte šířit žádné osobní informace jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu) a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, a (c) jakýchkoli závazků zachování mlčenlivosti,
  3. ​obsahuje virus nebo jinou škodlivou součást nebo jiným způsobem nedovoleně manipuluje s aplikací nebo jakoukoli připojenou sítí nebo je omezuje či poškozuje nebo jakkoli jinak zasahuje do užívání aplikace jinou osobou nebo subjektem.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že ostatní uživatelé dodržují nebo budou dodržovat výše uvedená pravidla chování, a ve vztahu mezi vámi a námi tedy tímto přebíráte veškeré riziko škody nebo újmy vyplývající z jejich případného nedodržení.

Odpovědnost společnosti Garmin. Společnost Garmin neposkytuje žádná ujištění ani záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti aplikace nebo mapových příspěvků nebo výsledků, které budou používáním aplikace nebo mapových příspěvků získány. Aplikaci a mapové příspěvky třetích stran vždy používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko.

Předtím, než se na mapové příspěvky třetích stran spolehnete, ať už za jakýmkoli účelem, měli byste si ověřit jejich přesnost, bezpečnost, legálnost a/nebo relevantnost. Mapové příspěvky třetích stran vždy používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko.

APLIKACE A MAPOVÉ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST GARMIN SE DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO PRÁV TŘETÍ STRANY A ZÁRUKY NA VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL.

Odmítnutí odpovědnosti za určité škody. Aplikaci a mapové příspěvky třetích stran používáte a spoléháte se na ně na vlastní riziko. Pokud nejste s aplikací nebo mapovými příspěvky třetích stran spokojeni, je vaším jediným prostředkem nápravy ukončení používání aplikace a mapových příspěvků třetích stran. SPOLEČNOST GARMIN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA NÁHODNÉ, PŘÍKLADNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO PŘERUŠENÍM PROVOZU) ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT APLIKACI NEBO MAPOVÉ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH STRAN, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST GARMIN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA ČI NIKOLI. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE TEDY NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TOMTO PŘÍPADĚ TOTO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PLATÍ V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete odnikud vyvážet žádnou část aplikace ani žádný přímý produkt aplikace, s výjimkou případů, kdy jsou dodrženy všechny licence a schválení, které vyžadují příslušné vývozní zákony, pravidla a směrnice.

Odškodnění. Souhlasíte, že budete společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, bránit, odškodníte je a zbavíte je odpovědnosti za jakýkoli závazek, ztrátu, úraz (včetně smrtelných úrazů), požadavek, žalobu, náklady, výdaje nebo nároky jakékoli druhu či povahy, včetně palmáre, které vzniknou v důsledku jakéhokoli vašeho používání, reprodukce nebo držby aplikace nebo mapových příspěvků.

Doba platnosti.Tato dohoda je platná, dokud společnost Garmin platnost dohody neukončí z jakéhokoli důvodu včetně situací, kdy společnost Garmin zjistí, že jste porušili jakékoli podmínky této dohody. Dále bude tato dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin získává služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory aplikace. Odmítnutí záruky a odpovědnosti uvedená výše platí i po skončení platnosti této dohody.

Úplná dohoda. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejích poskytovatelů licencí, a vámi ohledně výše uvedeného předmětu, a zcela nahrazují veškerá písemná či ústní ujednání, která mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovala.

Rozhodné právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (a) jeho zákonných ustanovení upravujících kolizi norem a (b) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž uplatnění se tímto výslovně vylučuje. Souhlasíte, že se v případě jakýchkoli sporů, nároků a žalob, které vzniknou na základě aplikace nebo mapových příspěvků třetích stran nebo v souvislosti s nimi, podřídíte jurisdikci státu Kansas. Jakýkoli překlad této dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka, která je součástí vlády USA nebo která je vládou USA zcela či částečně financována, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odtajnění nebo přenos aplikace a přiložené dokumentace podléhají omezením stanoveným v příslušném předpisu DFARS 252.227-7014(a)(1) (červen 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červen 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (červen 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a/nebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmikoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem a výrobcem je společnost Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Zásady ochrany autorských práv. Společnost Garmin respektuje práva ostatních k jejich duševnímu vlastnictví. Jedna ze zásad společnosti Garmin stanoví, že účty uživatelů, kteří porušili nebo opakovaně porušují autorská práva třetích stran, budou podle vlastního uvážení společnosti a vhodnosti zrušeny.

Chcete-li společnosti Garmin zaslat oznámení o porušování autorských práv, odešlete v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) písemné oznámení níže uvedenému zástupci pro autorská práva a uveďte v něm následující údaje:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.
  2. Označení chráněného díla, které je předmětem porušení autorského práva. V případě, kdy se jedno oznámení týká více chráněných děl na jediném webu, uveďte reprezentativní seznam těchto děl.
  3. ​Označení materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem takové činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zakázán přístup, a přiměřené informace, na jejichž základě poskytovatel služby dokáže uvedený materiál vyhledat.
  4. ​Postačující kontaktní informace pro poskytovatele služby o osobě či společnosti vznášející stížnost, například adresa, telefonní číslo a případně adresa elektronické pošty, na které lze stěžovatele zastihnout.
  5. ​Prohlášení stěžovatele o tom, že je v dobré víře přesvědčen, že použití díla způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  6. ​Prohlášení o tom, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy také prohlášení o tom, že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

Berete na vědomí, že v případě nedodržení všech požadavků z předchozího odstavce nemusí být vaše oznámení o porušení zákona DMCA platné. Další informace týkající se zákona DMCA a oznámení podle DMCA najdete v 17 U.S.C., § 512.

Našeho zástupce pro autorská práva, který přijímá oznámení o údajném porušování autorských práv, lze zastihnout následujícími způsoby:

E-mailem:
[email protected]

Poštou:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin® e je registrovaná ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Quickdraw™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.