Tid til at opdatere. Din browser er ikke længere understøttet på Garmin Connect. Vi anbefaler, at du opdaterer til den nyeste version af en af disse kompatible browsere...

Licensaftale for slutbruger

(Quickdraw Upload v.052416)

Quickdraw Upload-programmet ("programmet") samt indhold og data ("data"), som er indeholdt i programmet, tilhører Garmin Ltd. eller dettes datterselskaber (under ét kaldet "Garmin") eller licensgivere. Programmet og dataene stilles til rådighed i henhold til denne licensaftale og underlagt følgende vilkår og betingelser, som er accepteret af slutbrugeren ("dig" eller "dine") som den ene part og Garmin og dets licensgivere og datterselskaber som den anden part.

VIGTIGT: LÆS HELE DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU KØBER ELLER BRUGER DETTE PROGRAM. VED AT KØBE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE DETTE PROGRAM BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆSTE DENNE LICENSAFTALE, OG AT DU ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE PROGRAMMET.

Vilkår og betingelser for licens. Garmin tildeler dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge programmet og dataene i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Du accepterer kun at bruge programmet og dataene til personlige formål eller, hvis det er relevant, til brug i din virksomheds interne drift, og ikke som servicebureau, på timeshare-basis, til videresalg eller lignende formål.

Begrænsninger. Medmindre denne licensaftale udtrykkeligt tillader det, må du ikke reproducere, kopiere, ændre, dekompilere, disassemblere, foretage reverse engineering på eller skabe afledte værker af nogen del af programmet og dataene, og du må ikke overføre eller distribuere dem i nogen form til noget formål, medmindre gældende lov tillader dette. Du må ikke leje eller lease programmet eller dataene til nogen anden person eller tredjepart.

Indsendte kort. Du kan bruge programmet til at uploade kort ("Indsendte kort"). Indsendte kort forbliver din ejendom og ophavsret. Ved at indsende kort til Garmin tildeler du imidlertid Garmin en overførbar, varig, verdensomspændende, royalty-fri, uigenkaldelig licens samt retten til at reproducere, skabe afledte værker af, licensere, distribuere, sælge, offentligt fremvise og offentligt udføre de indsendte kort til ethvert formål og uden begrænsning eller forpligtelser over for dig. Du indestår og garanterer over for Garmin, at alle kort, som du indsender, ikke krænker tredjeparts varemærker, tjenestemærker, ophavsret, ret til offentliggørelse eller nogen anden rettighed, som tilhører tredjepart. Du indestår og garanterer også for, at alle kort, som du indsender, er korrekte, henviser til et offentligt og sikkert sted og ikke er begrænset af gældende lovgivning eller regulativer. Du anerkender, at du alene er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden og lovformeligheden af alle indsendte kort, som du direkte eller indirekte har indsendt til Garmin.

Du er og forbliver eneansvarlig for dit indsendte kort og for følgerne af at indsende og opslå disse. Vi er ikke forpligtet til at overvåge bedømmelserne og brugerkommentarerne eller andet brugerindhold. Du er eneansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af krænkelse af ophavsret eller ejendomsret, og for enhver anden skade, som dit indhold måtte forårsage. Du giver også alle andre brugere tilladelse til at få adgang til, få vist, gemme og reproducere materialet til deres personlige brug. Du giver hermed Garmin ret til at redigere, kopiere, offentliggøre og distribuere alt materiale, du gør tilgængeligt i programmet.

Du anerkender, at din brug af eller tillid til brugerindhold, der er opslået i programmet, sker på egen risiko. Derfor anbefaler vi, at du er forsigtig og udviser almindelig sund fornuft og omtanke, når du benytter programmet eller indsendte kort.

Etiske regler: Du indvilliger i ikke at indsende noget i programmet, som:

  1. er ulovligt eller opfordrer til ulovlig aktivitet eller konspiration om at begå kriminel aktivitet,
  2. ​krænker eller strider mod tredjeparts rettigheder, herunder: (a) ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller andre tinglige eller kontraktmæssige rettigheder; (b) privatlivets fred (specifikt må du ikke distribuere en anden persons personlige oplysninger af nogen slags uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse) eller offentlighed eller (c) tavshedspligt,
  3. ​indeholder virus eller andre skadelige komponenter eller på anden vis manipulerer med, forringer eller beskadiger programmet eller noget tilknyttet netværk eller på anden måde forstyrrer personers eller enheders brug af og glæde ved programmet.

Vi hverken kan eller vil sikre, at andre brugere overholder eller vil overholde ovenstående etiske regler, og mellem dig og os påtager du dig hermed den fulde risiko for skade eller mén som følge af en sådan manglende overholdelse.

Garmins ansvar. Garmin indestår og garanterer ikke for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af programmet eller indsendte kort eller for resultaterne af brug af programmet eller indsendte kort fra tredjepart. Enhver brug af eller tillid til programmet eller indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko.

Du bør kontrollere nøjagtigheden, sikkerheden, lovligheden og/eller relevansen af eventuelle indsendte kort fra tredjepart, før du sætter din lid til dem til noget formål. Enhver brug af eller tiltro til indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko.

PROGRAMMET OG INDSENDTE KORT FRA TREDJEPART LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. GARMIN FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ENHVER FORM FOR GARANTIINDESTÅELSER, HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OGSÅ OMFATTER INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, INDESTÅELSE FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG INDESTÅELSE FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Fraskrivelse af visse former for erstatningsansvar. Din brug af programmet og indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko. Hvis du er utilfreds med programmet eller indsendte kort fra tredjepart, er dit eneste retsmiddel at afbryde brugen af programmet og de indsendte kort fra tredjepart. GARMIN VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅDRAGE SIG HÆFTELSESANSVAR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING (HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OMFATTER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER, STRAFFERETLIGE SKADER OG FØLGESKADER, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF DATATAB ELLER DRIFTSTAB), DER MÅTTE FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET ELLER INDSENDTE KORT FRA TREJDEPART, UANSET OM DER TAGES UDGANGSPUNKT I GARANTIRET, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK OMRÅDE, OG UANSET OM GARMIN PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER EJ. VISSE LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARSHÆFTELSE I FORBINDELSE MED TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG. I SÅ FALD VIL SÅDAN FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING VÆRE GÆLDENDE I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Eksportkontrol. Du accepterer, at du ikke må eksportere nogen del af programmet eller eventuelle direkte produkter deraf, uden at det sker i overensstemmelse med, og med alle licenser og godkendelser, der kræves i henhold til, gældende eksportlovgivning, regler og bekendtgørelser.

Skadesløsholdelse. Du accepterer at beskytte, forsvare og skadesløsholde Garmin og dets licensgivere, herunder deres respektive licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører, aftaleerhververe, datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, aktieejere, agenter og repræsentanter, for og imod alle erstatningsansvar, tab, personskader (herunder skader, der medfører dødsfald), krav, sagsanlæg, omkostninger, udgifter eller påstande af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, der opstår af eller i forbindelse med din brug eller besiddelse af programmet eller indsendte kort fra tredjepart.

Gyldighed. Denne aftale er gældende, indtil Garmin opsiger aftalen af nogen årsag, herunder, men ikke begrænset til, hvis Garmin mener, at du har krænket nogen af vilkårene i denne aftale. Aftalen ophører desuden med øjeblikkelig virkning ved opsigelsen af en aftale mellem Garmin og nogen tredjepart, fra hvilken Garmin modtager tjenester eller distribution, som er nødvendig for at understøtte programmet. De garanti- og ansvarsfraskrivelser, som er beskrevet ovenfor, forbliver gældende også efter et eventuelt ophør af licensen.

Hele aftalen. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Garmin og dets licensgivere, herunder Garmin og dets licensgiveres licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og datterselskaber, og dig vedrørende emnet for aftalen, og tilsidesætter helt enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem os vedrørende dette emne.

Lovvalg. Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt lovgivningen i Kansas, USA, uden at der gives gyldighed til (a) dens bestemmelser vedrørende international privatret eller (b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, som udtrykkeligt er undtaget. Du accepterer, at alle eventuelle uoverensstemmelser, krav og søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med programmet eller indsendte kort fra tredjepart, er underlagt lovgivningen i Kansas. Enhver oversættelse af denne aftale fra engelsk stilles kun til rådighed som en service. Hvis denne aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der er konflikt mellem vilkårene i den engelske version og versionen på det andet sprog, gælder den engelske version.

Slutbrugere i den amerikanske regering. Hvis slutbrugeren er et agentur, en afdeling eller en anden enhed under de amerikanske myndigheder eller er finansieret helt eller delvist af den amerikanske regering, er brug, kopiering, reproduktion, udgivelse, ændring, videregivelse eller overførsel af programmet og den medfølgende dokumentation underlagt de begrænsninger, der er anført i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD-definition af kommerciel computersoftware), DFARS 27.7202-1 (DOD-politik vedrørende kommerciel computersoftware), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (bestemmelse om kommerciel computersoftware for civile styrelser), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tekniske data vedrørende DOD-bestemmelsen om kommercielle varer); FAR 52.227-14 Alternates I, II og III (JUN 1987) (bestemmelse vedrørende tekniske data og ikke-kommerciel computersoftware for civile styrelser); og/eller FAR 12.211 og FAR 12.212 (anskaffelsen af kommercielle varer), alt efter omstændighederne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de heri nævnte FAR- og DFARS-bestemmelser og denne licensaftale gælder den bestemmelse, der lægger størst begrænsninger på regeringens rettigheder. Kontrahenten/producenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Ophavsretspolitik. Garmin respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er Garmins politik efter eget skøn, og når det anses for hensigtsmæssigt, at lukke brugerkonti, der kan krænke eller gentagne gange har krænket tredjeparts ophavsret.

Hvis du vil anmelde en krænkelse af ophavsret over for Garmin, beder vi dig indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), ved skriftligt at fremsende følgende oplysninger til den nedenfor anførte Copyright Agent:

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af en eneret, der påstås krænket.
  2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der påstås krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted dækkes af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på webstedet.
  3. ​Identifikation af det materiale, der påstås at krænke eller være genstand for krænkende aktiviteter, og som skal fjernes, eller til hvilket adgang skal nægtes, samt oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige for, at tjenesteudbyderen kan finde frem til materialet.
  4. ​Oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige til, at tjenesteudbyderen kan kontakte den klagende part, f.eks. adresse, telefonnummer og evt. en e-mailadresse, hvor den klagende part kan kontaktes.
  5. En erklæring om, at den klagende part efter bedste overbevisning mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven.
  6. ​En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under edsansvar, at den klagende part er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

Du accepterer, at manglende overholdelse af alle krav i foregående afsnit kan betyde, at din DMCA-anmeldelse muligvis ikke er gyldig. Se 17 U.S.C. § 512 for at få flere oplysninger om DMCA og DMCA-anmeldelser.

Vores agent, der skal modtage anmeldelser om påståede krænkelser af ophavsret, kan kontaktes som følger:

Pr. e-mail:
[email protected]

Pr. post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Quickdraw™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Licensaftale for slutbruger

(Quickdraw Download v.052416)

De kortdata ("dataene"), som du downloader til din enhed, tilhører enten Garmin eller en eller flere tredjeparter og anvendes af Garmin under licens. Dataene er beskyttet af love om ophavsret samt internationale aftaler om ophavsret. Dataene gives i licens, men sælges ikke. Dataene stilles til rådighed i henhold til denne licensaftale og er underlagt følgende vilkår og betingelser, som er accepteret af slutbrugeren ("dig" eller "dine") som den ene part og Garmin og dets licensgivere og datterselskaber som den anden part. Hvis du henter dataene fra en tredjeparts programleverandør ("programleverandøren"), anerkender du, at i det omfang, en part er ansvarlig for dataene, er Garmin, og ikke programleverandøren, ansvarlig. Garmins licensgivere, herunder licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og tilknyttede selskaber til Garmin og dennes licensgivere, er alle direkte og tilsigtede tredjepartsbegunstigede under denne Aftale, og de kan håndhæve deres rettigheder direkte mod dig i tilfælde af brud på denne Aftale.

VIGTIGT: LÆS HELE DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU DOWNLOADER ELLER BRUGER DATAENE. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE DISSE DATA BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST DENNE LICENSAFTALE, OG AT DU ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE DATAENE.

ADVARSEL. DATAENE ER BEREGNET TIL REKREATIVE FORMÅL SOM F.EKS. FISKERI, OG IKKE TIL NAVIGATIONSFORMÅL. DE MÅ IKKE BENYTTES TIL NAVIGATION, OG GARMIN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TAB, UDGIFTER ELLER SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DERES ANVENDELSE TIL NAVIGATIONSFORMÅL. DATAENE ER INDSAMLET AF BRUGERFÆLLESSKABET FOR ENHEDEN OG UPLOADET TIL DEN SERVER, SOM DU DOWNLOADER FRA. GARMIN VERIFICERER ELLER VALIDERER IKKE DATAENE PÅ NOGEN MÅDE, OG DIN BRUG AF DATAENE SKER PÅ EGEN RISIKO.

Vilkår og betingelser for licens

Garmin ("vi" eller "os") leverer dataene, herunder eventuel "online" eller elektronisk dokumentation og trykte materialer, og tildeler dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge dataene på en Garmin navigationsenhed i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Du accepterer kun at bruge dataene til personlige formål eller, hvis det er relevant, til brug i din virksomheds interne drift, og ikke til deling, som servicebureau, på timeshare-basis, til videresalg eller andre lignende formål. I overensstemmelse hermed, men underlagt de begrænsninger, der fremgår af de følgende afsnit, må du kun kopiere eller reproducere dataene, hvor dette er nødvendigt til personlig brug for at (i) få dem vist og (ii) gemme dem, forudsat at du ikke deler dataene med tredjepart, ikke fjerner eventuelle meddelelser om ophavsret, som vises, og ikke ændrer dataene på nogen måde. Din brug af dataene må ikke overtræde reglerne for anvendelse hos programleverandøren eller nogen anden tredjeparts serviceudbyder, som du bruger til at aktivere dataene. Du må ikke bruge dataene til nogen ulovlige, bedrageriske, vildledende eller uetiske formål eller på andre måder, som kan skade Garmins, dets licensgiveres eller andre personers eller enheders omdømme. Du accepterer, at du ikke på anden måde må reproducere, kopiere, ændre, dekompilere, disassemblere, udføre reverse engineering på eller skabe afledte værker af nogen del af dataene, og at du ikke må overføre eller distribuere dem i nogen form, til noget formål, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til præceptiv lovgivning. Garmin forbeholder sig også retten til at ophøre med at tilbyde data, der leveres af en hvilken som helst tredjepartsleverandør, hvis denne leverandør ophører med at levere sådant indhold, eller hvis Garmins kontrakt med en sådan leverandør af den ene eller anden grund ophører.

Support. Hvis du har behov for brugsmæssig eller teknisk support og hjælp til installation, afinstallation, brug eller drift af dataene, eller hvis du har spørgsmål, klager eller påstande vedrørende dataene, skal du kontakte Garmin på: [email protected].

Anerkendelse af programleverandørens ansvar. Programleverandøren har ingen pligt til at vedligeholde eller yde support til dataene eller noget ansvar for at håndtere eventuelle krav fra dig eller en tredjepart vedrørende besiddelse eller brug af dataene, herunder, men ikke begrænset til, produktansvarskrav, påstande om manglende overholdelse af lovmæssige eller andre krav fra myndighederne eller lov om forbrugerbeskyttelse. Programleverandøren påtager sig desuden intet ansvar vedrørende tredjeparters krav i forbindelse med krænkelse af ophavsret som følge af din besiddelse eller brug af dataene.

Begrænsninger. Du må ikke levere, udleje eller lease dataene til nogen anden person eller tredjepart.

Ingen garanti. Dataene leveres "som de er og forefindes", og du accepterer, at brugen af dem sker på egen risiko. Garmin og dets licensgivere, herunder licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere og leverandører samt tilknyttede virksomheder til Garmin og dets licensgivere, giver ingen garanti, oplysninger eller garantierklæringer af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, i henhold til lovgivning eller andre forhold, herunder, men ikke begrænset til indhold, kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, effektivitet, pålidelighed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål, anvendelighed, brug eller resultater, der kan opnås fra dataene, eller at dataene eller serveren vil fungere uafbrudt eller fejlfrit. Dataene er beregnet til kun at blive brugt som et supplerende rekreativt hjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af retning, afstand, position eller topografi. GARMIN GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DATAENE ER NØJAGTIGE ELLER KOMPLETTE.

Ansvarsfraskrivelse. GARMIN OG DETS LICENSGIVERE, HERUNDER LICENSGIVERE, TJENESTEUDBYDERE, PARTNERE, LEVERANDØRER OG ASSOCIEREDE SELSKABER TIL GARMIN OG DETS LICENSGIVERE, FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, FOR KVALITET, YDEEVNE, SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ELLER AT DATAENE IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING ELLER INFORMATION FRA GARMIN ELLER DETS LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE UDGØR EN GARANTI, OG DU KAN IKKE FORLADE DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNE GARANTIFRASKRIVELSE ER EN GRUNDLÆGGENDE BETINGELSE I DENNE AFTALE. Nogle stater, territorier og lande tillader ikke fraskrivelse af garanti, og derfor gælder ovenstående garantifraskrivelse muligvis ikke i sit fulde omfang for dig. PROGRAMLEVERANDØRENS ENESTE OG MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR I TILFÆLDE AF EN GARANTIFEJL ER EN REFUSION AF EN EVENTUEL KØBSPRIS FOR DATAENE.

Ansvarsbegrænsning. GARMIN OG DETS LICENSGIVERE, HERUNDER LICENSGIVERE, TJENESTEUDBYDERE, KANALPARTNERE, LEVERANDØRER OG ASSOCIEREDE SELSKABER TIL GARMIN OG DETS LICENSGIVERE, PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OVER FOR DIG: FOR KRAV, FORDRINGER ELLER SØGSMÅL, UANSET TYPEN AF ÅRSAGEN TIL SÅDANNE KRAV, FORDRINGER ELLER SØGSMÅL, I FORBINDELSE MED NOGET TAB, PERSONSKADE ELLER SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER BESIDDELSEN AF DATAENE, ELLER FOR NOGEN FORM FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, KONTRAKTER ELLER OPSPARING, ELLER ANDRE DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER FØLGER AF DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DATAENE, FEJL I DATAENE ELLER OPLYSNINGERNE, ELLER KRÆNKELSE AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, UANSET OM DET SKER UNDER KONTRAKT ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER BASERET PÅ EN GARANTI, OG UANSET OM DET SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DATAENE ELLER DEFEKTER ELLER FEJL I DATAENE, OGSÅ SELVOM GARMIN ELLER DETS LICENSGIVERE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GARMIN OG DETS LICENSGIVERES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR MHT. DERES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE LICENSAFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE MHT. DATAENE KAN IKKE OVERSTIGE USD 1,00. Nogle stater, territorier og lande tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvar eller erstatningspligt, og derfor gælder ovenstående fraskrivelse/begrænsning muligvis ikke i sit fulde omfang for dig.

Eksportkontrol. Du accepterer, at du ikke må eksportere nogen del af dataene eller eventuelle direkte produkter deraf, uden at det er i overensstemmelse med alle licenser og godkendelser, der kræves i henhold til, gældende eksportlovgivning, regler og bekendtgørelser.

Overholdelse af loven. Du indestår for og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt embargo fra den amerikanske regering, eller som den amerikanske regering har betegnet som terrorstøttende land, og (ii) du ikke står på en af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter.

Skadesløsholdelse. Du accepterer at beskytte, forsvare og skadesløsholde Garmin og dets licensgivere, herunder deres respektive licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører, aftaleerhververe, datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, aktieejere, agenter og repræsentanter, for og imod alle erstatningsansvar, tab, personskader (herunder skader, der medfører dødsfald), krav, sagsanlæg, omkostninger, udgifter eller påstande af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, der opstår af eller i forbindelse med din brug eller besiddelse af dataene.

Gyldighed. Denne aftale gælder, indtil (i), hvis det er relevant, din abonnementsperiode bringes til ophør (enten af dig eller Garmin) eller udløber, eller (ii) Garmin ophæver denne aftale på baggrund af en vilkårlig grund, herunder, men ikke begrænset til, hvis Garmin er af den opfattelse, at du har forbrudt dig mod et eller flere af vilkårene i denne aftale. Aftalen ophører desuden med øjeblikkelig virkning ved opsigelsen af en aftale mellem Garmin og nogen tredjepart, fra hvilken Garmin (a) modtager tjenester eller distribution, som er nødvendig for at understøtte dataene, eller (b) indhenter licens til data. Du accepterer at tilintetgøre alle kopier af dataene ved licensens ophør. De garanti- og ansvarsfraskrivelser, som er beskrevet ovenfor, forbliver gældende også efter et eventuelt ophør af licensen.

Hele aftalen. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Garmin og dets licensgivere, herunder Garmin og dets licensgiveres licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og datterselskaber, og dig vedrørende emnet for aftalen, og tilsidesætter helt enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem os vedrørende dette emne.

Lovvalg. Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt lovgivningen i Kansas, USA, uden at der gives gyldighed til (i) dens bestemmelser vedrørende international privatret eller (ii) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, som udtrykkeligt er undtaget. Du accepterer, at alle eventuelle uoverensstemmelser, krav og søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med dataene, er underlagt lovgivningen i Kansas. Enhver oversættelse af denne aftale fra engelsk stilles kun til rådighed som en service. Hvis denne aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der er konflikt mellem vilkårene i den engelske version og versionen på det andet sprog, gælder den engelske version.

Slutbrugere i den amerikanske regering. Hvis slutbrugeren er et agentur, en afdeling eller en anden enhed under de amerikanske myndigheder eller er finansieret helt eller delvist af den amerikanske regering, er brug, kopiering, reproduktion, udgivelse, ændring, videregivelse eller overførsel af dataene og den medfølgende dokumentation underlagt de begrænsninger, der er anført i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD-definition af kommerciel computersoftware), DFARS 27.7202-1 (DOD-politik vedrørende kommerciel computersoftware), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (bestemmelse om kommerciel computersoftware for civile styrelser), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tekniske data vedrørende DOD-bestemmelsen om kommercielle varer); FAR 52.227-14 Alternates I, II og III (JUN 1987) (bestemmelse vedrørende tekniske data og ikke-kommerciel computersoftware for civile styrelser); og/eller FAR 12.211 og FAR 12.212 (anskaffelsen af kommercielle varer), alt efter omstændighederne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de heri nævnte FAR- og DFARS-bestemmelser og denne licensaftale gælder den bestemmelse, der lægger størst begrænsninger på regeringens rettigheder. Kontrahenten/producenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, som er registreret i USA og andre lande, og må ikke anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Garmin.