Licensaftale for slutbruger

(Quickdraw Upload v.052416)

Quickdraw Upload-programmet ("programmet") samt indhold og data ("data"), som er indeholdt i programmet, tilhører Garmin Ltd. eller dettes datterselskaber (under ét kaldet "Garmin") eller licensgivere. Programmet og dataene stilles til rådighed i henhold til denne licensaftale og underlagt følgende vilkår og betingelser, som er accepteret af slutbrugeren ("dig" eller "dine") som den ene part og Garmin og dets licensgivere og datterselskaber som den anden part.

VIGTIGT: LÆS HELE DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU KØBER ELLER BRUGER DETTE PROGRAM. VED AT KØBE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE DETTE PROGRAM BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆSTE DENNE LICENSAFTALE, OG AT DU ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE PROGRAMMET.

Vilkår og betingelser for licens. Garmin tildeler dig en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge programmet og dataene i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Du accepterer kun at bruge programmet og dataene til personlige formål eller, hvis det er relevant, til brug i din virksomheds interne drift, og ikke som servicebureau, på timeshare-basis, til videresalg eller lignende formål.

Begrænsninger. Medmindre denne licensaftale udtrykkeligt tillader det, må du ikke reproducere, kopiere, ændre, dekompilere, disassemblere, foretage reverse engineering på eller skabe afledte værker af nogen del af programmet og dataene, og du må ikke overføre eller distribuere dem i nogen form til noget formål, medmindre gældende lov tillader dette. Du må ikke leje eller lease programmet eller dataene til nogen anden person eller tredjepart.

Indsendte kort. Du kan bruge programmet til at uploade kort ("Indsendte kort"). Indsendte kort forbliver din ejendom og ophavsret. Ved at indsende kort til Garmin tildeler du imidlertid Garmin en overførbar, varig, verdensomspændende, royalty-fri, uigenkaldelig licens samt retten til at reproducere, skabe afledte værker af, licensere, distribuere, sælge, offentligt fremvise og offentligt udføre de indsendte kort til ethvert formål og uden begrænsning eller forpligtelser over for dig. Du indestår og garanterer over for Garmin, at alle kort, som du indsender, ikke krænker tredjeparts varemærker, tjenestemærker, ophavsret, ret til offentliggørelse eller nogen anden rettighed, som tilhører tredjepart. Du indestår og garanterer også for, at alle kort, som du indsender, er korrekte, henviser til et offentligt og sikkert sted og ikke er begrænset af gældende lovgivning eller regulativer. Du anerkender, at du alene er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden og lovformeligheden af alle indsendte kort, som du direkte eller indirekte har indsendt til Garmin.

Du er og forbliver eneansvarlig for dit indsendte kort og for følgerne af at indsende og opslå disse. Vi er ikke forpligtet til at overvåge bedømmelserne og brugerkommentarerne eller andet brugerindhold. Du er eneansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af krænkelse af ophavsret eller ejendomsret, og for enhver anden skade, som dit indhold måtte forårsage. Du giver også alle andre brugere tilladelse til at få adgang til, få vist, gemme og reproducere materialet til deres personlige brug. Du giver hermed Garmin ret til at redigere, kopiere, offentliggøre og distribuere alt materiale, du gør tilgængeligt i programmet.

Du anerkender, at din brug af eller tillid til brugerindhold, der er opslået i programmet, sker på egen risiko. Derfor anbefaler vi, at du er forsigtig og udviser almindelig sund fornuft og omtanke, når du benytter programmet eller indsendte kort.

Etiske regler: Du indvilliger i ikke at indsende noget i programmet, som:

  1. er ulovligt eller opfordrer til ulovlig aktivitet eller konspiration om at begå kriminel aktivitet,
  2. ​krænker eller strider mod tredjeparts rettigheder, herunder: (a) ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller andre tinglige eller kontraktmæssige rettigheder; (b) privatlivets fred (specifikt må du ikke distribuere en anden persons personlige oplysninger af nogen slags uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse) eller offentlighed eller (c) tavshedspligt,
  3. ​indeholder virus eller andre skadelige komponenter eller på anden vis manipulerer med, forringer eller beskadiger programmet eller noget tilknyttet netværk eller på anden måde forstyrrer personers eller enheders brug af og glæde ved programmet.

Vi hverken kan eller vil sikre, at andre brugere overholder eller vil overholde ovenstående etiske regler, og mellem dig og os påtager du dig hermed den fulde risiko for skade eller mén som følge af en sådan manglende overholdelse.

Garmins ansvar. Garmin indestår og garanterer ikke for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af programmet eller indsendte kort eller for resultaterne af brug af programmet eller indsendte kort fra tredjepart. Enhver brug af eller tillid til programmet eller indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko.

Du bør kontrollere nøjagtigheden, sikkerheden, lovligheden og/eller relevansen af eventuelle indsendte kort fra tredjepart, før du sætter din lid til dem til noget formål. Enhver brug af eller tiltro til indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko.

PROGRAMMET OG INDSENDTE KORT FRA TREDJEPART LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. GARMIN FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ENHVER FORM FOR GARANTIINDESTÅELSER, HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OGSÅ OMFATTER INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, INDESTÅELSE FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG INDESTÅELSE FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Fraskrivelse af visse former for erstatningsansvar. Din brug af programmet og indsendte kort fra tredjepart sker på egen risiko. Hvis du er utilfreds med programmet eller indsendte kort fra tredjepart, er dit eneste retsmiddel at afbryde brugen af programmet og de indsendte kort fra tredjepart. GARMIN VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PÅDRAGE SIG HÆFTELSESANSVAR I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR SKADESERSTATNING (HVILKET UDEN AT BEGRÆNSE SIG HERTIL OMFATTER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER, STRAFFERETLIGE SKADER OG FØLGESKADER, TABT INDTJENING ELLER SKADER SOM FØLGE AF DATATAB ELLER DRIFTSTAB), DER MÅTTE FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET ELLER INDSENDTE KORT FRA TREJDEPART, UANSET OM DER TAGES UDGANGSPUNKT I GARANTIRET, KONTRAKTRET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET JURIDISK OMRÅDE, OG UANSET OM GARMIN PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER EJ. VISSE LANDE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARSHÆFTELSE I FORBINDELSE MED TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVORFOR OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG. I SÅ FALD VIL SÅDAN FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING VÆRE GÆLDENDE I VIDEST MULIGE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Eksportkontrol. Du accepterer, at du ikke må eksportere nogen del af programmet eller eventuelle direkte produkter deraf, uden at det sker i overensstemmelse med, og med alle licenser og godkendelser, der kræves i henhold til, gældende eksportlovgivning, regler og bekendtgørelser.

Skadesløsholdelse. Du accepterer at beskytte, forsvare og skadesløsholde Garmin og dets licensgivere, herunder deres respektive licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører, aftaleerhververe, datterselskaber, tilknyttede selskaber og deres respektive ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, aktieejere, agenter og repræsentanter, for og imod alle erstatningsansvar, tab, personskader (herunder skader, der medfører dødsfald), krav, sagsanlæg, omkostninger, udgifter eller påstande af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, der opstår af eller i forbindelse med din brug eller besiddelse af programmet eller indsendte kort fra tredjepart.

Gyldighed. Denne aftale er gældende, indtil Garmin opsiger aftalen af nogen årsag, herunder, men ikke begrænset til, hvis Garmin mener, at du har krænket nogen af vilkårene i denne aftale. Aftalen ophører desuden med øjeblikkelig virkning ved opsigelsen af en aftale mellem Garmin og nogen tredjepart, fra hvilken Garmin modtager tjenester eller distribution, som er nødvendig for at understøtte programmet. De garanti- og ansvarsfraskrivelser, som er beskrevet ovenfor, forbliver gældende også efter et eventuelt ophør af licensen.

Hele aftalen. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Garmin og dets licensgivere, herunder Garmin og dets licensgiveres licensgivere, tjenesteudbydere, kanalpartnere, leverandører og datterselskaber, og dig vedrørende emnet for aftalen, og tilsidesætter helt enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem os vedrørende dette emne.

Lovvalg. Ovenstående betingelser og vilkår er underlagt lovgivningen i Kansas, USA, uden at der gives gyldighed til (a) dens bestemmelser vedrørende international privatret eller (b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, som udtrykkeligt er undtaget. Du accepterer, at alle eventuelle uoverensstemmelser, krav og søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med programmet eller indsendte kort fra tredjepart, er underlagt lovgivningen i Kansas. Enhver oversættelse af denne aftale fra engelsk stilles kun til rådighed som en service. Hvis denne aftale er oversat til et andet sprog end engelsk, og der er konflikt mellem vilkårene i den engelske version og versionen på det andet sprog, gælder den engelske version.

Slutbrugere i den amerikanske regering. Hvis slutbrugeren er et agentur, en afdeling eller en anden enhed under de amerikanske myndigheder eller er finansieret helt eller delvist af den amerikanske regering, er brug, kopiering, reproduktion, udgivelse, ændring, videregivelse eller overførsel af programmet og den medfølgende dokumentation underlagt de begrænsninger, der er anført i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD-definition af kommerciel computersoftware), DFARS 27.7202-1 (DOD-politik vedrørende kommerciel computersoftware), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (bestemmelse om kommerciel computersoftware for civile styrelser), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tekniske data vedrørende DOD-bestemmelsen om kommercielle varer); FAR 52.227-14 Alternates I, II og III (JUN 1987) (bestemmelse vedrørende tekniske data og ikke-kommerciel computersoftware for civile styrelser); og/eller FAR 12.211 og FAR 12.212 (anskaffelsen af kommercielle varer), alt efter omstændighederne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de heri nævnte FAR- og DFARS-bestemmelser og denne licensaftale gælder den bestemmelse, der lægger størst begrænsninger på regeringens rettigheder. Kontrahenten/producenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Ophavsretspolitik. Garmin respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er Garmins politik efter eget skøn, og når det anses for hensigtsmæssigt, at lukke brugerkonti, der kan krænke eller gentagne gange har krænket tredjeparts ophavsret.

Hvis du vil anmelde en krænkelse af ophavsret over for Garmin, beder vi dig indsende en meddelelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), ved skriftligt at fremsende følgende oplysninger til den nedenfor anførte Copyright Agent:

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af en eneret, der påstås krænket.
  2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der påstås krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted dækkes af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på webstedet.
  3. ​Identifikation af det materiale, der påstås at krænke eller være genstand for krænkende aktiviteter, og som skal fjernes, eller til hvilket adgang skal nægtes, samt oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige for, at tjenesteudbyderen kan finde frem til materialet.
  4. ​Oplysninger, der med rimelighed må anses for tilstrækkelige til, at tjenesteudbyderen kan kontakte den klagende part, f.eks. adresse, telefonnummer og evt. en e-mailadresse, hvor den klagende part kan kontaktes.
  5. En erklæring om, at den klagende part efter bedste overbevisning mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven.
  6. ​En erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under edsansvar, at den klagende part er befuldmægtiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.

Du accepterer, at manglende overholdelse af alle krav i foregående afsnit kan betyde, at din DMCA-anmeldelse muligvis ikke er gyldig. Se 17 U.S.C. § 512 for at få flere oplysninger om DMCA og DMCA-anmeldelser.

Vores agent, der skal modtage anmeldelser om påståede krænkelser af ophavsret, kan kontaktes som følger:

Pr. e-mail:
[email protected]

Pr. post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Quickdraw™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.