Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

(Αποστολή Quickdraw έκδ.052416)

Η εφαρμογή Quickdraw Upload ("Εφαρμογή"), καθώς και το περιεχόμενο και τα δεδομένα ("Δεδομένα") που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή ανήκουν στην Garmin Ltd. ή τις θυγατρικές της (συλλογικά "Garmin") ή τους δικαιοπαρόχους της. Η Εφαρμογή και τα Δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Άδεια χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται μεταξύ αφενός του Τελικού χρήστη ("εσείς", "εσάς" ή "σας") και αφετέρου της Garmin και των δικαιοπαρόχων της και των συνδεδεμένων εταιρειών της Garmin και των δικαιοπαρόχων της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΑΓΟΡΑ, Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Όροι και προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης. Η Garmin εκχωρεί σε εσάς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Εφαρμογής και των Δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τα Δεδομένα αποκλειστικά για προσωπική χρήση ή για εσωτερικές εργασίες της επιχείρησής σας και όχι για παροχή υπηρεσιών, χρονομερισμό, μεταπώληση ή άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Περιορισμοί. Εκτός αν το επιτρέπει ρητά η παρούσα Άδεια χρήσης, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε τμήματος της Εφαρμογής ή των Δεδομένων και ότι δεν μπορείτε να τα μεταφέρετε ή να τα διανέμετε σε οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική νομοθεσία. Απαγορεύεται η από μέρους σας ενοικίαση ή μίσθωση της Εφαρμογής ή των Δεδομένων σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δημοσιεύσεις χαρτών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για την αποστολή χαρτών ("Δημοσιεύσεις χαρτών"). Διατηρείτε τα ιδιοκτησιακά και τα πνευματικά δικαιώματα επί των δημοσιεύσεων χαρτών. Ωστόσο, με οποιαδήποτε Δημοσίευση χάρτη στην Garmin, της παρέχετε μια μεταβιβάσιμη, μόνιμη, παγκόσμια, δωρεάν, αμετάκλητη άδεια χρήσης και το δικαίωμα αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, εκχώρησης άδειας χρήσης, διανομής, πώλησης, δημόσιας προβολής και δημόσιας εκτέλεσης των Δημοσιεύσεων χαρτών για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς περιορισμούς ή υποχρεώσεις προς εσάς. Δηλώνετε και εγγυάστε στην Garmin ότι οποιαδήποτε Δημοσίευση χάρτη από εσάς δεν παραβιάζει τώρα ή μελλοντικά το εμπορικό σήμα, το σήμα υπηρεσιών, τα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη δημοσιότητα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιαδήποτε Δημοσίευση χάρτη από εσάς είναι ακριβής, αναφέρεται σε δημόσια και ασφαλή τοποθεσία και δεν περιορίζεται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Συμφωνείτε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας και της νομιμότητας οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης Δημοσίευσης χάρτη από εσάς στην Garmin.

Έχετε και θα διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τις Δημοσιεύσεις χαρτών από εσάς και για τις συνέπειες της υποβολής και της ανάρτησής τους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις βαθμολογίες και τα σχόλια που υποβάλλονται από τους χρήστες ή άλλο περιεχόμενο σχετικά με τη χρήση. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής κυριότητας ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκύπτει από οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε. Επίσης, δίνετε την άδεια σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη για πρόσβαση στο υλικό, για την προβολή, την αποθήκευση ή την αναπαραγωγή αυτού, για την προσωπική χρήση του εν λόγω χρήστη. Δια του παρόντος εκχωρείτε στην Garmin το δικαίωμα να επεξεργάζεται, αντιγράφει, δημοσιεύει και διανέμει οποιοδήποτε υλικό που καθιστάτε διαθέσιμο στην Εφαρμογή.

Αναγνωρίζετε ότι όταν χρησιμοποιείτε ή βασίζεστε σε οποιαδήποτε δημοσίευση από χρήστη που αναρτάται στην Εφαρμογή, ενεργείτε με δική σας ευθύνη. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τις Δημοσιεύσεις χαρτών, σας συνιστούμε να ενεργείτε προσεκτικά και να έχετε ως γνώμονα την κοινή λογική και την ορθή κρίση.

Κώδικας δεοντολογίας: Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε στην Εφαρμογή περιεχόμενο το οποίο:

  1. ​είναι παράνομο ή ενθαρρύνει/υποστηρίζει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή συνωμοσία για τη διάπραξη οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας,
  2. ​προσβάλλει ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων: (α) των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών μυστικών ή οποιωνδήποτε άλλων ιδιοκτησιακών ή συμβατικών δικαιωμάτων, (β) του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή (συγκεκριμένα, δεν πρέπει να διανέμετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία άλλου προσώπου χωρίς τη ρητή άδειά του) ή στη δημοσιότητα, (γ) οποιασδήποτε υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας,
  3. ​περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές υλικό, ή παραποιεί, βλάπτει ή καταστρέφει με άλλον τρόπο την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο, ή παρεμποδίζει με άλλον τρόπο τη χρήση της Εφαρμογής από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι άλλοι χρήστες συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται με τον προαναφερόμενο Κώδικα δεοντολογίας και, όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς, με την παρούσα αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο βλάβης ή τραυματισμού που μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης.

Ευθύνη της Garmin. Η Garmin δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα της Εφαρμογής ή των Δημοσιεύσεων χαρτών ή σχετικά με τα αποτελέσματα από τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Δημοσίευσης χάρτη που πραγματοποιείται από τρίτους. Όταν χρησιμοποιείτε την ή βασίζεστε στην Εφαρμογή ή σε Δημοσιεύσεις χαρτών από τρίτους, ενεργείτε με δική σας ευθύνη.

Πριν αποφασίσετε να βασιστείτε σε οποιαδήποτε Δημοσίευση χάρτη από τρίτους, πρέπει να επαληθεύετε την ακρίβεια, την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή/και τη συνάφειά της. Όταν χρησιμοποιείτε ή βασίζεστε σε Δημοσιεύσεις χαρτών από τρίτους, ενεργείτε με δική σας ευθύνη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η GARMIN ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Αποποίηση ορισμένων ζημιών. Χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τις Δημοσιεύσεις χαρτών από τρίτους με δική σας ευθύνη. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την Εφαρμογή ή τις Δημοσιεύσεις χαρτών από τρίτους, το μοναδικό σας δικαίωμα περιορίζεται στη διακοπή χρήσης της Εφαρμογής και των Δημοσιεύσεων χαρτών από τρίτους. Η GARMIN ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GARMIN ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Έλεγχος εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξάγετε από οπουδήποτε κανένα τμήμα της Εφαρμογής ή οποιοδήποτε άμεσο προϊόν αυτής, παρά μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς περί εξαγωγών και με όλες τις άδειες χρήσης και τις εγκρίσεις που απαιτούνται από αυτούς.

Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε, θα υπερασπίζεστε και θα προστατεύετε την Garmin και τους δικαιοπαρόχους της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοπαρόχων, των παρόχων υπηρεσιών, των συνεργατών, των προμηθευτών, των εκδοχέων, των θυγατρικών εταιρειών, των συνδεδεμένων εταιρειών και των αντίστοιχων στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, μετόχων, αντιπροσώπων και εκπροσώπων της Garmin και των δικαιοπαρόχων της, έναντι κάθε ευθύνης, απώλειας, τραυματισμού (συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών που οδηγούν σε θάνατο), απαίτησης, ενέργειας, εξόδων, δαπανών ή αξίωσης οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικηγορικών αμοιβών που προκύπτουν ή σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση ή κατοχή της Εφαρμογής ή των Δημοσιεύσεων χαρτών που πραγματοποιούνται από τρίτους.

Διάρκεια. Η παρούσα Άδεια θα έχει ισχύ έως τη λύση της παρούσας από την Garmin για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης που η Garmin διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας. Επίσης, η παρούσα Άδεια τερματίζεται αυτομάτως με τη λύση της σύμβασης μεταξύ της Garmin και οποιουδήποτε τρίτου που παρέχει στην Garmin τις υπηρεσίες ή τη διανομή που απαιτούνται για την υποστήριξη της Εφαρμογής. Οι αποποιήσεις εγγυήσεων και ευθυνών που αναφέρονται ανωτέρω θα συνεχίσουν να ισχύουν ακόμα και μετά από τυχόν λύση της παρούσας.

Συνολική συμφωνία. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνθέτουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στην Garmin και τους δικαιοπαρόχους της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοπαρόχων, των παρόχων υπηρεσιών, των συνεργατών, των προμηθευτών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Garmin, και των δικαιοπαρόχων, των παρόχων υπηρεσιών, των συνεργατών, των προμηθευτών και των συνδεδεμένων εταιρειών των δικαιοπαρόχων της Garmin της, και σε εσάς σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστούν στο σύνολό τους οποιεσδήποτε και όλες τις έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί μεταξύ μας στο παρελθόν αναφορικά με το εν λόγω αντικείμενο.

Ισχύουσα νομοθεσία. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία του Κάνσας, χωρίς να εφαρμόζονται (α) οι διατάξεις της σχετικά με τη σύγκρουση νόμων ή (β) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Αναγνωρίζετε τη δικαιοδοσία του Κάνσας για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, τις αξιώσεις και τις ενέργειες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την Εφαρμογή ή τις Δημοσιεύσεις χαρτών από τρίτους. Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας Άδειας από τα Αγγλικά παρέχεται μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης. Αν η παρούσα Άδεια έχει μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα εκτός των Αγγλικών και υπάρχει σύγκρουση όρων μεταξύ της έκδοσης στα Αγγλικά και της έκδοσης στην άλλη γλώσσα, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.

Κυβερνητικοί τελικοί χρήστες. Αν ο Τελικός χρήστης είναι υπηρεσία, υπουργείο ή άλλος φορέας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή χρηματοδοτείται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει από την κυβέρνηση των Η.Π.Α., η χρήση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η έκδοση, η τροποποίηση, η γνωστοποίηση ή η μεταβίβαση της Εφαρμογής και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στους κανονισμούς DFARS 252.227-7014(a)(1) (ΙΟΥΝ. 1995) (ορισμός εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας), DFARS 27.7202-1 (πολιτική περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας), FAR 52.227-19 (ΙΟΥΝ. 1987) (ρήτρα περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών για πολιτικές υπηρεσίες), DFARS 252.227-7015 (ΝΟΕΜ. 1995) (Κανονισμός τεχνικών δεδομένων του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας – ρήτρα περί εμπορικών προϊόντων), FAR 52.227-14 Αναθεωρήσεις I, II και III (ΙΟΥΝ. 1987) (ρήτρα περί τεχνικών δεδομένων και μη εμπορικού λογισμικού υπολογιστών για πολιτικές υπηρεσίες) ή/και FAR 12.211 και FAR 12.212 (αγορές εμπορικών προϊόντων), κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις των FAR και DFARS που παρατίθενται εδώ συγκρούεται με την παρούσα Άδεια χρήσης, θα υπερισχύει η διατύπωση που προβλέπει περισσότερους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα της Κυβέρνησης. Ο ανάδοχος/κατασκευαστής είναι η Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Πολιτική περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Garmin σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων προσώπων. Σύμφωνα με την πολιτική της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εφόσον ενδείκνυται, η Garmin δύναται να τερματίσει λογαριασμούς χρηστών, οι οποίοι ενδέχεται να παραβιάζουν, είτε μεμονωμένα είτε επανειλημμένα, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών.

Προκειμένου να υποβάλετε μια κοινοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στην Garmin, υποβάλετε κοινοποίηση δυνάμει του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), παρέχοντας εγγράφως στον κάτωθι οριζόμενο Αντιπρόσωπο για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων τις εξής πληροφορίες:

  1. Τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.
  2. Αναφορά του έργου του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα θεωρείται ότι έχουν παραβιαστεί ή, αν σε μία διαδικτυακή τοποθεσία υπάρχουν περισσότερα έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα που καλύπτονται από μία κοινοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα των εν λόγω έργων στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
  3. ​Αναφορά του υλικού που θεωρείται ότι παραβιάζει ή αποτελεί αντικείμενο παραβίασης και πρέπει να αφαιρεθεί ή να καταστεί μη προσβάσιμο, καθώς και ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον πάροχο υπηρεσιών να εντοπίσει το υλικό.
  4. ​Ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον πάροχο υπηρεσιών να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, εφόσον υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα.
  5. ​Δήλωση ότι ο καταγγέλλων ενεργεί καλή τη πίστει, θεωρώντας ότι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, ο αντιπρόσωπός του ή η νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση του υλικού με τον τρόπο που διατυπώνεται στην καταγγελία.
  6. ​Δήλωση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και, δυνάμει της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση ψευδομαρτυρίας, ότι ο καταγγέλλων είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με όλες τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, η κοινοποίηση DMCA ενδέχεται να μην ισχύει. Ανατρέξτε στο 17 U.S.C. § 512, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DMCA και τις κοινοποιήσεις DMCA.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο αντιπρόσωπό μας για τη λήψη κοινοποιήσεων περί φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω email:
[email protected]

Μέσω ταχυδρομείου:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Η ονομασία Garmin® αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών εταιρειών της, το οποίο έχει καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Quickdraw™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών εταιρειών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.