Aika päivittää. Garmin Connect ei enää tue selaintasi. Suosittelemme, että päivität jonkin näistä yhteensopivista selaimista sen uusimpaan versioon...

Käyttöoikeussopimus

(Quickdraw-lataus v.052416)

Quickdraw -lataussovellus ("Sovellus") ja sovellukseen sisältyvä sisältö ja tiedot ("Tiedot") ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Garmin”) tai lisenssinantajien omaisuutta. Sovellus ja tiedot toimitetaan tämän käyttöoikeussopimuksen puitteissa, ja niitä koskevat seuraavat ehdot, jotka hyväksyy toisaalta loppukäyttäjä ("Käyttäjä") ja toisaalta Garmin, sen lisenssinantajat ja näiden osakkuusyritykset.

TÄRKEÄÄ: LUE KOKO KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN SOVELLUKSEN OSTAMISTA TAI KÄYTTÄMISTÄ. OSTAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSTA KÄYTTÄJÄ OSOITTAA LUKENEENSA TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ SEN EHDOT. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJA, KÄYTTÄJÄÄ PYYDETÄÄN OLEMAAN ASENTAMATTA TAI KÄYTTÄMÄTTÄ SOVELLUSTA.

Sopimuksen ehdot. Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden sovelluksen ja tietojen käyttöön Garminin tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sovellusta ja tietoja vain henkilökohtaiseen käyttöön tai soveltuvin osin liikeyrityksen sisäisessä toiminnassa. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sovellusta ja tietoja palvelun tuottamiseen, yhteiskäyttöjärjestelyssä, jälleenmyyntiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Rajoitukset.Käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, muuttamatta, takaisinmallintamatta tai purkamatta sovellusta, tietoja tai mitään niiden osaa sekä olemaan luomatta johdannaistuotteita sovelluksesta, tiedoista tai mistään niiden osasta, eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää tai levittää niitä missään muodossa tai mihinkään käyttötarkoitukseen muutoin kuin pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Käyttäjä ei saa myydä tai vuokrata sovellusta tai tietoja toiselle henkilölle tai kolmannelle osapuolelle.

Karttalataukset. Käyttäjä voi käyttää sovellusta karttojen lataamiseen palveluun ("Karttalataukset"). Karttalataukset ovat edelleen käyttäjän omaisuutta ja tekijänoikeuksien alaisia. Lähettämällä karttalatauksia Garminille käyttäjä kuitenkin antaa Garminille siirrettävän, ikuisen, korvauksettoman ja peruuttamattoman käyttöoikeuden ja oikeuden toisintaa, luoda johdannaistuotteita, lisensoida, levittää, myydä, julkisesti näyttää ja esittää karttalatauksia mihin tahansa tarkoitukseen rajoituksetta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa Garminille, että karttalataukset eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, tekijänoikeutta, oikeutta kaupalliseen käyttöön tai muita immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hänen lähettämänsä karttalataukset ovat tarkkoja, viittaavat julkiseen ja turvalliseen sijaintiin eivätkä ole minkään sovellettavan lain tai säädöksen rajoittamia. Käyttäjä hyväksyy olevansa yksin vastuussa Garminille suoraan tai epäsuorasti toimittamiensa karttalatausten tarkkuuden ja laillisuuden varmistamisesta.

Käyttäjä on yksin vastuussa karttalatauksistaan ja niiden lähettämisestä ja julkistamisesta aiheutuvista seurauksista. Garminilla ei ole velvollisuutta valvoa arvioita ja käyttäjien lähettämiä kommentteja tai muita käyttäjien lähettämiä tietoja. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuden tai omistusoikeuden rikkomuksista, sekä muista haitoista, jotka johtuvat käyttäjän lähettämistä tiedoista. Lisäksi käyttäjä sallii kaikkien muiden käyttäjien käyttää, tarkastella, tallentaa tai kopioida materiaalia henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä myöntää täten Garminille oikeuden muokata, kopioida, julkaista ja jaella mitä tahansa materiaalia, jota käyttäjä lähettää sovelluksen avulla.

Käyttäjä hyväksyy, että hän käyttää sovellukseen käyttäjien latauksia ja luottaa niihin omalla vastuullaan. Siksi Garmin suosittelee, että käyttäjä käyttää sovellusta ja karttalatauksia harkiten.

Käytännesäännöt: Käyttäjä hyväksyy, ettei hän lataa sovellukseen:

  1. mitään laitonta tai rohkaise tai kehota mihinkään laittomaan toimeen tai hankkeeseen, joka johtaa rikolliseen toimintaan;
  2. ​loukkaa tai riko kolmansien osapuolten oikeuksia mukaan lukien (a) tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki, liikesalaisuus tai muu omistus- tai sopimusoikeus; (b) oikeus yksityisyyteen (erityisesti käyttäjä ei saa jakaa toisen henkilökohtaisia tietoja ilman nimenomaista lupaa) tai kaupalliseen käyttöön tai (c) salassapitovelvollisuus
  3. ​mitään, mikä sisältää viruksen tai muun haitallisen osan tai muutoin kajoaa, haittaa tai vahingoittaa sovellusta tai siihen liitettyjä verkkoja tai muutoin häiritsee jonkun henkilön tai yhteisön sovelluksen käyttöä.

Garmin ei voi taata, että muut käyttäjät noudattavat yllä mainittuja käytännesääntöjä, joten käyttäjä näin ollen ottaa vastuun kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat käytännesääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Garminin vastuu. Garmin ei takaa sovelluksen, kolmansien osapuolten karttalatausten tai niiden käytöstä aiheutuvien tulosten tarkkuutta, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. Käyttäjä käyttää sovellusta ja kolmansien osapuolten karttalatauksia ja luottaa niihin omalla vastuullaan.

Käyttäjän on varmistettava kolmansien osapuolten karttalatausten sisällön tarkkuus, turvallisuus, laillisuus ja/tai asianmukaisuus, ennen kuin hän luottaa tietoihin mitä tahansa tarkoitusta varten. Käyttäjä käyttää kolmansien osapuolten karttalatauksia ja luottaa niihin omalla vastuullaan.

SOVELLUS JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KARTTALATAUKSET TOIMITETAAN SELLAISINAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. GARMIN KIELTÄÄ LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUN MYYTÄVYYDESTÄ, PATENTOITUJEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Tiettyjen vahinkojen vastuuvapautus. Käyttäjä käyttää sovellusta ja kolmansien osapuolten karttalatauksia omalla vastuullaan. Mikäli käyttäjä ei ole tyytyväinen sovellukseen tai kolmansien osapuolten karttalatauksiin, käyttäjän ainoa vaihtoehto on keskeyttää sovelluksen ja kolmansien osapuolten karttalatausten käyttö. GARMIN EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VÄLILLISET, VAROITTAVAT JA SEURANNAISET VAHINGOT, VOITON MENETYS TAI VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ), JOTKA JOHTUVAT SOVELLUKSEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KARTTALATAUSTEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÄMISEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO TÄMÄ TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN LAKITEORIAAN SEKÄ SIITÄ, ONKO GARMINILLE ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN OSAVALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. SIINÄ TAPAUKSESSA KYSEINEN RAJOITUS ON VOIMASSA LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA.

Vientirajoitukset. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä mitään tietojen osaa tai suoranaista johdannaistuotetta paitsi liittyen soveltuvien lakien, sääntöjen tai säädösten mukaisiin lisensseihin ja suostumuksiin.

Korvausvelvollisuus. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Garminin ja sen lisenssinantajat, mukaan lukien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat, toimeksisaajat, tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset sekä Garminin ja sen lisenssinantajien toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkaat ja edustajat, kaikista sovelluksen ja kolmansien osapuolten karttalatausten käytöstä, jäljentämisestä tai hallussapidosta johtuvista vastuista, menetyksistä, vahingoista (mukaan lukien kuolemaan johtavat vahingot), vaateista, toimenpiteistä, kuluista ja vaatimuksista ja tarvittaessa puolustamaan mainittuja tahoja tällaisia vastaan.

Sopimuskausi.Tämä sopimus on voimassa, kunnes Garmin lopettaa sopimuksen mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta tapaukset, joissa Garmin huomaa, että käyttäjä ei ole noudattanut jotakin tämän sopimuksen ehtoa. Lisäksi sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi, mikäli sopimus Garminin ja kolmannen osapuolen, jolta Garmin ostaa sovelluksen toiminnalle välttämättömiä jakelu- tai muita palveluja, välillä päättyy. Edellä mainitut takuu- ja vastuurajoitukset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Koko sopimus. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Garminin lisenssinantajien, mukaan lukien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat sekä Garminin ja sen lisenssinantajien tytär- ja osakkuusyritykset, välillä tässä asiassa ja korvaa kokonaisuudessaan kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset tästä asiasta.

Sovellettava laki. Edellä mainittuihin sopimusehtoihin sovelletaan Kansasin osavaltion lakeja, ottamatta huomioon (a) lainvalintasääntöjä tai (b) YK:n kansainvälisen tavaran kauppaa koskevaa sopimusta, joka nimenomaisesti suljetaan pois. Käyttäjä sitoutuu siihen, että sovellusta tai kolmansien osapuolten karttalatauksia koskeviin erimielisyyksiin, vaateisiin tai toimenpiteisiin sovelletaan Kansasin lakeja. Sopimuksen käännökset englannista muihin kieliin toimitetaan vain mukavuuden edistämiseksi. Mikäli sopimus on käännetty muulle kielelle kuin englanniksi ja sopimuksen käännöksen ja englanninkielisen version ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan englanninkielisen sopimuksen ehtoja.

Hallitus loppukäyttäjänä. Jos loppukäyttäjä on Yhdysvaltain valtionhallinnon edustaja, ministeriö tai muu taho tai kokonaan tai osittain Yhdysvaltain valtionhallinnon rahoittama, sovelluksen ja sen mukana toimitettujen oppaiden käyttöä, kopiointia, muutoksia, julkaisemista, muuttamista, paljastamista ja siirtämistä koskevat soveltuvissa osin seuraavissa säädöksissä määritetyt rajoitukset: Defense Federal Acquisition Regulations-säännöksen (DFARS) pykälä 252.227-7014(a)(1) (kesäkuu 1995) (puolustusministeriön määritelmä kaupallisista tietokoneohjelmistoista), DFARS:n pykälä 27.7202-1 (puolustusministeriön kaupallisia tietokoneohjelmistoja koskeva käytäntö), Federal Acquisition Regulation -säädöksen (FAR) pykälä 52.227-19 (kesäkuu 1987) (kaupallisten tietokoneohjelmistojen lausunto siviilitahoja varten), DFARS:n pykälä 252.227-7015 (marraskuu 1995) (puolustusministeriön tekniset tiedot – kaupallisten kohteiden lausunto), FAR: pykälän 52.227-14 -vaihtoehdot I, II ja III (kesäkuu 1987) (lausunto siviilitahojen teknisistä tiedoista ja ei-kaupallisista tietokoneohjelmistoista) ja/tai tarvittaessa FAR:n pykälät 12.211 ja 12.212 (kaupallisten kohteiden hankkiminen). Mikäli edellä mainittujen FAR- ja DFARS-säädösten pykälien ja tämän käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriitoja, sovelletaan sitä säädöstä, joka rajoittaa hallituksen oikeuksia enemmän. Sopimuksen haltija/valmistaja on Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Tekijänoikeuskäytäntö. Garmin kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia. Garmin voi lakkauttaa harkintansa mukaan tai halutessaan sellaisten käyttäjien käyttäjätilit, jotka voivat loukata tai toistuvasti loukkaavat kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act -lain ("DMCA") mukaisen tekijänoikeusrikkomusilmoituksen voi toimittaa Garminille antamalla alla määritellylle tekijänoikeusasiamiehelle seuraavat tiedot kirjallisesti:

  1. fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, joka on valtuutettu toimimaan sen omistajan puolesta, jonka oikeuksia on oletettavasti rikottu
  2. kuvaus tekijänoikeudella suojatusta työstä, jota loukkausväite koskee tai luettelo töistä, mikäli ilmoitus koskee useita tekijänoikeudella suojattuja, yhdessä verkkosivustossa olevia töitä
  3. ​kuvaus materiaalista, jota on väitetysti loukattu ja joka poistetaan tai johon pääsy evätään, ja riittävät tiedot, jotta palveluntarjoaja voi paikantaa materiaalin
  4. ​riittävät tiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli tällainen on saatavilla, jotta palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen osapuoleen
  5. ​lausunto siitä, että valituksen tehneellä osapuolella on hyvä syy uskoa, että materiaalia käytetään laittomalla tavalla tai tavalla, jota tekijänoikeuden haltija tai sen edustaja ei ole hyväksynyt.
  6. lausunto siitä, että ilmoitus on tarkka ja väärästä valasta rangaistava ja että valituksen tekevä osapuoli on valtuutettu toimimaan loukatun oikeuden omistajan puolesta
  7. .

Käyttäjä hyväksyy, että mikäli edellä mainitun kohdan jokin vaatimus jää täyttämättä, DMCA-ilmoitus ei ole pitävä. Lisätietoja Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -laista ja DMCA-ilmoituksista on Yhdysvaltojen liittovaltion laissa (17 U.S.C. § 512).

Ilmoituksen väitetystä tekijänoikeusrikkomuksesta voi lähettää tekijänoikeusasiamiehelle

sähköpostitse:
[email protected]

postitse:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin® on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Quickdraw™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Käyttöoikeussopimus

(Quickdraw-lataus v.052416)

Karttatiedot ("Tiedot"), jotka käyttäjä lataa laitteeseen, ovat joko Garminin omistamia tai Garminille lisensoituja yhden tai usean kolmannen osapuolen omistamia. Tietoja suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Tietoihin myönnetään käyttöoikeus, niitä ei myydä. Tiedot toimitetaan tämän käyttöoikeussopimuksen puitteissa, ja niitä koskevat seuraavat ehdot, jotka hyväksyy toisaalta loppukäyttäjä ("Käyttäjä") ja toisaalta Garmin, sen lisenssinantajat sekä näiden osakkuusyritykset. Mikäli käyttäjä hankkii tiedot kolmantena osapuolena toimivalta sovellusmyyjältä ("Sovellusmyyjä"), käyttäjä tiedostaa, että siltä osin kuin osapuoli on vastuussa tiedoista, tämä vastuu kuuluu Garminille tai sovellusmyyjälle. Garminin lisenssinantajat, mukaan lukien Garminin ja sen lisenssinantajien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat ja osakkuusyritykset, ovat tämän sopimuksen mukaisia suoria ja tarkoituksellisia kolmantena osapuolena toimivia edunsaajia, ja ne voivat soveltaa oikeuksiaan suoraan käyttäjää vastaan käyttäjän rikkoessa sopimusehtoja.

TÄRKEÄÄ: LUE KOKO KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN TIETOJEN LATAAMISTA TAI KÄYTTÄMISTÄ. LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ TIETOJA KÄYTTÄJÄ OSOITTAA LUKENEENSA TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ SEN EHDOT. MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, KÄYTTÄJÄÄ PYYDETÄÄN OLEMAAN LATAAMATTA, ASENTAMATTA TAI KÄYTTÄMÄTTÄ TIETOJA.

VAROITUS. TIEDOT ON TARKOITETTU VAPAA-AJANKÄYTTÖÖN, KUTEN KALASTUKSEEN, EIKÄ NAVIGOINTITARKOITUKSIIN. TIETOIHIN EI TULE LUOTTAA NAVIGOIDESSA, JA GARMIN KIISTÄÄ KAIKEN VASTUUN LIITTYEN TAPPIOIHIN, KULUIHIN TAI VAHINKOIHIN, JOTKA AIHEUTUVAT TIETOJEN KÄYTTÄMISESTÄ NAVIGOINTITARKOITUKSIIN. LAITTEEN KÄYTTÄJÄYHTEISÖ ON KERÄNNYT TIEDOT JA LADANNUT NE PALVELIMEEN, JOSTA KÄYTTÄJÄ LATAA TIEDOT. GARMIN EI TODENNA TAI VAHVISTA TIETOJA MILLÄÄN TAVALLA, JA JOS KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ TIETOJA, HÄN TEKEE NIIN OMALLA VASTUULLAAN.

Sopimuksen ehdot

Garmin ("Garmin" tai "me") tarjoaa käyttäjälle tiedot, mukaan lukien kaikki verkko- ja elektroniset asiakirjat ja tulostettavat materiaalit, ja myöntää käyttäjälle rajallisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden tietojen käyttöön Garminin navigointilaitteessa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään tietoja vain henkilökohtaiseen käyttöön tai soveltuvin osin liikeyrityksen sisäisessä toiminnassa. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sovellusta ja tietoja palvelun tuottamiseen, yhteiskäyttöjärjestelyssä, jälleenmyyntiin tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Sen vuoksi, mutta seuraavien kohtien rajoitusten mukaisesti, käyttäjä saa kopioida tai jäljentää tietoja ainoastaan, mikäli hän tarvitsee niitä (i) tarkasteluun ja (ii) tallennukseen edellyttäen, että hän ei jaa tietoja kolmansille osapuolille, poista tekijänoikeusilmoituksia tai muokkaa tietoja millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellusmyyjän ja kaikkien tietojen käyttöön liittyvien kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajien käyttöehtoja. Tietoja ei saa käyttää laittomiin, petollisiin, harhaanjohtaviin tai epäeettisiin tarkoituksiin eikä muullakaan tavalla, joka voi heikentää Garminin, sen lisenssinantajien tai jonkun henkilön tai yhteisön mainetta. Tietojen mitään osaa ei saa muutoin jäljentää, kopioida, muokata, purkaa, takaisinmallintaa tai siitä ei saa luoda johdannaistuotteita eikä tietoja saa siirtää tai jakaa missään muodossa tai mihinkään tarkoitukseen muuten kuin pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden lakata tarjoamasta kolmantena osapuolena toimivien toimittajien tarjoamia tietoja, mikäli tällainen toimittaja lakkaa toimittamasta sisältöä tai mikäli Garminin sopimus tällaisen toimittajan kanssa päättyy mistä tahansa syystä.

Tuki. Mikäli käyttäjä tarvitsee käyttötukea tai teknistä tukea tietojen asentamiseen, asennuksen poistamiseen tai käyttämiseen tai mikäli käyttäjällä on tietoihin liittyviä kysymyksiä, valituksia tai vaateita, hän voi ottaa yhteyttä Garminiin sähköpostitse: [email protected].

Sovellusmyyjän vastuiden vahvistaminen. Sovellusmyyjällä ei ole velvoitetta tarjota tiedoille huoltoa tai tukea, eikä vastuuta käsitellä mitään käyttäjän tai kolmannen osapuolen korvausvaatimusta liittyen tietojen hallussapitoon tai käyttöön, mukaan lukien rajoituksetta vaatimukset koskien tuotteen luotettavuutta, laillisten vaatimusten tai sääntelyvaatimusten täyttämättä jättämistä tai kuluttajansuojalakia. Sovellusmyyjä ei myöskään ole vastuussa käyttäjän tietojen käytöstä tai hallussapidosta aiheutuvista kolmansien osapuolten vaatimuksista liittyen immateriaalioikeuksien rikkomuksiin.

Rajoitukset. Käyttäjä ei saa tarjota, vuokrata tai vuokrata edelleen tietoja toiselle henkilölle tai kolmannelle osapuolelle.

Ei takuuta. Tiedot luovutetaan käyttäjälle sellaisenaan, ja hän suostuu käyttämään niitä omalla vastuullaan. Garmin ja sen lisenssinantajat (mukaan lukien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit ja toimittajat sekä Garminin ja sen lisenssinantajien osakkuusyritykset) eivät anna mitään suoraa tai epäsuoraa lakiin tai muuhun seikkaan perustuvaa vakuutusta tai takuuta, mukaan lukien rajoituksetta vakuutukset ja takuut, jotka koskevat sisältöä, laatua, tarkkuutta, täydellisyyttä, tehokkuutta, luotettavuutta, kaupallista hyödynnettävyyttä, sopivuutta tiettyyn käyttöön, hyödyllisyyttä, sisällön käyttömahdollisuuksia tai sitä, että tiedot tai palvelin toimisivat keskeytyksettä tai virheittä. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vapaa-ajan lisävarusteena eikä niitä tule käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta. GARMIN EI TAKAA TIETOJEN TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ.

Takuurajoitus. GARMIN JA SEN LISENSSINANTAJAT, MUKAAN LUKIEN LISENSSINANTAJAT, PALVELUNTARJOAJAT, KANAVAKUMPPANIT, TOIMITTAJAT SEKÄ GARMININ JA SEN LISENSSINANTAJIEN OSAKKUUSYRITYKSET, KIELTÄVÄT KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT LIITTYEN LAATUUN, SUORITUSKYKYYN, KAUPALLISEEN HYÖDYNNETTÄVYYTEEN, SOPIVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUTEEN. MITÄÄN GARMININ TAI SEN TOIMITTAJIEN JA LISENSSINANTAJIEN ANTAMIA SUULLISIA TAI KIRJALLISIA OHJEITA TAI TIETOJA EI SAA TULKITA TAKUUKSI, EIKÄ KÄYTTÄJÄ SAA TURVAUTUA TÄLLAISIIN OHJEISIIN TAI TIETOIHIN. TÄMÄ TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE ON TÄMÄN SOPIMUKSEN KESKEINEN EHTO. Tietyt osavaltiot, alueet ja maat eivät salli tiettyjä takuiden rajoituksia, joten näiltä osin edellä mainittu takuun rajoitus ei ehkä koske kaikkia käyttäjiä. SOVELLUSMYYJÄN AINOA JA KORKEIN MAHDOLLINEN KORVAUSVELVOLLISUUS TAKUISIIN LIITTYEN ON HYVITTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETOJEN OSTOHINTA.

Vastuurajoitus. GARMIN JA SEN LISENSSINANTAJAT, MUKAAN LUKIEN LISENSSINANTAJAT, PALVELUNTARJOAJAT, KANAVAKUMPPANIT, TOIMITTAJAT SEKÄ GARMININ JA SEN LISENSSINANTAJIEN OSAKKUUSYRITYKSET, EIVÄT OLE VAHINGONKORVAUSVASTUUSSA KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN KOSKIEN: MITÄ TAHANSA VAADETTA, VAATIMUSTA TAI OIKEUSTOIMEA RIIPPUMATTA NIIDEN LUONTEESTA LIITTYEN MIHIN TAHANSA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN MENETYKSEEN, TAPATURMAAN TAI VAHINKOON, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA TIETOJEN KÄYTÖSTÄ TAI HALLUSSAPIDOSTA, TAI MITÄÄN MENETYSTÄ KOSKIEN VOITTOJA, LIIKEVAIHTOA, SOPIMUKSIA TAI SÄÄSTÖJÄ TAI MITÄÄN SUORAA, EPÄSUORAA, SEURANNAISTA, ERITYISTÄ TAI VÄLILLISTÄ VAHINKOA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TIETOJA, TIEDOISSA OLEVISTA VIOISTA TAI NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUSTOIMENPITEESEEN TAI -RIKKOMUKSEEN TAI PERUSTUVAT TAKUUSEEN JA AIHEUTUVAT TIETOJEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TIETOJA TAI PUUTTEISTA TAI VIOISTA TIEDOISSA, VAIKKA TÄLLAISISTA MAHDOLLISISTA VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSISTA OLISI ILMOITETTU GARMINILLE TAI SEN LISENSSINANTAJILLE. GARMININ JA SEN LISENSSINANTAJIEN KOKONAISVASTUU LIITTYEN TÄMÄN SOPIMUKSEN VELVOLLISUUKSIIN TAI MUUTEN TIETOIHIN ON ENINTÄÄN 1,00 DOLLARI. Jotkin osavaltiot, alueet ja maat eivät salli tiettyjä vastuiden tai vahingonkorvausten rajoituksia, joten näiltä osin edellä oleva ei ehkä koske kaikkia käyttäjiä.

Vientirajoitus. Käyttäjä sitoutuu olemaan viemättä mitään tietojen osaa tai suoranaista johdannaistuotetta paitsi liittyen soveltuvien lakien, sääntöjen tai säädösten mukaisiin lisensseihin ja suostumuksiin.

Lainsäädännön noudattaminen.Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että (i) hän ei ole maassa, joka on Yhdysvaltain vientikiellossa olevalla alueella, tai Yhdysvaltain "terrorismia tukevaksi maaksi" määrittelemällä alueella, eikä (ii) hän ole missään Yhdysvaltain rajoitettujen tai kiellettyjen osapuolten luettelossa.

Korvausvelvollisuus. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Garminin ja sen lisenssinantajat, mukaan lukien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat, toimeksisaajat, tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset sekä Garminin ja sen lisenssinantajien toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkaat ja edustajat, kaikista tietojen käytöstä, jäljentämisestä tai hallussapidosta johtuvista vastuista, menetyksistä, vahingoista (mukaan lukien kuolemaan johtavat vahingot), vaateista, toimenpiteistä, kuluista ja vaatimuksista ja tarvittaessa puolustamaan mainittuja tahoja tällaisia vastaan.

Sopimuskausi. Tämä sopimus on voimassa, kunnes (i) tilausjakso päättyy (käyttäjän tai Garminin toimesta) tai vanhenee, tai (ii) Garmin purkaa sopimuksen mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta tapaukset, joissa Garmin huomaa, että käyttäjä ei ole noudattanut jotakin tämän sopimuksen ehtoa. Lisäksi sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi, mikäli sopimus Garminin ja kolmannen osapuolen, jolta Garmin a) ostaa tietojen tukemiseen välttämättömiä jakelu- tai muita palveluja tai b) lisensoi tietoja, välillä päättyy. Käyttöoikeussopimuksen päättyessä käyttäjän on tuhottava tietojen kaikki kopiot. Edellä mainitut takuu- ja vastuurajoitukset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Koko sopimus. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Garminin lisenssinantajien, mukaan lukien lisenssinantajat, palveluntarjoajat, kanavakumppanit, toimittajat sekä Garminin ja sen lisenssinantajien tytär- ja osakkuusyritykset, välillä tässä asiassa ja korvaa kokonaisuudessaan kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset tästä asiasta.

Sovellettava laki. Edellä mainittuihin sopimusehtoihin sovelletaan Kansasin osavaltion lakeja, ottamatta huomioon (i) lainvalintasääntöjä tai (ii) YK:n kansainvälisen tavaran kauppaa koskevaa sopimusta, joka nimenomaisesti suljetaan pois. Käyttäjä sitoutuu siihen, että tietoja koskeviin erimielisyyksiin, vaateisiin tai toimenpiteisiin sovelletaan Kansasin lakeja. Sopimuksen käännökset englannista muihin kieliin toimitetaan vain mukavuuden edistämiseksi. Mikäli sopimus on käännetty muulle kielelle kuin englanniksi ja sopimuksen käännöksen ja englanninkielisen version ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan englanninkielisen sopimuksen ehtoja.

Valtionhallinnon loppukäyttäjät.Mikäli loppukäyttäjä on Yhdysvaltain valtionhallinnon edustaja, ministeriö tai muu taho tai kokonaan tai osittain Yhdysvaltain valtionhallinnon rahoittama taho, tietojen ja sen mukana toimitettujen asiakirjojen käyttöä, kopiointia, muutoksia, julkaisemista, muuttamista, paljastamista tai siirtämistä koskevat soveltuvissa osin seuraavissa säädöksissä määritetyt rajoitukset: Defense Federal Acquisition Regulations -säännöksen (DFARS) pykälä 252.227-7014(a)(1) (kesäkuu 1995) (puolustusministeriön määritelmä kaupallisista tietokoneohjelmistoista), DFARS:n pykälä 27.7202-1 (puolustusministeriön kaupallisia tietokoneohjelmistoja koskeva käytäntö), Federal Acquisition Regulation -säädöksen (FAR) pykälä 52.227-19 (kesäkuu 1987) (kaupallisten tietokoneohjelmistojen lausunto siviilitahoja varten), DFARS:n pykälä 252.227-7015 (marraskuu 1995) (puolustusministeriön tekniset tiedot – kaupallisten kohteiden lausunto), FAR: pykälän 52.227-14 -vaihtoehdot I, II ja III (kesäkuu 1987) (lausunto siviilitahojen teknisistä tiedoista ja ei-kaupallisista tietokoneohjelmistoista) ja/tai tarvittaessa FAR:n pykälät 12.211 ja 12.212 (kaupallisten kohteiden hankkiminen). Mikäli edellä mainittujen FAR- ja DFARS-säädösten pykälien ja tämän käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriitoja, sovelletaan sitä säädöstä, joka rajoittaa hallituksen oikeuksia enemmän. Sopimuksen haltija/valmistaja on Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® on Garmin Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki, eikä sitä saa käyttää ilman Garminin nimenomaista kirjallista lupaa.