Frissítés szükséges. Böngészőjét már nem támogatja a Garmin Connect. Javasoljuk, hogy frissítsen a kompatibilis böngészők legújabb verziójára...

Végfelhasználói licencszerződés

(Quickdraw Feltöltés v.052416)

A Quickdraw Feltöltés alkalmazás (az „Alkalmazás”) és az Alkalmazásban található tartalom és adatok („Adatok”) a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai (együttesen „Garmin”) vagy licencadói tulajdonát képezi. Az Alkalmazás és az Adatok ezen licencszerződés keretében kerülnek átadásra; a végfelhasználó („Ön”) és a Garmin, illetve licencadói, valamint a Garmin kapcsolt vállalkozásai és azok licencadói megegyeznek az átadásra vonatkozó feltételekben.

FONTOS: AZ ALKALMAZÁS MEGVÁSÁRLÁSA VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TELJES LICENCSZERZŐDÉST. AZ ALKALMAZÁS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

Licencfeltételek. A Garmin jelen szerződés értelmében az Alkalmazás és az Adatok korlátozott, nem kizárólagos használati jogát (licenc) biztosítja. Ön kötelezi magát, hogy az Alkalmazást és az Adatokat kizárólag személyesen, vagy a vállalat belső tevékenységében használja, de nem használja szolgáltatás nyújtásához, időosztáshoz (time-sharing), viszontértékesítéshez vagy hasonló célokra.

Korlátozások. Az ebben a licencszerződésben kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás vagy az Adatok bármely alkotórészét tilos reprodukálnia, lemásolnia, módosítania, összetevőire bontania, visszafejtenie vagy arról származékos munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti, kivéve a hatályos törvények által megengedett mértékben. Tilos az Alkalmazás vagy az Adatok harmadik személynek vagy külső cégnek történő eladása, bérbeadása vagy haszonbérbe adása.

Beküldött térképek. Az Alkalmazás térképek feltöltésére használható („Beküldött térképek”). A Beküldött térképek az Ön tulajdonában maradnak, szerzői joguk is Önnél marad. Azonban a térképek a Garmin számára történő beküldésével Ön a Garmin számára az egész világra érvényes, átruházható, örökös, szerzői jogdíjakat kizáró, visszavonhatatlan engedélyt és jogot biztosít a beküldött térképek reprodukálására, azokból származékos munkák készítésére, azok bármilyen célú licencelésére, terjesztésére, értékesítésére, nyilvános közzétételére és nyilvános előadására, mindennemű korlátozás vagy az Ön felé fennálló kötelezettség nélkül. Ön kijelenti és garantálja a Garmin számára, hogy az Ön által beküldött térképek nem sértik és nem is fogják sérteni harmadik felek védjegyeit, szolgáltatói védjegyét, szerzői jogait, közreadásra vonatkozó jogait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Ezenfelül Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által beküldött térképek pontosak, nyilvános és biztonságos helyekre vonatkoznak, valamint nem vonatkoznak rájuk hatályos jogszabályok vagy rendelkezések korlátozásai. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az Ön által közvetlenül vagy közvetve a Garmin számára elküldött térképek pontosságának és jogszerűségének ellenőrzéséért.

A jelenben és a jövőben is kizárólag Ön felelős a Beküldött térképekért, és ezek beküldésének és közreadásának esetleges következményeiért. Nem feladatunk a besorolások és felhasználók által közzétett megjegyzések vagy a felhasználók által közzétett egyéb adatok nyomon követése. Kizárólag Ön felelős a szerzői jogok vagy tulajdonjogok megsértéséért, illetve az Ön által közzétett adatokból eredő egyéb károkért. Ezzel egyúttal megengedi a többi felhasználónak az anyag elérését, megtekintését és reprodukálását személyes felhasználás céljából. Ön ezennel átadja a Garminnak az Alkalmazásban Ön által elérhetővé tett anyag szerkesztésének, másolásának, megjelentetésének és terjesztésének jogát.

Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazáson keresztül a felhasználók által közzétett adatokat saját felelősségére használja fel. Ezért javasoljuk, hogy az Alkalmazás és a felhasználók által beküldött térképek használata során legyen elővigyázatos,és támaszkodjon józan eszére és ítélőképességére.

Magatartási szabályok: Ön vállalja, hogy nem tesz közzé olyan anyagot az Alkalmazásban, amely:

  1. ​illegális, vagy illegális tevékenységek, illetve bűncselekmények szövetkezetben való elkövetésére biztat;
  2. ​harmadik fél bármilyen jogát sérti, beleértve a következőket: (a) szerzői jogok, szabadalom, védjegy, üzleti titok és egyéb tulajdon- vagy szerződéses jogok; (b) adatvédelmi jog (különös tekintettel arra, hogy tilos más személyes adatainak az illető kifejezett engedélye nélküli terjesztése) és a nyilvánossághoz való jog; vagy (c) titoktartási kötelezettség;
  3. ​vírust vagy egyéb káros elemet tartalmaz, vagy más módon hamisítja vagy rongálja az Alkalmazást vagy a kapcsolódó hálózatot, vagy más módon zavarja az Alkalmazás másik személy vagy entitás általi használatát.

Nem áll módunkban biztosítani, hogy a többi felhasználó is betartsa a fenti Magatartási szabályokat, és Ön ezennel vállalja az ilyen meg nem felelésből eredő összes kockázatot.

A Garmin felelőssége. A Garmin nem vállal felelősséget és garanciát az Alkalmazás és a Beküldött térképek pontosságáért, megbízhatóságáért, hiánytalanságáért és időszerűségéért, illetve az Alkalmazás és a harmadik felek által Beküldött térképek használatának következményeként előálló helyzetekért. Ön saját felelősségére használja az Alkalmazásokat és a Beküldött térképeket.

Az Ön feladata, hogy ellenőrizze a harmadik felek által Beküldött térképek pontosságát, biztonságosságát, jogszerűségét és/vagy relevanciáját, mielőtt azokat bármilyen célból felhasználná. Ön saját felelősségére használja a harmadik felek által Beküldött térképeket.

AZ ALKALMAZÁS ÉS A HARMADIK FELEK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TÉRKÉPEK ADOTT ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMŰ GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A GARMIN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDENNEMŰ GARANCIAVÁLLALÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A TULAJDONJOGOKNAK VAGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, VALAMINT MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

Bizonyos károkra vonatkozó korlátozó nyilatkozat. Ön saját felelősségére használja az Alkalmazásokat és a harmadik felek által Beküldött térképeket. Ha nincs megelégedve az Alkalmazással vagy a Beküldött adatokkal, kizárólagos jogorvoslati lehetősége az Alkalmazás és a harmadik felek által Beküldött térképek használatának beszüntetése. A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ALKALMAZÁS VAGY A HARMADIK FELEK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TÉRKÉPEK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A MELLÉKES KÁROKAT, A TÉNYLEGES KÁROKAT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÁRTÉRÍTÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT, A PROFITKIESÉST, ILLETVE AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLET MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), LEGYEN A HIVATKOZÁS ALAPJA GARANCIAVÁLLALÁS, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGALAP, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ EMLÍTETT KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL A GARMINT TÁJÉKOZTATTÁK-E, VAGY SEM. EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. EBBEN AZ ESETBEN AZ EMLÍTETT KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

Exportszabályok. Ön elfogadja, hogy tilos az Alkalmazás bármely részét vagy annak közvetlen termékét exportálnia, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exporttörvények és szabályok előírásainak, valamint a szükséges licenceknek és engedélyeknek.

Kártalanítás. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás vagy a harmadik felek által Beküldött térképek használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségekért, károkért, sérülésekért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésekért – ideértve, de nem kizárólagosan, az ügyvédi tiszteletdíjakat is; keresetekért, költségekért és kiadásokért a Garmin vállalatot és licencadóit, ideértve a vonatkozó licencadókat, szolgáltatókat, csatornapartnereket, szállítókat, megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat és a Garmin vállalat és licencadói vonatkozó tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit – nem terheli felelősség.

Időtartam. Jelen szerződés addig érvényes, amíg a Garmin bármilyen okból felmondja a szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha a Garmin és a Garmin számára az Alkalmazás támogatásához szükséges szolgáltatásokat és terjesztést biztosító harmadik fél között a szerződés megszűnik. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A szerződés teljessége. Jelen feltételek képezik a Garmin és licencadói – beleértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit és társvállalatait és licencadóit – és Ön között létrejövő, a tárgyra vonatkozó megállapodást. Jelen szerződés a maga teljességében felülír minden, a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam jogszabályai tekintendők irányadónak, a (a) jogütközésre, vagy (b) az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amelyet kifejezetten kizárunk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott Alkalmazással, vagy a harmadik felek által Beküldött térképekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni. A jelen szerződés angol nyelvről készített fordításai kizárólag kényelmi célokat szolgál. Amennyiben a szerződést angol nyelvről más nyelvre lefordítják, és ellentmondás tapasztalható az angol nyelvű és egyéb nyelvű verziók között, az angol nyelvű verzió tekintendő irányadónak.

Kormányzati végfelhasználók. Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, akkor az Alkalmazás és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, kiadása, módosítása, felfedése vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252.227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi számítógépes szoftver meghatározása), DFARS 27.7202-1 (a Védelmi Minisztérium számítógépes szoftverre vonatkozó irányelve), FAR 52.227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252.227-7015 (1995. NOV.) (a Védelmi Minisztérium műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvénye); FAR 52.227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem kereskedelmi célú számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12.211 és FAR 12.212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az itt felsorolt FAR és DFARS rendelkezések és a jelen Licencszerződés közötti ütközés esetén a Kormányzat jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A gyártó a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Adatvédelmi irányelvek. A Garmin tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A Garmin saját belátása szerint és szükség esetén megszüntetheti azon felhasználók fiókját, akik (többszörösen) megsértik harmadik felek szerzői jogait.

Ha szerzői jogok megsértéséről szeretne értesítését küldeni a Garminnak, ezt a Digital Millennium Copyright Act (digitális szerzői jogok védelméről szóló törvény, avagy „DMCA”) értelmében az alább ismertetett ún. szerzői jogi megbízott segítségével, a következő adatok írásos megadásával teheti meg:

  1. A feltételezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni felhatalmazott személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
  2. A szerzői joggal védett alkotás azonosítása, amelynek megsértéséről bejelentést tesz, vagy ha a bejelentés valamely internetes oldalon szereplő több, szerzői joggal védett alkotásra vonatkozik, akkor az adott alkotások reprezentatív listája.
  3. ​Azon tartalom azonosítása, amely Ön szerint megsérti az említett jogokat vagy a jogsértő tevékenység tárgya, és amelyet el szeretne távolíttatni, illetve amelynek meg szeretné szüntetni az elérhetőségét, valamint az ahhoz ésszerűen szükséges információ, hogy a szolgáltató megtalálja a kérdéses tartalmat.
  4. ​Az ahhoz ésszerűen szükséges információ, hogy a szolgáltató elérje a panaszt tevő felet, úgymint cím, telefonszám és e-mail-cím (ha van), ahol a panaszt tevő féllel felvehető a kapcsolat.
  5. ​Egy nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a panaszt tevő fél jóhiszeműen vélelmezi, hogy a panasz tárgyát képező tartalom közzétételére a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem adott felhatalmazást.
  6. ​Egy nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, valamint hamis tanúzásért járó büntetés terhe mellett kijelenti, hogy a panaszt tevő fél felhatalmazással rendelkezik eljárni a vélelmezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében.

Ön tudomásul veszi, hogy ha nem teljesíti az előző bekezdésben foglalt követelményeket, az Ön DMCA-értesítése érvénytelen lehet. A DMCA és DMCA-értesítések kapcsán lásd a 17 U.S.C. dokumentum 512. paragrafusát.

A szerzői jogok megsértésének bejelentésének átvételéért felelős megbízottunk a következő címen érhető el:

By E-mail:
[email protected]

Postai levél:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Quickdraw™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Végfelhasználói licencszerződés

(Quickdraw Download v.052416)

Az eszközre letölthető térképadatok teljes mértékben (az „Adatokat”) a Garmin tulajdonában vannak, vagy valamely harmadik fél tulajdonában vannak, és a Garmin licenceli ezeket. Az Adatok szerzői jogi és nemzetközi szerzői jogra vonatkozó szerződések által szabályozott védelem alatt állnak. Az Adatok licencjoga kerül átadásra, nem a vásárlás útján megszerezhető tulajdonjoga. Az Adatok ezen licencszerződés keretében kerülnek átadásra; a végfelhasználó („Ön”) és a Garmin, illetve licencadói, valamint a Garmin társult vállalatai és azok licencadói megegyeznek az átadásra vonatkozó feltételekben. Ha az Adatokat külső alkalmazásszolgáltatótól (az „Alkalmazásszolgáltató”) szerezte be, Ön elfogadja, hogy az Adatokért a Garmin, és nem az Alkalmazásszolgáltató vállalja a meghatározott mértékű felelősséget. A Garmin licencadóinak – beleértve a Garmin és a Garmin licencadónak licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait – mindegyike jelen Szerződés közvetlen és szándékolt harmadik fél kedvezményezettje, és jogaikat Önnel szemben közvetlenül érvényesíthetik, ha Ön megszegi a jelen Szerződést.

FONTOS: AZ ADATOK LETÖLTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL AZ EGÉSZ LICENCSZERZŐDÉST. AZ ADATOK LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE TÖLTSE LE, TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA AZ ADATOKAT.

FIGYELEM. AZ ADATOK KIZÁRÓLAG SZÓRAKOZÁSI CÉLOKAT (PÉLDÁUL HORGÁSZAT STB.) SZOLGÁLNAK, NEM NAVIGÁCIÓS CÉLOKAT. NE BÍZZA MAGÁT AZ ADATOKRA NAVIGÁCIÓ ESETÉN. A GARMIN MINDEN FELELŐSSÉGET ELUTASÍT AZ ADATOK NAVIGÁCIÓS CÉLOKRA VALÓ FELHASZNÁLÁSA ESETÉN FELMERÜLŐ VESZTESÉGEKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT. AZ ADATOKAT AZ ESZKÖZ FELHASZNÁLÓI KÖZÖSSÉGE GYŰJTI ÖSSZE, ÉS TÖLTI FEL A KISZOLGÁLÓRA, AHONNAN ÖN LETÖLTI AZOKAT. A GARMIN SEMMILYEN MÓDON NEM ELLENŐRZI EZEKET AZ ADATOKAT, EZÉRT ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA AZOKAT.

Licencfeltételek

A Garmin („mi”) az Ön rendelkezésére bocsátja az Adatokat, ideértve az „online” vagy elektronikus dokumentumokat és nyomtatott anyagokat, és korlátozott, nem kizárólagos jogosultságot biztosít Önnek az Adatok a Garmin navigációs eszközein való használatára a jelen Szerződés feltételei szerint. Ön kötelezi magát, hogy az Adatokat kizárólag személyesen, vagy a vállalat belső tevékenységében használja, de nem osztja meg azokat, és nem használja fel szolgáltatás nyújtásához, időosztáshoz (time-sharing), viszontértékesítéshez vagy hasonló célokra. Az Adatokat ennek értelmében – a következő bekezdésekben felsorolt korlátozások mellett – csak olyan mértékben másolhatja le vagy reprodukálhatja, amilyen mértékben az (i) személyes megtekintésükhöz és (ii) tárolásukhoz szükséges; feltéve, hogy az Adatokat nem osztja meg harmadik felekkel, nem távolítja el a megjelenő szerzői jogra vonatkozó figyelmeztetéseket, és semmilyen módon sem módosítja az Adatokat. Az Adatok felhasználásával nem sértheti meg az Alkalmazásszolgáltató vagy az Adatok használatához igénybe vett bármely más külső szolgáltató felhasználási szabályait. Az Adatokat nem használhatja illegális, megtévesztő vagy nem etikus célra, illetve olyan módon, ami aláásná a Garmin, annak licencadóinak vagy bármely más személy vagy szervezet jó hírét. Ön elfogadja, hogy az Adatok bármely alkotórészét tilos reprodukálnia, lemásolnia, módosítania, összetevőire bontania, visszafejtenie vagy arról derivatív munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti, kivéve a hatályos törvények által megengedett mértéket. A Garmin fenntartja magának továbbá a jogot, hogy bármilyen harmadik féltől származó Adat továbbításával felhagyjon, ha ez a harmadik fél abbahagyja az adatok szolgáltatását, vagy ha a Garmin szerződése ezzel a harmadik féllel bármilyen okból megszűnik.

Támogatás. Ha az Adatok telepítésével, eltávolításával, használatával vagy működtetésével kapcsolatban használati vagy műszaki támogatásra, segítségre van szüksége, illetve, ha az Adatok vonatkozásában kérdése, panasza vagy követelése van, akkor vegye fel a kapcsolatot a Garmin vállalattal a következő e-mail címen: [email protected].

Az Alkalmazásszolgáltató felelőssége. Az Alkalmazásszolgáltató nem köteles karbantartást vagy támogatást nyújtani az Adatokkal kapcsolatban, illetve nem köteles választ adni az Ön vagy harmadik felek által az Adatok birtoklása vagy használata során felmerülő követelésekre, ideértve többek között a termékfelelősségi követeléseket, a jogi vagy szabályozási követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatban felmerülő követeléseket, illetve a fogyasztóvédelmi törvényeken alapuló követeléseket is. Az Alkalmazásszolgáltató ezenfelül nem felelős az Adatok Ön általi birtoklásából vagy használatából eredő, harmadik felek szellemi tulajdonjogának megsértésére vonatkozó követelésekért.

Korlátozások. Tilos az Adatok harmadik személynek vagy külső cégnek történő átadása, bérbeadása vagy haszonbérbe adása.

Garancia kizárása. Az Adatok adott állapotban kerülnek átadásra; a felhasználó elfogadja, hogy saját felelősségére használja azokat. A Garmin és licencadói (valamint azok licencadói, szállítói, csatornapartnerei és szolgáltatói), illetve a Garmin és a licencadók kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak semmilyen, közvetlen vagy közvetett, törvényi előírásból vagy egyébből fakadó felelősséget az Adatok – ideértve, de nem kizárólagosan – tartalmáért, minőségéért, pontosságáért, teljességéért, hatékonyságáért, megbízhatóságáért, értékesíthetőségéért, meghatározott célra való alkalmasságért, hasznosságáért, az Adatok használatáért vagy annak használatától várt eredményekért, illetve az Adatok vagy a kiszolgáló zavartalan és hibamentes működéséért. Az Adatok kizárólag szórakozási segédeszközként alkalmazhatók, és nem használhatók irány, távolság, helyek vagy topográfiai elemek pontos meghatározására. A GARMIN NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ADATOK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS TELJESSÉGÉÉRT.

A garancia kizárása. A GARMIN ÉS LICENCADÓI, IDEÉRTVE A GARMIN ÉS LICENCADÓI LICENCADÓIT, SZOLGÁLTATÓIT, CSATORNAPARTNEREIT, BESZÁLLÍTÓIT ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIT KIZÁRNAK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT, A TERMÉK MINŐSÉGÉRE, TELJESÍTMÉNYÉRE, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VAGY JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A GARMIN VAGY A SZÁLLÍTÓI ÉS A LICENCADÓI ÁLTAL TETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KIJELENTÉSEK NEM KÉPEZNEK ALAPOT GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ; A FELHASZNÁLÓNAK NEM ÁLL JOGÁBAN AZ EMLÍTETT KIJELENTÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA HAGYATKOZNI. A GARANCIA KORLÁTOZÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI. Vannak olyan államok, területek és országok, amelyek nem engedélyeznek meghatározott típusú garanciakorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra. AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ GARANCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ ADATOK ESETLEGES ÉRTÉKESÍTÉSI DÍJÁNAK VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK.

A felelősség korlátozása. GARMIN ÉS LICENCADÓI, IDEÉRTVE A GARMIN ÉS LICENCADÓI, SZOLGÁLTATÓI, CSATORNAPARTNEREI, BESZÁLLÍTÓI ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT: MINDEN, AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL FAKADÓ ESETLEGES KÖVETELÉSÉRT VAGY KERESETÉRT – FÜGGETLENÜL AZOK OKÁNAK TERMÉSZETÉTŐL –, AMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGET, SÉRÜLÉST VAGY KÁRT EREDMÉNYEZ; VAGY A PROFIT, A BEVÉTEL, A SZERZŐDÉSEK VAGY MEGTAKARÍTÁSOK ELMARADÁSÁÉRT, VAGY BÁRMILYEN, AZ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL FAKADÓ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, MELLÉKES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AZ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY A JELEN FELTÉTELEK TEVŐLEGES, SZERZŐDÉSES, MAGÁNJOGI, VAGY GARANCIÁLIS MEGSÉRTÉSÉÉRT ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA EZEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A GARMIN VÁLLALATOT VAGY LICENCADÓIT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. A GARMIN ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS ANYAGI FELELŐSSÉGE A LICENCSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIK ÉRTELMÉBEN VAGY MÁSKÜLÖNBEN AZ ADATOKRA VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. Vannak olyan államok, területek és országok, amelyek nem engedélyeznek meghatározott típusú felelősség- vagy kárkorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a felhasználóra.

Exportszabályok. Ön elfogadja, hogy tilos az Adatok bármely részét vagy annak közvetlen termékét exportálnia, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exporttörvények és szabályok előírásainak, valamint a szükséges licenceknek és engedélyeknek.

Jogszabályoknak való megfelelés. Ön igazolja és garantálja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az USA kormányzata embargót vetett ki, vagy amelyet az USA „a terrorizmust támogató országként” definiált, és (ii) Ön nem szerepel az USA kormányzatának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

Kártalanítás. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatok használatával, birtoklásával vagy reprodukálásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségekért, károkért, sérülésekért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésekért – ideértve, de nem kizárólagosan, az ügyvédi tiszteletdíjakat is; keresetekért, költségekért és kiadásokért a Garmin vállalatot és licencadóit, ideértve a vonatkozó licencadókat, szolgáltatókat, csatornapartnereket, szállítókat, megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat és a Garmin vállalat és licencadói vonatkozó tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit – nem terheli felelősség.

Időtartam. Jelen szerződés addig érvényes, amíg (i) az Ön vagy a Garmin részéről a szerződés felmondásra nem kerül vagy le nem jár, vagy (ii) a Garmin bármilyen okból felmondja a szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha a Garmin és a) a Garmin számára az Adatok támogatásához szükséges szolgáltatásokat és terjesztést biztosító, vagy b) az Adatokat rendelkezésre bocsátó bármilyen harmadik fél között a licencszerződés megszűnik. Ön beleegyezik, hogy a szerződés felbontásakor az Adatok valamennyi példányát megsemmisíti. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A szerződés teljessége. Jelen feltételek képezik a Garmin és licencadói – beleértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit és társvállalatait és licencadóit – és Ön között létrejövő, a tárgyra vonatkozó megállapodást. Jelen szerződés a maga teljességében felülír minden, a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam jogszabályai tekintendők irányadónak, a (i) jogütközésre, vagy (ii) az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amelyet kifejezetten kizárunk. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni. A jelen szerződés angol nyelvről készített fordításai kizárólag kényelmi célokat szolgál. Amennyiben a szerződést angol nyelvről más nyelvre lefordítják, és ellentmondás tapasztalható az angol nyelvű és egyéb nyelvű verziók között, az angol nyelvű verzió tekintendő irányadónak.

Kormányzati végfelhasználók. Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, akkor az Adatok és az azokat kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, kiadása, módosítása, felfedése vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252.227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi számítógépes szoftver meghatározása), DFARS 27.7202-1 (a Védelmi Minisztérium számítógépes szoftverre vonatkozó irányelve), FAR 52.227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252.227-7015 (1995. NOV.) (a Védelmi Minisztérium műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvénye); FAR 52.227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem kereskedelmi célú számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12.211 és FAR 12.212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az itt felsorolt FAR és DFARS rendelkezések és a jelen Licencszerződés közötti ütközés esetén a Kormányzat jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A gyártó a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA.

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye, használata a Garmin kifejezett írásos engedélye nélkül tilos.