Végfelhasználói licencszerződés

(Quickdraw Feltöltés v.052416)

A Quickdraw Feltöltés alkalmazás (az „Alkalmazás”) és az Alkalmazásban található tartalom és adatok („Adatok”) a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai (együttesen „Garmin”) vagy licencadói tulajdonát képezi. Az Alkalmazás és az Adatok ezen licencszerződés keretében kerülnek átadásra; a végfelhasználó („Ön”) és a Garmin, illetve licencadói, valamint a Garmin kapcsolt vállalkozásai és azok licencadói megegyeznek az átadásra vonatkozó feltételekben.

FONTOS: AZ ALKALMAZÁS MEGVÁSÁRLÁSA VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TELJES LICENCSZERZŐDÉST. AZ ALKALMAZÁS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADTA A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

Licencfeltételek. A Garmin jelen szerződés értelmében az Alkalmazás és az Adatok korlátozott, nem kizárólagos használati jogát (licenc) biztosítja. Ön kötelezi magát, hogy az Alkalmazást és az Adatokat kizárólag személyesen, vagy a vállalat belső tevékenységében használja, de nem használja szolgáltatás nyújtásához, időosztáshoz (time-sharing), viszontértékesítéshez vagy hasonló célokra.

Korlátozások. Az ebben a licencszerződésben kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás vagy az Adatok bármely alkotórészét tilos reprodukálnia, lemásolnia, módosítania, összetevőire bontania, visszafejtenie vagy arról származékos munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti, kivéve a hatályos törvények által megengedett mértékben. Tilos az Alkalmazás vagy az Adatok harmadik személynek vagy külső cégnek történő eladása, bérbeadása vagy haszonbérbe adása.

Beküldött térképek. Az Alkalmazás térképek feltöltésére használható („Beküldött térképek”). A Beküldött térképek az Ön tulajdonában maradnak, szerzői joguk is Önnél marad. Azonban a térképek a Garmin számára történő beküldésével Ön a Garmin számára az egész világra érvényes, átruházható, örökös, szerzői jogdíjakat kizáró, visszavonhatatlan engedélyt és jogot biztosít a beküldött térképek reprodukálására, azokból származékos munkák készítésére, azok bármilyen célú licencelésére, terjesztésére, értékesítésére, nyilvános közzétételére és nyilvános előadására, mindennemű korlátozás vagy az Ön felé fennálló kötelezettség nélkül. Ön kijelenti és garantálja a Garmin számára, hogy az Ön által beküldött térképek nem sértik és nem is fogják sérteni harmadik felek védjegyeit, szolgáltatói védjegyét, szerzői jogait, közreadásra vonatkozó jogait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Ezenfelül Ön kijelenti és garantálja, hogy az Ön által beküldött térképek pontosak, nyilvános és biztonságos helyekre vonatkoznak, valamint nem vonatkoznak rájuk hatályos jogszabályok vagy rendelkezések korlátozásai. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az Ön által közvetlenül vagy közvetve a Garmin számára elküldött térképek pontosságának és jogszerűségének ellenőrzéséért.

A jelenben és a jövőben is kizárólag Ön felelős a Beküldött térképekért, és ezek beküldésének és közreadásának esetleges következményeiért. Nem feladatunk a besorolások és felhasználók által közzétett megjegyzések vagy a felhasználók által közzétett egyéb adatok nyomon követése. Kizárólag Ön felelős a szerzői jogok vagy tulajdonjogok megsértéséért, illetve az Ön által közzétett adatokból eredő egyéb károkért. Ezzel egyúttal megengedi a többi felhasználónak az anyag elérését, megtekintését és reprodukálását személyes felhasználás céljából. Ön ezennel átadja a Garminnak az Alkalmazásban Ön által elérhetővé tett anyag szerkesztésének, másolásának, megjelentetésének és terjesztésének jogát.

Ön tudomásul veszi, hogy az Alkalmazáson keresztül a felhasználók által közzétett adatokat saját felelősségére használja fel. Ezért javasoljuk, hogy az Alkalmazás és a felhasználók által beküldött térképek használata során legyen elővigyázatos,és támaszkodjon józan eszére és ítélőképességére.

Magatartási szabályok: Ön vállalja, hogy nem tesz közzé olyan anyagot az Alkalmazásban, amely:

  1. ​illegális, vagy illegális tevékenységek, illetve bűncselekmények szövetkezetben való elkövetésére biztat;
  2. ​harmadik fél bármilyen jogát sérti, beleértve a következőket: (a) szerzői jogok, szabadalom, védjegy, üzleti titok és egyéb tulajdon- vagy szerződéses jogok; (b) adatvédelmi jog (különös tekintettel arra, hogy tilos más személyes adatainak az illető kifejezett engedélye nélküli terjesztése) és a nyilvánossághoz való jog; vagy (c) titoktartási kötelezettség;
  3. ​vírust vagy egyéb káros elemet tartalmaz, vagy más módon hamisítja vagy rongálja az Alkalmazást vagy a kapcsolódó hálózatot, vagy más módon zavarja az Alkalmazás másik személy vagy entitás általi használatát.

Nem áll módunkban biztosítani, hogy a többi felhasználó is betartsa a fenti Magatartási szabályokat, és Ön ezennel vállalja az ilyen meg nem felelésből eredő összes kockázatot.

A Garmin felelőssége. A Garmin nem vállal felelősséget és garanciát az Alkalmazás és a Beküldött térképek pontosságáért, megbízhatóságáért, hiánytalanságáért és időszerűségéért, illetve az Alkalmazás és a harmadik felek által Beküldött térképek használatának következményeként előálló helyzetekért. Ön saját felelősségére használja az Alkalmazásokat és a Beküldött térképeket.

Az Ön feladata, hogy ellenőrizze a harmadik felek által Beküldött térképek pontosságát, biztonságosságát, jogszerűségét és/vagy relevanciáját, mielőtt azokat bármilyen célból felhasználná. Ön saját felelősségére használja a harmadik felek által Beküldött térképeket.

AZ ALKALMAZÁS ÉS A HARMADIK FELEK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TÉRKÉPEK ADOTT ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMŰ GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A GARMIN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDENNEMŰ GARANCIAVÁLLALÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A TULAJDONJOGOKNAK VAGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, VALAMINT MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

Bizonyos károkra vonatkozó korlátozó nyilatkozat. Ön saját felelősségére használja az Alkalmazásokat és a harmadik felek által Beküldött térképeket. Ha nincs megelégedve az Alkalmazással vagy a Beküldött adatokkal, kizárólagos jogorvoslati lehetősége az Alkalmazás és a harmadik felek által Beküldött térképek használatának beszüntetése. A GARMIN SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ALKALMAZÁS VAGY A HARMADIK FELEK ÁLTAL BEKÜLDÖTT TÉRKÉPEK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOS KÁROKÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A MELLÉKES KÁROKAT, A TÉNYLEGES KÁROKAT MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÁRTÉRÍTÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT, A PROFITKIESÉST, ILLETVE AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLET MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT), LEGYEN A HIVATKOZÁS ALAPJA GARANCIAVÁLLALÁS, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGALAP, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ EMLÍTETT KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL A GARMINT TÁJÉKOZTATTÁK-E, VAGY SEM. EGYES ÁLLAMOK TÖRVÉNYEI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. EBBEN AZ ESETBEN AZ EMLÍTETT KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

Exportszabályok. Ön elfogadja, hogy tilos az Alkalmazás bármely részét vagy annak közvetlen termékét exportálnia, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exporttörvények és szabályok előírásainak, valamint a szükséges licenceknek és engedélyeknek.

Kártalanítás. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás vagy a harmadik felek által Beküldött térképek használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségekért, károkért, sérülésekért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésekért – ideértve, de nem kizárólagosan, az ügyvédi tiszteletdíjakat is; keresetekért, költségekért és kiadásokért a Garmin vállalatot és licencadóit, ideértve a vonatkozó licencadókat, szolgáltatókat, csatornapartnereket, szállítókat, megbízottakat, leányvállalatokat, társvállalatokat és a Garmin vállalat és licencadói vonatkozó tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, részvényeseit, ügynökeit és képviselőit – nem terheli felelősség.

Időtartam. Jelen szerződés addig érvényes, amíg a Garmin bármilyen okból felmondja a szerződést, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha a Garmin és a Garmin számára az Alkalmazás támogatásához szükséges szolgáltatásokat és terjesztést biztosító harmadik fél között a szerződés megszűnik. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A szerződés teljessége. Jelen feltételek képezik a Garmin és licencadói – beleértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit és társvállalatait és licencadóit – és Ön között létrejövő, a tárgyra vonatkozó megállapodást. Jelen szerződés a maga teljességében felülír minden, a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam jogszabályai tekintendők irányadónak, a (a) jogütközésre, vagy (b) az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amelyet kifejezetten kizárunk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott Alkalmazással, vagy a harmadik felek által Beküldött térképekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni. A jelen szerződés angol nyelvről készített fordításai kizárólag kényelmi célokat szolgál. Amennyiben a szerződést angol nyelvről más nyelvre lefordítják, és ellentmondás tapasztalható az angol nyelvű és egyéb nyelvű verziók között, az angol nyelvű verzió tekintendő irányadónak.

Kormányzati végfelhasználók. Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, akkor az Alkalmazás és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, kiadása, módosítása, felfedése vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252.227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi számítógépes szoftver meghatározása), DFARS 27.7202-1 (a Védelmi Minisztérium számítógépes szoftverre vonatkozó irányelve), FAR 52.227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252.227-7015 (1995. NOV.) (a Védelmi Minisztérium műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvénye); FAR 52.227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem kereskedelmi célú számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12.211 és FAR 12.212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az itt felsorolt FAR és DFARS rendelkezések és a jelen Licencszerződés közötti ütközés esetén a Kormányzat jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A gyártó a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Adatvédelmi irányelvek. A Garmin tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. A Garmin saját belátása szerint és szükség esetén megszüntetheti azon felhasználók fiókját, akik (többszörösen) megsértik harmadik felek szerzői jogait.

Ha szerzői jogok megsértéséről szeretne értesítését küldeni a Garminnak, ezt a Digital Millennium Copyright Act (digitális szerzői jogok védelméről szóló törvény, avagy „DMCA”) értelmében az alább ismertetett ún. szerzői jogi megbízott segítségével, a következő adatok írásos megadásával teheti meg:

  1. A feltételezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni felhatalmazott személy fizikai vagy elektronikus aláírása.
  2. A szerzői joggal védett alkotás azonosítása, amelynek megsértéséről bejelentést tesz, vagy ha a bejelentés valamely internetes oldalon szereplő több, szerzői joggal védett alkotásra vonatkozik, akkor az adott alkotások reprezentatív listája.
  3. ​Azon tartalom azonosítása, amely Ön szerint megsérti az említett jogokat vagy a jogsértő tevékenység tárgya, és amelyet el szeretne távolíttatni, illetve amelynek meg szeretné szüntetni az elérhetőségét, valamint az ahhoz ésszerűen szükséges információ, hogy a szolgáltató megtalálja a kérdéses tartalmat.
  4. ​Az ahhoz ésszerűen szükséges információ, hogy a szolgáltató elérje a panaszt tevő felet, úgymint cím, telefonszám és e-mail-cím (ha van), ahol a panaszt tevő féllel felvehető a kapcsolat.
  5. ​Egy nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a panaszt tevő fél jóhiszeműen vélelmezi, hogy a panasz tárgyát képező tartalom közzétételére a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem adott felhatalmazást.
  6. ​Egy nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, valamint hamis tanúzásért járó büntetés terhe mellett kijelenti, hogy a panaszt tevő fél felhatalmazással rendelkezik eljárni a vélelmezetten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében.

Ön tudomásul veszi, hogy ha nem teljesíti az előző bekezdésben foglalt követelményeket, az Ön DMCA-értesítése érvénytelen lehet. A DMCA és DMCA-értesítések kapcsán lásd a 17 U.S.C. dokumentum 512. paragrafusát.

A szerzői jogok megsértésének bejelentésének átvételéért felelős megbízottunk a következő címen érhető el:

By E-mail:
[email protected]

Postai levél:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Quickdraw™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.