הסכם רישיון למשתמש קצה

(‏Quickdraw Upload גרסה 052416)

יישום העלאת Quickdraw (להלן "היישום") והתוכן והנתונים (להלן "הנתונים") הכלולים ביישום הם בבעלותה של Garmin Ltd.‎ או של החברות הבנות שלה (המכונות בשם הקולקטיבי Garmin‏") או מעניקי הרישיון שלהן. היישום והנתונים מסופקים תחת הסכם רישיון זה וכפופים לתנאים ולהתניות הבאים שלהם מסכים משתמש הקצה (להלן "אתה" או "שלך"), מצד אחד, ו-Garmin ומעניקי הרישיון והחברות המסונפות ל-Garmin ומעניקי הרישיון שלה, מצד שני.

חשוב: עליך לקרוא בעיון הסכם רישיון זה במלואו לפני שתרכוש את היישום או תשתמש בו. על-ידי רכישה, התקנה, העתקה או שימוש אחר ביישום אתה מצהיר כי קראת הסכם רישיון זה וכי אתה מסכים לתנאים ולהתניות שלו. אם אינך מסכים לתנאים ולהתניות, אל תתקין את היישום ואל תשתמש בו.

התנאים וההתניות של ההסכם. Garmin מעניקה לך רישיון מוגבל ולא בלעדי להשתמש ביישום ובנתונים בהתאם לתנאי הסכם זה. אתה מסכים להשתמש ביישום ובנתונים לשימוש אישי בלבד, או אם רלוונטי, לשימוש בתפעול הפנימי של העסק שלך, ולא לצורכי מתן שירותים, שיתוף זמן, מכירה מחדש או מטרות דומות אחרות.

הגבלות. למעט ככל שמתיר הסכם רישיון זה במפורש, אתה מסכים שלא לשעתק, להעתיק, לשנות, לבצע הידור לאחור, לפרק או לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות הנגזרות מחלק כלשהו של היישום או של הנתונים, ואינך רשאי להעביר או להפיץ אותם בכל דרך שהיא, לכל מטרה שהיא, מלבד במידה המותרת על פי החוק. חל עליך איסור להשכיר או להחכיר את היישום או את הנתונים לכל אדם אחר ולכל צד שלישי אחר.

שליחת מפות. אתה רשאי להשתמש ביישום כדי להעלות מפות (להלן "שליחת מפות"). מפות שאתה שולח נשארות בבעלותך ואתה הוא בעל זכויות היוצרים עליהן. עם זאת, על-ידי שליחת מפות ל-Garmin, אתה מעניק ל-Garmin זכות ורישיון קבע בלתי הפיכים וכלל עולמיים, הניתנים להעברה ללא חובת תמלוגים, לשכפל את המפות ששלחת, ליצור מהן עבודות נגזרות, לתת עבורן רישיון, למכור אותן, להציג אותן בציבור ולבצע אותן בציבור, לכל מטרה וללא הגבלה או חבות כלפיך. אתה מצהיר ומתחייב ל-Garmin כל המפות שאתה שולח אינן מפרות ולא יפרו סימנים מסחריים, סימני שירות, זכויות יוצרים, זכות לפרסום או זכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי המפות שאתה שולח מדויקות, מתייחסות למיקום ציבורי ובטוח ואינן מפרות שום איסור שנקבע בחוקים או בתקנות החלים. אתה מסכים כי זו אחריותך הבלעדית לוודא כי כל מפה שאתה שולח באופן ישיר או עקיף ל-Garmin אכן מדויקת ועולה בקנה אחד עם דרישות החוק.

אתה האחראי הבלעדי, כיום ובעתיד, למפות שאתה שולח ולתוצאות הנגרמות עקב שליחתן ופרסומן. לא חלה עלינו שום חובה לפקח על הדירוגים ועל הערות שמשתמשים שולחים או על פריטים אחרים שמשתמשים שולחים. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל הפרה של זכויות יוצרים או זכויות קניין או לכל נזק אחר שייגרם בגלל הפריטים ששלחת. בנוסף אתה מרשה לכל משתמש אחר לגשת לחומר או להציג, לאחסן או לשכפל אותו לשימושו האישי של אותו המשתמש. אתה מעניק בזאת ל-Garmin את הזכות לערוך, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שתפרסם ביישום.

אתה מכיר בכך שהשימוש או מתן האמון שלך בכל תוכן משתמש המתפרסם ביישום הם באחריותך בלבד. לכן מומלץ לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת והיגיון בריא בעת השימוש ביישום או במפות שנשלחו.

כללי התנהגות: אתה מסכים שלא לפרסם ביישום שום דבר אשר:

  1. ​הנו בלתי חוקי או שמעודד או תומך בפעילות בלתי חוקית או בקשירת קשר לבצע מעשה פלילי;
  2. ​מפר זכות של צד שלישי, לרבות: (א) זכויות יוצרים, זכויות על פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין או זכויות אחרות המוגנות בחוזה; (ב) זכות לפרטיות (בפרט, אסור לך להפיץ כל סוג של מידע אישי של אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת) או לפרסום; או (ג) כל מחויבות לשמירה על סודיות;
  3. ​מכיל וירוס או רכיב נזיק אחר, או עושה שימוש לרעה ביישום או בכל רשת המחוברת אליו, גורם לפגם או לנזק ביישום או מפריע בדרך אחרת לאדם או לישות אחרים להשתמש ביישום או ליהנות ממנו.

איננו יכולים להבטיח ואיננו מבטיחים כי משתמשים אחרים מצייתים או יצייתו לכללי התנהגות אלו, ובכל הנוגע לקשר שבינך לבינינו, אתה נושא בזאת באחריות לכל סיכוי לנזק או לפציעה כתוצאה מחוסר ציות כאמור לעיל.

החבות של Garmin‏. ‏Garmin אינה מצהירה או מתחייבת כי היא ערבה לדיוק, לאמינות, לשלמות או לתזמון של היישום או של המפות הנשלחות או לתוצאות שיושגו מהשימוש ביישום או במפות הנשלחות על-ידי גורמי צד שלישי. כאשר אתה משתמש ביישום או במפות ששלחו גורמי צד שלישי, או מסתמך עליהם, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

עליך לבדוק את הדיוק, הבטיחות, החוקיות ו/או הרלוונטיות של מפות ששלחו גורמי צד שלישי לפני שתסתמך עליהן למטרות כלשהן. כאשר אתה משתמש במפות ששלחו גורמי צד שלישי, או מסתמך עליהן, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

היישום ומפות שהנשלחות על-ידי גורמי צד שלישי מסופקים "כפי שהם" ללא התחייבויות כלשהן. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק, Garmin מתנערת מכל אחריות, לרבות ללא הגבלה לאחריות לסחירות, לאי-הפרה של זכויות קניין או זכויות צד שלישי ולהתאמה למטרה מסוימת.

כתב ויתור אחריות על נזקים מסוימים. אתה משתמש ביישום ובמפות הנשלחות על-ידי גורמי צד שלישי על אחריותך בלבד. אם אינך מרוצה מהיישום או ממפות שנשלחו על-ידי צד שלישי, הסעד היחיד שלך הוא להפסיק להשתמש ביישום ובמפות שנשלחו על-ידי צד שלישי. בשום מקרה לא תהא GARMIN אחראית לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה לנזקים מקריים, תוצאתיים, או פיצויים לדוגמה, אובדן רווחים, או נזקים הנובעים כתוצאה מאובדן נתונים או שיבושים בפעילות העסקית) הנובעים מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש ביישום או במפות שנשלחו על-ידי גורמי צד שלישי, בין אם במסגרת אחריות, חוזה, נזיקין או על כל בסיס משפטי אחר, ובין אם לאו, ובין אם GARMIN מיודעת לגבי האפשרות לנזקים כאלה ובין אם לאו. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולפיכך המגבלה או ההחרגה האמורה לעיל עשויה שלא לחול עליך. במקרה כזה, החרגה או הגבלה כגון זו חלה במידה המרבית המותרת בחוק החל.

בקרת ייצוא אתה מסכים לא לייצא משום מקום כל חלק של היישום או כל מוצר הנגזר ממנו באופן ישיר למעט בכפוף לכל הרישיונות והאישורים הדרושים לפי החוקים, הכללים והתקנות הישימים הקשורים לייצוא.

שיפוי. אתה מסכים לפצות, להגן ולזכות את Garmin ואת מעניקי הרישיון של Garmin, כולל מעניקי הרישיון, ספקי השירות, שותפי ערוץ, ספקים, מקבלי נכסים, חברות בת, חברות מסונפות והמנהלים הבכירים והזוטרים, העובדים, בעלי המניות, הסוכנים שלהם ונציגים של Garmin ומעניקי הרישיון שלהם, מכל אשם כנגד כל חבות, אובדן, פגיעה (כולל פגיעות הגורמות למוות), תביעה, הליך משפטי, עלות, הוצאה או תביעה מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה לשכר טרחת עורך דין, הנובעים או קשורים לכל שימוש שלך ביישום או במפות שנשלחו על-ידי גורמי צד שלישי או להחזקתם.

תקופת ההסכם. הסכם זה בתוקף עד אשר Garmin מסיימת הסכם זה מסיבה כלשהי, לרבות ללא הגבלה למצב שבו, Garmin מגלה שהפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. בנוסף, הסכם זה יסתיים באופן מיידי עם סיום ההסכם בין Garmin לבין כל צד שלישי שממנו Garmin מקבלת שירותים או הפצה החיוניים לתמיכה ביישום. הגבלות האחריות והחבות המוגדרות להלן ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר הפסקת ההסכם.

מלוא ההסכם. תנאים והתניות אלה מרכיבים את ההסכם כולו בין Garmin ומעניקי הרישיון שלה, לרבות מעניקי הרישיון, ספקי השירות, שותפי ערוץ, ספקים וחברות מסונפות של Garmin, ומעניקי הרישיון שלהם, לבינך, בנוגע לנושא זה, ומחליף באופן כולל כל הסכם קודם בכתב או בעל פה בינינו ביחס לנושא זה.

החוק החל. התנאים וההגבלות שלעיל יהיו כפופים לחוקי מדינת קנזס, מבלי להתייחס (א) להתנגשותם עם סעיפי חוקים, או (ב) עם אמנת האו"ם בנושא חוזי מכירה בינלאומיים (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), שבמפורש אינה נכללת בהסכם זה. אתה מסכים כי כל סכסוך, תביעה והליך משפטי שיעלו עקב או בקשר ליישום או למפות שנשלחו על-ידי צד שלישי יידונו בתחום השיפוט של מדינת קנזס. כל תרגום של הסכם זה מאנגלית מסופק לשם נוחות בלבד. אם הסכם זה מתורגם לשפה אחרת מלבד אנגלית וקיימת סתירה בין התנאים המופיעים בגרסה האנגלית לבין אלו המופיעים בגרסה המתורגמת, הגרסה האנגלית היא הקובעת.

משתמשי קצה ממשלתיים. אם משתמש הקצה הוא סוכנות, משרד, או ישות אחרת המשתייכת לממשלת ארה"ב, או ממומן בחלקו או כולו על-ידי ממשלת ארה"ב, אזי השימוש, השעתוק, השכפול, ההפצה, השינוי, החשיפה או ההעברה של היישום והתיעוד הנלווה כפופים למגבלות כמתואר ב-DFARS 252.227-7014(a)(1)‎ (יוני 1995) (הגדרת DOD לתוכנת מחשב מסחרית)‏, DFARS 27.7202-1 (מדיניות DOD בנוגע לתוכנות מחשב מסחריות), FAR 52.227-19 (יוני 1987) (סעיף בנושא תוכנות מחשב מסחריות עבור סוכנויות אזרחיות), DFARS 252.227-7015 (נובמבר 1995) (נתונים טכניים DOD – סעיף לגבי פריטים מסחריים); FAR 52.227-14 לסירוגין I, II, ו-III (יוני 1987) (סעיף בנושא נתונים טכניים של סוכנות אזרחית ותוכנות מחשב לא מסחריות); ו/או FAR 12.211 וכן FAR 12.212 (רכישת פריטים מסחריים), בהתאם. במקרה של סתירה בין סעיפי FAR ו-DFARS המפורטים כאן לבין הסכם רישיון זה, יקבע הנוסח המכתיב מגבלות רבות יותר על זכויות הממשלה. הקבלן/יצרן הוא Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

מדיניות לגבי זכויות יוצרים. ‏Garmin מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. על-פי המדיניות של Garmin, החברה עשויה על-פי שיקול דעתה ובנסיבות המתאימות לסגור את החשבונות של משתמשים אשר מפרים או מפרים באופן חוזר את זכויות היוצרים של גורמי צד שלישי.

כדי לשלוח הודעה על הפרת זכויות יוצרים ל-Garmin, שלח הודעה בהתאם לפקודת Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")‎ על-ידי מתן המידע הבא בכתב לסוכן זכויות היוצרים המצוין להלן:

  1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם בעל הרשאה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית אשר נטען שהופרה.
  2. זיהוי של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען שהופרו, או אם הודעה יחידה קשורה לכמה יצירות מוגנות בזכויות יוצרים המופיעות באתר מקוון אחד, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באותו האתר.
  3. ​זיהוי של התוכן שנטען שהוא מפר זכויות או מכיל פעילות מפרת זכויות ושיש להסירו או לחסום את הגישה אליו, ומידע מפורט במידה סבירה אשר יאפשר לספק השירות לאתר את התוכן.
  4. ​מידע מפורט במידה סבירה אשר יאפשר לספק השירות ליצור קשר עם מגיש התלונה, כגון כתובת, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני שבה ניתן ליצור קשר עם מגיש התלונה, אם יש כזו.
  5. ​הצהרה לפיה מגיש התלונה מאמין בתום לב שהשימוש בתוכן באופן המתואר בתלונה אינו מאושר על-ידי בעל זכות היוצרים, סוכניו או החוק.
  6. ​הצהרה לפיה המידע בהודעה מדויק, וכן, מתוך הבנת העונשים הקבועים בחוק על עדות שקר, שהמתלונן בעל אישור לפעול בשם בעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

אתה מודע לכך שאם לא תציית לכל הדרישות בפסקה הקודמת, ייתכן שהודעת DMCA שלך לא תהיה תקפה. עיין בסעיף ‎17 U.S.C. § 512‎ לקבלת מידע נוסף לגבי פקודת DMCA והודעות DMCA.

ניתן ליצור קשר עם הסוכן שלנו לצורך קבלת התראות על טענות להפרת זכויות יוצרים בדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני:
[email protected]

בדואר:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin®‎ הוא סימן מסחרי של Garmin Ltd.‎ או של החברות הבנות שלה, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. Quickdraw™‎ הוא סימן מסחרי של Garmin Ltd.‎ או של החברות הבנות שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.