Lisensavtale for sluttbruker

(Quickdraw Upload v.052416)

Programmet Quickdraw Upload ("Programmet) og innholdet og dataene ("Dataene") som følger med Programmet, eies av Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper (samlet kalt Garmin) eller lisensgivere. Programmet og Dataene utgis under denne lisensavtalen og er underlagt følgende vilkår og betingelser, som godtas av sluttbrukeren ("du" eller "deg") på den ene siden, og Garmin og Garmins lisensgivere og selskaper som er tilknyttet Garmin og lisensgiverne, på den andre siden.

VIKTIG: LES NØYE GJENNOM HELE DENNE LISENSAVTALEN FØR DU KJØPER ELLER BRUKER DETTE PROGRAMMET. KJØP, INSTALLERING, KOPIERING ELLER ANNEN BENYTTELSE AV DETTE PROGRAMMET VISER AT DU HAR LEST DENNE LISENSAVTALEN OG GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMMET.

Lisensvilkår og -betingelser. Garmin gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke Programmet og Dataene i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Du godtar å bare bruke Programmet og Dataene til personlige formål, eller, hvis relevant, til intern bruk i bedriften din, men ikke til formål som tjenesteyting, tidsdeling, videresalg eller andre lignende formål.

Begrensninger. Med unntak av slik det er uttrykkelig gitt tillatelse til i denne lisensavtalen, godtar du at du ikke skal reprodusere, kopiere, endre, dekompilere, demontere, foreta en omvendt utvikling av eller lage avledninger basert på noen del av Programmet eller Dataene, og du kan ikke overføre eller distribuere dem i noe format for noe formål med unntak av i den grad det er tillatt etter gjeldende lover. Du har ikke lov til å leie ut eller lease programmet eller dataene til noen annen person eller tredjepart.

Kartinnlegg. Du kan bruke Programmet til å laste opp kart ("Kartinnlegg"). Du beholder eierskapet og opphavsretten til Kartinnleggene. Ved å sende inn Kartinnlegg til Garmin gir du imidlertid Garmin en overførbar, uopphørlig, verdensomspennende, royalty-fri, ugjenkallelig lisens og rett til å reprodusere, lage avledninger av, lisensiere, distribuere, selge samt utføre og bruke de innsendte Kartinnleggene offentlig for ethvert formål uten begrensninger eller forpliktelser overfor deg. Du viser og garanterer for Garmin at Kartinnleggene du sender inn, ikke bryter og ikke vil bryte med noen varemerker, tjenestemerker, opphavsrett eller åndsverksrett for noen tredjepart. Du viser og garanterer også at Kartinnleggene du sender inn, er riktige, viser til et offentlig og trygt sted og ikke er begrenset av lover eller forskrifter. Du godtar at du alene er ansvarlig for å bekrefte nøyaktigheten og lovligheten av alle Kartinnlegg du har sendt inn direkte eller indirekte til Garmin.

Du er og forblir eneansvarlig for Kartinnleggene dine og for konsekvensene ved å sende inn og publisere disse. Vi har ingen forpliktelse om å overvåke vurderingene og kommentarene som brukerne sender inn, eller andre brukerinnlegg. Du har det fulle ansvaret for eventuelle skader som forårsakes av krenkelse av opphavsrett, eiendomsrett eller annen skade forårsaket av innleggene dine. Du gir også alle andre brukere tillatelse til å åpne, vise, lagre eller reprodusere materialet til brukerens personlige bruk. Du gir med dette Garmin rett til å redigere, kopiere, publisere og distribuere alt materiale du gjør tilgjengelig i programmet.

Du er innforstått med at din bruk av og tillit til brukerinnlegg som er publisert i Programmet, skjer på din egen risiko. Derfor anbefaler vi at du er forsiktig og utøver sunn fornuft og godt skjønn når du bruker Programmet eller Kartinnlegg.

Regler for opptreden: Du samtykker i at du ikke skal sende inn innlegg i Programmet som:

  1. ​er ulovlige eller oppmuntrer til eller forsvarer ulovlige aktiviteter eller avtaler om å utføre kriminelle handlinger;
  2. ​krenker eller bryter med en tredjeparts rettigheter, inkludert: (a) opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendoms- eller kontraktsrettigheter; (b) personvern (du må spesielt ikke distribuere noen slags personlige opplysninger om en annen person uten uttrykkelig tillatelse fra vedkommende) eller kommersielle rettigheter; eller (c) forpliktelse om konfidensialitet;
  3. ​inneholder virus eller andre skadelige komponenter, eller på andre måter manipulerer, begrenser eller skader Programmet eller tilknyttede nettverk, eller på andre måter forstyrrer personer eller enheters bruk eller nytte av Programmet;.

Vi kan ikke og vil ikke garantere at andre brukere overholder de ovennevnte reglene for opptreden, og mellom deg og oss påtar du deg herved all risiko for skade som oppstår som følge av manglende overholdelse.

Garmins erstatningsansvar.Garmin gir ingen fremstillinger eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten for Programmet eller Kartinnleggene eller om resultatene som kan oppnås ved å bruke Programmet eller Kartinnlegg fra tredjeparter. All bruk av eller tillit til Programmet eller Kartinnlegg fra tredjeparter skjer på egen risiko.

Du bør selv kontrollere nøyaktigheten, sikkerheten, lovligheten og/eller relevansen til eventuelle Kartinnlegg fra tredjeparter før du bruker dem på noen måte. All bruk av eller tillit til Kartinnlegg fra tredjeparter skjer på egen risiko.

PROGRAMMET OG KARTINNLEGG FRA TREDJEPARTER LEVERES "SOM DET ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. GARMIN, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIEN OM SALGBARHET, IKKE-OVERTREDELSE AV EIENDOMSRETT ELLER TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIEN OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Ansvarsfraskrivelse for enkelte skader. Bruk av Programmet og Kartinnlegg fra tredjeparter skjer på egen risiko. Hvis du er misfornøyd med Programmet eller Kartinnlegg fra tredjeparter, er eneste løsning å slutte å bruke Programmet og Kartinnlegg fra tredjeparter. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN SOM HELST FORM FOR SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILFELDIGE SKADER, STRAFFEERSTATNING OG FØLGESKADER, INNTEKTSTAP ELLER SKADER SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMMET ELLER KARTINNLEGG FRA TREDJEPARTER, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNEN RETTSLIG TEORI, OG ENTEN GARMIN ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. NOEN DELSTATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE TILFELLER GJELDER SLIKE BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSER SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Eksportkontroll. Du godtar å ikke eksportere noen del av Programmet, eller noe direkte produkt av det, fra noe sted annet enn i samsvar med, og med alle lisenser og godkjenninger som kreves under, relevante lover, bestemmelser og regler for eksport.

Skadesløshet. Du samtykker i å beskytte og holde Garmin og lisensgiverne, inkludert respektive lisensgivere, tjenesteleverandører, kanalpartnere, leverandører, tilordnede selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og respektive medarbeidere, direktører, ansatte, aksjonærer, agenter og representanter for Garmin og lisensgiverne, skadesløse fra og mot alt ansvar, alle tap, skader (inkludert skader med døden som følge), påstander, søksmål, kostnader, utgifter eller krav av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer som oppstår fra eller i forbindelse med bruk eller besittelse av Programmet eller Kartinnlegg fra tredjeparter.

Avtaleperiode. Denne avtalen gjelder frem til Garmin avslutter denne avtalen uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til, dersom Garmin finner ut at du har brutt med vilkårene i denne avtalen. Denne avtalen skal også avsluttes øyeblikkelig dersom en avtale mellom Garmin og en tredjepart som Garmin mottar tjenester eller distribusjon som er nødvendig for å støtte Programmet fra, brytes. De garanti- og ansvarsfraskrivelsene som er nedfelt ovenfor, vil være gyldige selv etter et eventuelt opphør av lisensen.

Fullstendig avtale. Disse vilkårene og betingelsene utgjør den fullstendige avtalen mellom Garmin og lisensgiverne, inkludert lisensgivere, tjenesteleverandører, kanalpartnere, leverandører og tilknyttede selskaper og deg hva gjelder dette temaet, og erstatter i sin helhet alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss som gjelder dette temaet.

Gjeldende lov. Vilkårene og betingelsene ovenfor skal styres av lovverket i Kansas, uten hensyn til (a) prinsipper i lovkonflikter, eller (b) FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp (CISG), som er uttrykkelig unntatt. Du godtar å være underlagt jurisdiksjonen i Kansas ved alle eventuelle konflikter, krav eller søksmål som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med Programmet eller Kartinnlegg fra tredjeparter. Oversettelser av denne avtalen fra engelsk tilbys kun av praktiske årsaker. Hvis denne avtalen oversettes til et annet språk enn engelsk, og det er konflikt mellom den engelske versjonen og den andre språkversjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Myndigheter som sluttbrukere. Hvis sluttbrukeren er et byrå, et departement eller en annen enhet innenfor amerikanske myndigheter eller er finansiert helt eller delvis av amerikanske myndigheter, er bruk, mangfoldiggjøring, reproduksjon, utgivelse, endring, offentliggjøring eller overføring av Programmet og medfølgende dokumentasjon underlagt begrensningene i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DODs definisjon av kommersiell dataprogramvare), DFARS 27.7202-1 (DODs retningslinjer for kommersiell dataprogramvare), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (bestemmelse om kommersiell dataprogramvare for sivile myndigheter), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DODs bestemmelse om tekniske data – kommersielle artikler), FAR 52.227-14 Alternates I, II, og III (JUN 1987) (bestemmelse om tekniske data og ikke-kommersiell dataprogramvare for sivile myndigheter), og/eller FAR 12.211 og FAR 12.212 (anskaffelse av kommersielle artikler), der det er relevant. Ved eventuell konflikt mellom noen av disse FAR- og DFARS-bestemmelsene og denne lisensen, gjelder det dokumentet som setter de strengeste begrensningene for myndighetenes rettigheter. Leverandøren/produsenten er Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Retningslinjer for opphavsrett. Garmin respekterer de immaterielle rettighetene til andre. Garmins retningslinjer er, etter egen vurdering og når det er aktuelt, å avslutte kontoene til brukere som kan krenke eller gjentatte ganger krenker opphavsretten til tredjeparter.

Hvis du vil sende en melding om brudd på opphavsretten til Garmin, kan du sende en melding i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) til opphavsrettsrepresentanten som er oppgitt nedenfor, der du oppgir følgende informasjon skriftlig:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en angivelig krenket eksklusiv rettighet.
  2. Identifisering av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som angivelig har blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på ett enkelt webområde dekkes av én melding, en representativ liste over slike arbeider på dette området.
  3. ​Identifisering av materiellet som angivelig er krenkende, eller som den krenkende aktiviteten gjelder, og som skal fjernes, eller som det skal deaktiveres tilgang til, og tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan finne materiellet.
  4. ​Tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte parten som sender klagen, for eksempel adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse som parten som klager, kan kontaktes på.
  5. ​En erklæring om at parten som klager, i god tro mener at bruk av materiellet på den måten som klagen gjelder, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, en representant for denne eller loven.
  6. ​En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig og, under lovfestet straff for mened, at parten som klager, har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en angivelig krenket eksklusiv rettighet.

Du erkjenner at hvis du ikke følger alle kravene i forrige avsnitt, kan det hende at DMCA-meldingen er ugyldig. Se 17 U.S.C. § 512 hvis du vil ha mer informasjon om DMCA og DMCA-meldinger.

Vår representant som skal motta melding om angivelig krenkelse av opphavsretten, kan nås på følgende måter:

Via e-post:
[email protected]

Via post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Quickdraw™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.