Tijd voor een update. Garmin Connect biedt geen ondersteuning meer voor uw browser. We raden u aan te updaten naar de nieuwste versie van een van deze compatibele browsers...

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

(Quickdraw upload v.052416)

De Quickdraw Upload-applicatie (de "Applicatie") en de inhoud en gegevens ("Gegevens") van deze Applicatie zijn eigendom van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Garmin") of licentiehouders. De Applicatie en Gegevens worden aangeboden onder deze licentieovereenkomst en hierop zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing waarmee de Eindgebruiker ("u" of "uw") enerzijds en Garmin en haar licentiehouders en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders anderzijds instemmen.

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG EN IN ZIJN GEHEEL DOOR VOORDAT U DE APPLICATIE AANSCHAFT OF GEBRUIKT. DOOR HET AANSCHAFFEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN VAN DEZE APPLICATIE GEEFT U AAN DAT U DE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. INSTALLEER OF GEBRUIK DEZE APPLICATIE NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

Licentiebepalingen en -voorwaarden. Garmin verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Applicatie en Gegevens te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord om de Applicatie en Gegevens alleen voor uw persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor intern gebruik binnen uw bedrijf te gebruiken, en niet voor een servicebureau, timesharing, doorverkoop of vergelijkbare doeleinden.

Beperkingen. U gaat ermee akkoord, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Licentieovereenkomst, de Applicatie niet te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of afgeleide werken van delen van de Applicatie te maken en de Applicatie op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde over te dragen of te verspreiden, behalve voor zover wettelijk toegestaan. Het is u verboden de Applicatie of Gegevens te verkopen, te verhuren of te leasen aan anderen of derden.

Kaartbijdragen. U kunt de Applicatie gebruiken voor het uploaden van kaarten ("Kaartbijdragen"). Kaartbijdragen blijven uw eigendom en u blijft eigenaar van het auteursrecht op Kaartbijdragen. Door Kaartbijdragen in te zenden, verleent u Garmin echter een overdraagbare, definitieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie en rechten voor het reproduceren, maken van afgeleide werken, onder licentie verstrekken, distribueren, verkopen, in het openbaar weergeven of in de openbaarheid brengen van de Kaartbijdragen voor elk willekeurig doel en zonder beperking of verplichting ten aanzien van u. U verklaart en garandeert aan Garmin dat door u ingezonden Kaartbijdragen geen inbreuk maken en zullen maken op handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, publiciteitsrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. Daarnaast verklaart en garandeert u dat door u ingezonden Kaartbijdragen correct zijn, verwijzen naar een openbare en veilige locatie, en niet worden beperkt door toepasselijke wet- of regelgeving. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de controle op de correctheid en wettigheid van Kaartbijdragen die u direct of indirect aan Garmin verstrekt.

U bent en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor uw Kaartbijdragen en voor de gevolgen van het inzenden en publiceren daarvan. Wij hebben geen verplichting door gebruikers geplaatste beoordelingen en opmerkingen of andere bijdragen te controleren. U bent zelf volledig aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van inbreuk op auteursrechten, schendingen van eigendomsrechten, of andere schade die het gevolg is van uw bijdragen. U verleent ook andere gebruikers toestemming om het materiaal weer te geven, op te slaan of te reproduceren voor privégebruik door die gebruiker. U verleent hierbij Garmin het recht al het materiaal dat u beschikbaar maakt op de Applicatie te bewerken, te kopiëren, te publiceren en te distribueren.

U bevestigt dat u uw gebruik van of vertrouwen op een bijdrage van een gebruiker die in de Applicatie is geplaatst geheel op eigen risico is. Wij raden u daarom aan voorzichtig te zijn en uw gezond verstand en beoordelingsvermogen te gebruiken wanneer u gebruikmaakt van de Applicatie of Kaartbijdragen.

Gedragsregels: U gaat ermee akkoord dat u niets op de Applicatie zult plaatsen dat:

  1. ​illegaal is of aanzet tot illegale activiteiten of samenzwering met het doel criminele activiteiten te ontplooien;
  2. ​inbreuk maakt op de rechten van derden of die rechten schendt, waaronder begrepen: (a) auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten voortvloeiend uit een contract; (b) recht op privacy (u mag met name geen privégegevens van een andere persoon, van welke aard dan ook, distribueren zonder diens expliciet gegeven toestemming) of publicatie; of (c) geheimhoudingsplicht;
  3. ​een virus of een anderszins schadelijk onderdeel bevat, of op andere wijze de Applicatie of aangesloten netwerken wijzigt, onbruikbaar maakt of beschadigt, of op andere wijze het gebruik van of plezier aan de Applicatie voor willekeurige personen of groepen verstoort.

Wij kunnen niet garanderen en garanderen niet dat andere gebruikers de hiervoor genoemde Gedragsregels zullen naleven, en, in de relatie tussen u en ons, draagt u alle risico van schade of letsel als gevolg van dergelijke niet-naleving.

Aansprakelijkheid van Garmin. Garmin geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Applicatie of Kaartbijdragen of met betrekking tot de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Applicatie of Kaartbijdragen van derden. Elk gebruik van of vertrouwen op de Applicatie of Kaartbijdragen van derden is geheel op eigen risico.

U dient zelf de nauwkeurigheid, veiligheid, wettigheid en/of relevantie van Kaartbijdragen van derden te controleren alvorens hierop voor enig doel te vertrouwen. Elk gebruik van of vertrouwen op Kaartbijdragen van derden is geheel op eigen risico.

DE APPLICATIE EN KAARTBIJDRAGEN VAN DERDEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK. GARMIN WIJST, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN, RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde schade. Uw gebruik van de Applicatie en Kaartbijdragen van derden is geheel op eigen risico. Als u ontevreden bent met de Applicatie of Kaartbijdragen van derden, is uw enige remedie de Applicatie of Kaartbijdragen van derden niet langer te gebruiken. GARMIN IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE SCHADE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE OF KAARTBIJDRAGEN VAN DERDEN, AL DAN NIET OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ZELFS NIET INDIEN GARMIN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE STATEN IS DE AFWIJZING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE VOORNOEMDE BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN DAT GEVAL IS EEN DERGELIJKE AFWIJZING OF BEPERKING VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN.

Exportbeperkingen. U gaat ermee akkoord delen van de Applicatie of rechtstreeks daarvan afgeleide producten vanaf geen enkele locatie te exporteren, tenzij dit in overeenstemming met en in combinatie met alle vereiste licenties en goedkeuringen krachtens toepasselijke exportwetten, -regels en -regelgeving gebeurt.

Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord Garmin en haar licentiehouders, waaronder de desbetreffende licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven, en de desbetreffende medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van Garmin en haar licentiehouders, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel (met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik of het in bezit hebben door u van de Applicatie of Kaartbijdragen van derden.

Looptijd. Deze overeenkomst blijft van kracht tot het moment dat Garmin de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vaststellen door Garmin dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geschonden. Bovendien zal deze Overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd wanneer een overeenkomst tussen Garmin en een derde partij van wie Garmin diensten of distributie verkrijgt die noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van de Applicatie, wordt beëindigd. De hierboven vermelde Afwijzing van Garantie en van Aansprakelijkheid blijven ook na beëindiging van kracht.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen Garmin en haar licentiehouders, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders, en u met betrekking tot de inhoud hiervan, en deze voorwaarden en bepalingen vervangen als zodanig eventuele schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die voordien tussen ons van kracht waren met betrekking tot dit onderwerp.

Toepasselijk recht. Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Kansas van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met (a) conflicterende rechtsprincipes, of (b) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures voortvloeiend uit of in verband met de Applicatie of Kaartbijdragen van derden, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de Amerikaanse staat Kansas. Een vertaling van deze Overeenkomst vanuit het Engels wordt slechts als service aan u aangeboden. Wanneer deze Overeenkomst vanuit het Engels is vertaald naar een andere taal en er conflicterende bepalingen bestaan tussen de Engelse versie en de versie in een andere taal, zal de Engelse versie prevaleren.

Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. Als de Eindgebruiker een instantie, afdeling of andere rechtspersoon van de overheid van de Verenigde Staten is, of geheel of gedeeltelijk door de overheid van de Verenigde Staten wordt gefinancierd, dan gelden voor het gebruik en de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht van de Applicatie of de bijbehorende documentatie de bepalingen die zijn vastgelegd in DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUNI 1995) (definitie van commerciële computersoftware volgens het Amerikaanse ministerie van defensie), DFARS 27.7202-1 (beleid van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot commerciële computersoftware), FAR 52.227-19 (JUNI 1987) (artikel betreffende commerciële computersoftware voor burgerlijke instanties), DFARS 252.227-7015 (NOVEMBER 1995) (artikel van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot technische gegevens en commerciële items); FAR 52.227-14 substituten I, II en III (JUNI 1987) (artikel met betrekking tot technische gegevens en niet-commerciële computersoftware van burgerlijke instanties); en/of FAR 12.211 en FAR 12.212 (aankopen van commerciële items), voor zover van toepassing. Mochten de FAR- en de DFARS-bepalingen conflicteren met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, dan is de interpretatie die de grootste beperkingen oplevert voor de overheid van de Verenigde Staten bindend. De leverancier/producent is Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS.

Auteursrechtbeleid. Garmin respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is het beleid van Garmin om, naar eigen goeddunken en waar van toepassing, de accounts van gebruikers te beëindigen die mogelijk inbreuk maken op of herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrecht van derden.

Als u bij Garmin melding wilt maken van schending van het auteursrecht, dien dan een melding in overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door de volgende informatie schriftelijk bij de onderstaande met auteursrechten belaste medewerker in te dienen:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.
  2. Vermelding van het werk waarop auteursrecht berust waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt of, als het om meerdere werken gaat waarop auteursrecht berust die zich op een en dezelfde website bevinden en waarvoor één melding wordt ingediend, een representatieve lijst met desbetreffende werken op die site.
  3. ​Vermelding van het materiaal waarop auteursrecht berust en waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt of dat onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe toegang onmogelijk dient te worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden.
  4. ​Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden bereikt.
  5. ​Een verklaring dat de klagende partij er oprecht van overtuigd is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover de klacht wordt ingediend niet is toegestaan door degene bij wie het auteursrecht berust, door zijn agent, of door de wet.
  6. ​Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.

U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten in de voorgaande alinea uw DMCA-melding mogelijk ongeldig is. Raadpleeg 17 U.S.C. § 512 voor meer informatie over de DMCA en DMCA-meldingen.

Onze medewerker voor meldingen van vermoedelijke inbreuk op auteursrechten kan als volgt worden bereikt:

Per e-mail:
[email protected]

Per post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Quickdraw™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

(Quickdraw Download v.052416)

De kaartgegevens (de "Gegevens") die u downloadt naar uw toestel zijn eigendom van Garmin of van een of meer derde partijen en zijn in licentie gegeven aan Garmin. De Gegevens worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en internationale verdragen inzake auteursrecht. De Gegevens worden in licentie gegeven, niet verkocht. De Gegevens worden aangeboden onder deze licentieovereenkomst en hierop zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing waarmee de Eindgebruiker ("u" of "uw") enerzijds en Garmin en haar licentiehouders en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders anderzijds instemmen. Als u de Gegevens verkrijgt via een externe applicatieleverancier (de "Applicatieleverancier"), erkent u dat, voor zover een partij verantwoordelijk is voor de Gegevens, Garmin verantwoordelijk is en niet de Applicatieleverancier. De licentiehouders van Garmin, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders, zijn elk een rechtstreekse en beoogde externe begunstigde van deze Overeenkomst en zij mogen hun rechten rechtstreeks bij u afdwingen in het geval u deze Overeenkomst schendt.

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG EN IN ZIJN GEHEEL DOOR VOORDAT U DE GEGEVENS GAAT DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN VAN DE GEGEVENS GEEFT U AAN DAT U DE LICENTIEOVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. DOWNLOAD, INSTALLEER OF GEBRUIK DE GEGEVENS NIET INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

WAARSCHUWING. DE GEGEVENS ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR RECREATIEF GEBRUIK, ZOALS VISSEN, EN NIET VOOR NAVIGATIEDOELEINDEN. VERTROUW NIET OP DE GEGEVENS VOOR NAVIGATIEDOELEINDEN; GARMIN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES, KOSTEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VOOR NAVIGATIEDOELEINDEN. DE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR DE GEBRUIKERSGEMEENSCHAP VAN HET TOESTEL EN GEÜPLOAD NAAR DE SERVER WAARVAN U DOWNLOADT. GARMIN CONTROLEERT DE GEGEVENS NIET EN HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS IS DERHALVE GEHEEL OP EIGEN RISICO.

Licentiebepalingen en -voorwaarden

Garmin ("wij" of "ons") levert u de gegevens, met inbegrip van eventuele "online" of elektronische documentatie en gedrukte materialen, en verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de gegevens te gebruiken op een Garmin navigatietoestel in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord om de Gegevens alleen voor uw persoonlijk gebruik, of, indien van toepassing, voor intern gebruik binnen uw bedrijf te gebruiken, en niet voor een servicebureau, timesharing, doorverkoop, om te delen of voor vergelijkbare doeleinden. Dienovereenkomstig, maar onder voorbehoud van de in de volgende paragrafen vastgelegde beperkingen, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren of reproduceren als dit noodzakelijk is om deze te kunnen (i) weergeven en (ii) opslaan voor persoonlijk gebruik, mits u de Gegevens niet deelt met derden, geen enkele vermelding van auteursrechten verwijdert en de Gegevens op geen enkele manier wijzigt. Uw gebruik van de Gegevens mag geen inbreuk maken op de gebruiksregels van de Applicatieleverancier of een externe serviceprovider die u gebruikt om de Gegevens beschikbaar te maken. U mag de Gegevens niet gebruiken voor illegale, misleidende of onethische doeleinden of op een andere wijze gebruiken die mogelijk schade toebrengt aan de reputatie van Garmin, de licentiehouders of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. U gaat ermee akkoord de Gegevens niet anderszins te reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of afgeleide werken van delen van de Gegevens te maken en dat u de Gegevens op geen enkele wijze en voor geen enkel doeleinde overbrengt of verspreidt, met uitzondering van voor zover toegestaan volgens de wet. Tevens behoudt Garmin zich het recht voor het leveren van Gegevens die worden verstrekt door een externe aanbieder te beëindigen, wanneer deze aanbieder stopt met het verstrekken van dergelijke inhoud, of wanneer het contract tussen Garmin en deze aanbieder om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Ondersteuning. Als u operationele of technische ondersteuning en assistentie nodig hebt met betrekking tot het installeren, verwijderen of gebruiken van de gegevens, of als u een vraag, klacht of claim hebt met betrekking tot de Gegevens, neem dan contact op met Garmin via: [email protected].

Verklaring van verantwoordelijkheid van Applicatieleverancier. De Applicatieleverancier heeft geen onderhouds- of ondersteuningsverplichting voor de Gegevens, noch enige verantwoordelijkheid voor het afhandelen van claims van u of derden met betrekking tot het bezit of gebruik van de Gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims die verband houden met productaansprakelijkheid, niet-naleving van wettelijke bepalingen of wetgeving inzake consumentenbescherming. Verder draagt de Applicatieleverancier geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot claims van derden inzake overtredingen van het intellectuele eigendomsrecht als gevolg van uw bezit of het gebruik van de Gegevens.

Beperkingen. Het is u verboden de Gegevens te verschaffen, te verhuren of te leasen aan anderen of derden.

Geen garantie. De Gegevens worden geleverd in de staat waarin deze zich bevinden ("as is") en u gaat ermee akkoord dat het gebruik ervan geheel op eigen risico is. De licentiehouders van Garmin, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders, bieden geen garanties en doen geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nut, gebruik of resultaten die de Gegevens bieden, of dat de Gegevens of de server ononderbroken en storingsvrij werken. De Gegevens zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik en mogen niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. GARMIN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS.

Afwijzing van garantie. GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS, WAARONDER DE LICENTIEHOUDERS, SERVICEPROVIDERS, CHANNEL PARTNERS, LEVERANCIERS EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS, WIJZEN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID AF. GEEN ENKEL(E) MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE DOOR GARMIN OF HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS VERSTREKTE ADVIEZEN OF INFORMATIE VORMT EEN GARANTIE, EN U KUNT GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DERGELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIE. DEZE AFWIJZING VAN GARANTIES IS EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, waardoor de hiervoor genoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. DE ENIGE EN MAXIMALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE APPLICATIELEVERANCIER IN HET GEVAL VAN EEN STORING DIE ONDER DE GARANTIE VALT, IS EEN TERUGBETALING VAN DE AANSCHAFPRIJS VAN GEGEVENS, INDIEN VAN TOEPASSING.

Afwijzing van aansprakelijkheid.GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS, WAARONDER DE LICENTIEHOUDERS, SERVICEPROVIDERS, CHANNEL PARTNERS, LEVERANCIERS EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS ZIJN U GEEN AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD: MET BETREKKING TOT SCHADECLAIMS, VORDERINGEN OF AANKLACHTEN, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE SCHADECLAIM, VORDERING OF AANKLACHT, WEGENS VERLIES, PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE, DIRECT NOCH INDIRECT, DIE MOGELIJK VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET IN BEZIT HEBBEN VAN DE GEGEVENS; OF VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF SPAARTEGOEDEN, OF ENIGERLEI ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE GEGEVENS, FOUTEN IN DE GEGEVENS OF INFORMATIE, OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD, HETZIJ OP BASIS VAN EEN GARANTIE, EN ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, VERKEERD GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE GEGEVENS OF UIT TEKORTKOMINGEN OF FOUTEN IN DE GEGEVENS, ZELFS ALS GARMIN OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GARMIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS MET BETREKKING TOT HUN VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE LICENTIEOVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS BEDRAAGT NIET MEER DAN $ 1,00. Bepaalde staten, gebieden en landen staan uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheden of beperkingen van schade niet toe, waardoor het voornoemde mogelijk niet op u van toepassing is.

Exportbeperkingen. U gaat ermee akkoord delen van de Gegevens of rechtstreeks daarvan afgeleide producten vanaf geen enkele locatie te exporteren, tenzij dit in overeenstemming met en in combinatie met alle vereiste licenties en goedkeuringen krachtens toepasselijke exportwetten, -regels en -regelgeving gebeurt.

Naleving van wettelijke eisen. U verklaart en garandeert dat (i) u niet woonachtig bent in een land waarvoor een embargo van de overheid van de Verenigde Staten van kracht is, of door de overheid van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt", en (ii) u niet voorkomt op enige lijst van de overheid van de Verenigde Staten met personen of instellingen die zijn verboden of waarvoor beperkingen gelden.

Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord Garmin en haar licentiehouders, waaronder de desbetreffende licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers, gevolmachtigden, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven, en de desbetreffende medewerkers, managers, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers van Garmin en haar licentiehouders, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, verliezen, persoonlijk letsel (met inbegrip van persoonlijk letsel met de dood tot gevolg), vorderingen, aanklachten, onkosten of claims van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocatenkosten die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik, de reproductie of het in bezit hebben door u van de Gegevens.

Looptijd. Deze Overeenkomst is van kracht totdat (i) indien van toepassing, uw abonnementsperiode wordt beëindigd (door u of door Garmin) of verloopt, of (ii) totdat Garmin deze Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vaststellen door Garmin dat u de bepalingen van deze Overeenkomst hebt geschonden. Bovendien zal deze Overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd wanneer een overeenkomst tussen Garmin en een derde partij van wie Garmin (a) diensten of distributie verkrijgt die noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van de Gegevens, of (b) licenties voor Gegevens verkrijgt, wordt beëindigd. U gaat ermee akkoord bij beëindiging alle exemplaren van de Gegevens te vernietigen. De hierboven vermelde Afwijzing van Garantie en van Aansprakelijkheid blijven ook na beëindiging van kracht.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen Garmin en haar licentiehouders, waaronder de licentiehouders, serviceproviders, channel partners, leveranciers en dochterondernemingen van Garmin en haar licentiehouders, en u met betrekking tot de inhoud hiervan, en deze voorwaarden en bepalingen vervangen als zodanig eventuele schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die voordien tussen ons van kracht waren met betrekking tot dit onderwerp.

Toepasselijk recht. Op de hiervoor genoemde voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Kansas van toepassing, waarbij geen rekening wordt gehouden met (i) conflicterende rechtsprincipes, of (ii) het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat uitdrukkelijk wordt uitgesloten. U gaat ermee akkoord eventuele geschillen, schadeclaims en rechtsprocedures voortvloeiend uit of in verband met de Gegevens, aanhangig te maken bij de rechtsbevoegde instanties in de Amerikaanse staat Kansas. Een vertaling van deze Overeenkomst vanuit het Engels wordt slechts als service aan u aangeboden. Wanneer deze Overeenkomst vanuit het Engels is vertaald naar een andere taal en er conflicterende bepalingen bestaan tussen de Engelse versie en de versie in een andere taal, zal de Engelse versie prevaleren.

Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. Als de Eindgebruiker een instantie, afdeling of andere rechtspersoon van de overheid van de Verenigde Staten is, of geheel of gedeeltelijk door de overheid van de Verenigde Staten wordt gefinancierd, dan gelden voor het gebruik en de duplicatie, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht van de Gegevens of de bijbehorende documentatie de bepalingen die zijn vastgelegd in DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUNI 1995) (definitie van commerciële computersoftware volgens het Amerikaanse ministerie van defensie), DFARS 27.7202-1 (beleid van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot commerciële computersoftware), FAR 52.227-19 (JUNI 1987) (artikel betreffende commerciële computersoftware voor burgerlijke instanties), DFARS 252.227-7015 (NOVEMBER 1995) (artikel van het Amerikaanse ministerie van defensie met betrekking tot technische gegevens en commerciële items); FAR 52.227-14 substituten I, II en III (JUNI 1987) (artikel met betrekking tot technische gegevens en niet-commerciële computersoftware van burgerlijke instanties); en/of FAR 12.211 en FAR 12.212 (aankopen van commerciële items), voor zover van toepassing. Mochten de FAR- en de DFARS-bepalingen conflicteren met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, dan is de interpretatie die de grootste beperkingen oplevert voor de overheid van de Verenigde Staten bindend. De leverancier/producent is Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS.

Garmin® is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen, en mag niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin.