Czas na aktualizację. Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana przez serwis Garmin Connect. Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji jednej z tych zgodnych przeglądarek.

Umowa licencyjna Użytkownika

(Treści przesłane do aplikacji Quickdraw w wer. 052416)

Treści przesłane do aplikacji Quickdraw (zwanej dalej „Aplikacją”) oraz treści i dane (zwane dalej „Danymi”) zawarte w tej Aplikacji stanowią własność firmy Garmin Ltd., jej podmiotów zależnych (określanych łącznie jako „Garmin”) bądź licencjodawców. Aplikacja i Dane są objęte niniejszą Umową licencyjną i podlegają następującym warunkom, na które z jednej strony wyraża zgodę Użytkownik końcowy (zwany dalej „Użytkownikiem”), a z drugiej strony firma Garmin i jej licencjodawcy, jak również podmioty stowarzyszone firmy Garmin i jej licencjodawców.

WAŻNE: PRZED KUPNEM LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA APLIKACJI NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ CAŁEJ UMOWY LICENCYJNEJ. ZAKUP, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE TEJ APLIKACJI BĘDZIE OZNACZAĆ, ŻE PRZECZYTANO TREŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ I WYRAŻONO ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROSIMY O ZANIECHANIE KUPNA, INSTALACJI I KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ APLIKACJI.

Warunki licencji. Firma Garmin udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji bez prawa wyłączności na użytkowanie Aplikacji i Danych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Aplikacji i Danych wyłącznie do celów osobistych lub, w stosownych przypadkach, w ramach wewnętrznej działalności firmy, a nie na potrzeby wykonywania działalności na rzecz osób trzecich, w ramach systemu wielodostępowego czy w celu odsprzedaży lub podobnym.

Ograniczenia. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć programów pochodnych opartych na jakiejkolwiek części Aplikacji lub Danych i nie może przekazywać ani rozpowszechniać ich w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Użytkownik nie może wynajmować ani dzierżawić Aplikacji i Danych innej osobie ani stronie trzeciej.

Przesyłanie map. Użytkownik może wykorzystywać Aplikację do przesyłania map (zwanych dalej „Przesłanymi mapami”). Przesłane mapy pozostają własnością Użytkownika z zachowaniem praw autorskich. Jednak przesyłając mapy firmie Garmin, Użytkownik udziela firmie Garmin podlegającej cesji, bezterminowej, bezpłatnej i nieodwołalnej licencji oraz prawa do powielania, tworzenia produktów pochodnych, licencjonowania, rozpowszechniania, sprzedaży i prezentacji publicznej Przesłanych map w dowolnym celu, bez ograniczeń i zobowiązań wobec Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Garmin, że żadne przesłane przez niego mapy nie naruszają i nie będą naruszały znaków towarowych, znaków usługowych, praw autorskich, praw do publikacji lub innych praw do własności intelektualnej stron trzecich. Użytkownik oświadcza i gwarantuje również, że przesłane przez niego mapy są dokładne, odnoszą się do bezpiecznej lokalizacji publicznej i nie są zastrzeżone żadnymi przepisami lub obowiązującym prawem. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wyłącznej odpowiedzialności za sprawdzenie, czy mapy przesłane firmie Garmin, bezpośrednio lub pośrednio, są dokładne i zgodne z obowiązującym prawem.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Przesłane mapy oraz za konsekwencje prawne wynikające z dostarczenia i opublikowania tych map. Firma Garmin nie ma obowiązku monitorowania ocen, komentarzy ani innych treści przesyłanych przez użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody będące wynikiem naruszenia praw autorskich lub praw własności oraz za wszelkie inne szkody powstałe w związku z zawartością przesłaną przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik zezwala innym użytkownikom na dostęp do materiałów oraz ich przeglądanie, przechowywanie i powielanie na prywatny użytek. Niniejszym Użytkownik przyznaje firmie Garmin prawo do edytowania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów udostępnionych w Aplikacji.

Użytkownik potwierdza, że korzystając lub bazując na treści przesłanej przez innych użytkowników za pomocą Aplikacji, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Z tego powodu zalecamy ostrożność oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem i rozwagą podczas korzystania z Aplikacji i Przesłanych map.

Zasady postępowania: Użytkownik potwierdza, że nie prześle za pomocą Aplikacji jakichkolwiek treści, które:

  1. ​są nielegalne, popierają czyny niedozwolone lub stanowią zachętę do ich popełnienia albo też mogą być pomocne przy popełnieniu przestępstwa;
  2. stanowią naruszenie lub pogwałcenie praw osób trzecich, w tym: (a) praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności i praw wynikających z umowy; (b) prawa do prywatności i ochrony wizerunku (w szczególności Użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać jakichkolwiek danych osobowych osoby trzeciej bez jej wyraźnej zgody) lub (c) praw dotyczących obowiązku zachowania poufności;
  3. ​treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe elementy, które mogą ingerować w Aplikację albo połączoną z nią sieć, niekorzystnie na nie wpływać lub je uszkodzić albo w inny sposób zakłócić użytkowanie Aplikacji przez osobę lub podmiot trzeci.

Firma Garmin nie może zapewnić, że inni użytkownicy będą przestrzegać powyższych Zasad postępowania, a Użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie pełne ryzyko urazów bądź obrażeń spowodowane takim brakiem zastosowania się do zasad.

Odpowiedzialność firmy Garmin. Firma Garmin nie udziela żadnych gwarancji ani nie wydaje zapewnień co do dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności Aplikacji bądź Przesłanych map oraz co do efektów osiągniętych przy użyciu Aplikacji lub map przesłanych przez osoby trzecie. Jakiekolwiek wykorzystanie lub opieranie się na danych zawartych w Aplikacji bądź Przesłanych mapach odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Użytkownik powinien dokonać samodzielnej weryfikacji rzetelności, bezpieczeństwa, legalności i/lub adekwatności map przesłanych przez osoby trzecie, zanim zaufa im w jakimkolwiek celu. Jakiekolwiek wykorzystanie lub opieranie się na mapach przesłanych przez osoby trzecie odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

APLIKACJA ORAZ MAPY PRZESŁANE PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA GARMIN, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI LUB PRAW STRONY TRZECIEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. Wykorzystanie Aplikacji lub map przesłanych przez osoby trzecie odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W przypadku niezadowolenia z użytkowania Aplikacji lub map przesłanych przez osoby trzecie jedynym rozwiązaniem jest zakończenie korzystania z Aplikacji lub Przesłanych map. FIRMA GARMIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA STRATY PRZYPADKOWE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, STRATY WYNIKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH CZY PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA APLIKACJI, MAP PRZESŁANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, CZY TO W OPARCIU O GWARANCJĘ, KONTRAKT CZY Z POWODU POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMĘ GARMIN POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, CZY TEŻ NIE. NIEKTÓRE STANY NIE UZNAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH I W TAKIM WYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. WÓWCZAS WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE STOSUJE SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Przepisy eksportowe. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować z żadnej lokalizacji jakiejkolwiek części Aplikacji ani jakiegokolwiek produktu z nią związanego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem w zakresie eksportu, przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i zezwoleniami uzyskanymi na mocy takiego prawa.

Odszkodowania. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin oraz jej licencjodawców, łącznie z ich odpowiednimi licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami, pełnomocnikami, podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi oraz ich odpowiednimi urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, udziałowcami, agentami oraz przedstawicielami firmy Garmin i jej licencjodawców, przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, strat i obrażeń (łącznie z obrażeniami prowadzącymi do śmierci), żądaniami, działaniami prawnymi, kosztami, wydatkami lub roszczeniami o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariów adwokackich wynikających z wykorzystania lub posiadania przez Użytkownika Aplikacji lub map przesłanych przez osoby trzecie.

Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu, gdy firma Garmin rozwiąże niniejszą Umowę z dowolnego powodu, w tym m.in. w przypadku, gdy uzyska informację, że Użytkownik naruszył którykolwiek z warunków Umowy. Ponadto niniejsza Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po rozwiązaniu umowy pomiędzy firmą Garmin a stroną trzecią dostarczającą usługi lub zapewniającą dystrybucję konieczną do obsługi Aplikacji. Podane powyżej wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązują nawet po wygaśnięciu wszelkich umów.

Całość umowy. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Użytkownikiem a firmą Garmin oraz jej licencjodawcami, łącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami, a także podmiotami stowarzyszonymi firmy Garmin i jej licencjodawców, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują jako całość wszelkie pisemne lub ustne porozumienia istniejące uprzednio pomiędzy firmą Garmin a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu umowy.

Obowiązujące prawo. Powyższe warunki podlegają prawu stanu Kansas, z wyłączeniem mocy (a) obowiązujących przepisów kolizyjnych lub (b) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która została w sposób wyraźny wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji stanu Kansas w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Aplikacji lub map przesłanych przez osoby trzecie lub w związku z nimi. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy licencyjnej z języka angielskiego są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku, gdy niniejsza Umowa licencyjna zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski i wystąpi konflikt między wersją angielską a tłumaczeniem na inny język, nadrzędna jest wersja w języku angielskim.

Użytkownicy końcowi będący agencjami rządowymi. Jeżeli Użytkownik jest agencją, departamentem lub inną jednostką Rządu Stanów Zjednoczonych albo jest finansowany w całości lub częściowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych, wówczas wykorzystywanie, powielanie, reprodukowanie, wydawanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Aplikacji oraz towarzyszącej jej dokumentacji podlega ograniczeniom wymienionym w przepisach DFARS 252.227-7014(a)(1) (czerwiec 1995) (definicja komputerowego oprogramowania komercyjnego Departamentu Obrony), DFARS 27.7202-1 (zasady Departamentu Obrony dotyczące komercyjnego oprogramowania komputerowego), FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca komercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (dane techniczne Departamentu Obrony, klauzula dotycząca przedmiotów komercyjnych), FAR 52.227-14 Alternatywy I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca danych technicznych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych) oraz/lub FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabywanie przedmiotów komercyjnych), o ile mają one zastosowanie. W przypadku wystąpienia sprzeczności między jakimikolwiek postanowieniami przepisów FAR i DFARS wymienionych w niniejszym dokumencie a niniejszą Umową licencyjną, obowiązuje ta interpretacja, która nakłada większe ograniczenia na prawa posiadane przez Rząd. Wykonawcą/producentem jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone.

Zasady dotyczące praw autorskich. Firma Garmin szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Zasadą firmy Garmin jest zamykanie, według własnego uznania i kiedy jest to stosowne, kont użytkowników, którzy mogą naruszać lub wielokrotnie naruszyli prawa autorskie stron trzecich.

Aby zgłosić firmie Garmin naruszenie praw autorskich, należy złożyć powiadomienie zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act (zwaną dalej „DMCA”), przekazując Przedstawicielowi ds. ochrony praw autorskich następujące informacje w formie pisemnej:

  1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
  2. Identyfikację dzieła chronionego prawami autorskimi uznanymi za naruszone lub, jeżeli jedno zgłoszenie obejmuje wiele dzieł chronionych prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone, zamieszczenie na pojedynczej stronie listy takich dzieł.
  3. ​Identyfikację materiału rzekomo naruszającego prawa autorskie lub podlegającego działaniom naruszającym prawa autorskie, który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, oraz wszelkie informacje umożliwiające lokalizację tego materiału przez dostawcę usług.
  4. ​Informacje umożliwiające kontakt dostawcy usług ze stroną wnoszącą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli to możliwe, adres mailowy.
  5. ​Oświadczenie, że strona wnosząca skargę, działając w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału odbywa się bez zezwolenia właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika albo jest niezgodne z prawem.
  6. ​Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są rzetelne oraz, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że strona zgłaszająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Użytkownik rozumie, że jeśli nie spełni wymogów określonych w niniejszym paragrafie, jego powiadomienie na mocy aktu DMCA może zostać uznane za nieważne. Prosimy zapoznać się z przepisami 17 U.S.C.§ 512 w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat ustawy DMCA i powiadomień związanych z tą ustawą.

Z przedstawicielem firmy Garmin upoważnionym do odbioru powiadomień o naruszeniu praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób:

adres e-mail:
[email protected]

adres pocztowy:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Quickdraw™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Umowa licencyjna Użytkownika

(Pobieranie aplikacji Quickdraw w wer. 052416)

Dane do map (zwane dalej „Danymi”) pobierane przez Użytkownika na urządzenie należą do firmy Garmin lub firmy trzeciej/firm trzecich, ale są licencjonowane przez firmę Garmin. Dane są chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Dane nie są sprzedawane, a udostępniane na zasadzie licencji. Dane są objęte poniższą Umową licencyjną i podlegają następującym warunkom, na które z jednej strony wyraża zgodę Użytkownik końcowy (zwany dalej „Użytkownikiem”), a z drugiej strony firma Garmin i jej licencjodawcy, jak również podmioty stowarzyszone firmy Garmin i jej licencjodawców. Jeśli Użytkownik otrzymał Dane od sprzedawcy aplikacji będącego firmą trzecią (zwanego dalej „Sprzedawcą aplikacji”), wówczas potwierdza i rozumie, że w stopniu, w jakim strona może ponosić odpowiedzialność za niniejsze Dane, to firma Garmin, nie Sprzedawca aplikacji, ponosi za nie odpowiedzialność. Licencjodawcy firmy Garmin, w tym licencjodawcy, dostawcy usług, partnerzy dystrybucyjni, dostawcy oraz firmy stowarzyszone i ich licencjodawcy są bezpośrednimi, zamierzonymi beneficjentami tej Umowy i w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy mogą dochodzić swoich praw bezpośrednio wobec Użytkownika.

WAŻNE: NALEŻY BARDZO UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED POBRANIEM LUB UŻYCIEM DANYCH. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE NINIEJSZYCH DANYCH BĘDZIE OZNACZAŁO, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ TREŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH W NIEJ WARUNKÓW. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, PROSIMY O NIEPOBIERANIE, NIEINSTALOWANIE LUB NIEKORZYSTANIE Z NINIEJSZYCH DANYCH.

OSTRZEŻENIE. DANE SĄ PRZEZNACZONE DO WYKORZYSTANIA W CELACH REKREACYJNYCH, JAK NP. WĘDKARSTWO, A NIE W CELACH NAWIGACYJNYCH. DANE NIE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE W CELACH NAWIGACYJNYCH, A FIRMA GARMIN CAŁKOWICIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA DANYCH W CELACH NAWIGACYJNYCH. DANE ZOSTAŁY ZGROMADZONE PRZEZ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZENIA, A NASTĘPNIE PRZESŁANE NA SERWER, Z KTÓREGO UŻYTKOWNIK JE POBIERA. FIRMA GARMIN NIE DOKONUJE WERYFIKACJI LUB UWIERZYTELNIENIA DANYCH, A UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE NINIEJSZE DANE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Warunki licencji

Firma Garmin (zwana dalej „firmą Garmin”) zapewnia Użytkownikowi Dane, w tym dokumentację elektroniczną, dokumentację dostępną na stronach internetowych, a także materiały drukowane i udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie Danych na urządzeniu nawigacyjnym firmy Garmin zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Dane wyłącznie w celach osobistych lub, w stosownych przypadkach, w ramach wewnętrznej działalności firmy, a nie w ramach przekazywania, czasowego przekazywania, świadczenia usług, odsprzedaży i tym podobnych celach. W związku z tym, jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych w poniższych paragrafach, Użytkownik może kopiować te Dane na własny użytek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu (i) przeglądania oraz (ii) zapisywania tych Danych, o ile nie zostaną one przekazane jakiejkolwiek stronie trzeciej, nie zostaną usunięte z nich żadne istniejące informacje o prawach autorskich, a Dane nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane. Użytkownik nie może korzystać z Danych w sposób naruszający którąkolwiek z zasad korzystania określoną przez Sprzedawcę aplikacji lub przez innego dostawcę zewnętrznego, z którego usług skorzysta Użytkownik w celu aktywacji Danych. Użytkownik nie może wykorzystywać Danych w celach niezgodnych z prawem, nieuczciwych, wprowadzających w błąd, nieetycznych lub innych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć reputację firmy Garmin, jej licencjodawców i innych osób lub podmiotów. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, kopiować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć programów pochodnych opartych na jakiejkolwiek części Danych, a także nie może przekazywać ani rozpowszechniać ich w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Firma Garmin zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania dowolnych Danych dostarczanych przez jakichkolwiek innych dostawców, jeżeli tacy dostawcy zaprzestaną dostarczania tych danych lub umowa zawarta pomiędzy firmą Garmin a takim dostawcą zostanie rozwiązana z jakiejkolwiek przyczyny.

Pomoc. Jeśli Użytkownik potrzebuje wsparcia związanego z obsługą lub technicznego, pomocy przy instalacji, usunięciu, wykorzystaniu lub obsłudze Danych, a także w przypadku pytań, skarg lub roszczeń dotyczących Danych, może skontaktować się z firmą Garmin pod adresem: [email protected].

Uznanie odpowiedzialności Sprzedawcy aplikacji. Sprzedawca aplikacji nie odpowiada za konserwację lub zapewnienie pomocy technicznej w odniesieniu do Danych, a także nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wniesione przez Użytkownika lub inne strony trzecie dotyczące posiadania bądź użytkowania Danych, w tym m.in. za roszczenia dotyczące jakości produktu, niezastosowania się do wymagań stawianych przez prawo, wymogi prawne lub przepisy związane z ochroną praw konsumenta. Co więcej, Sprzedawca aplikacji nie odpowiada za zgłaszane przez inne strony roszczenia dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej w następstwie posiadania lub korzystania przez Użytkownika z Danych.

Ograniczenia. Użytkownik nie może dostarczać, wynajmować lub dzierżawić Danych innej osobie bądź stronie trzeciej.

Brak gwarancji. Niniejsze Dane dostarczane są Użytkownikowi w postaci „takiej, jakiej są”, a Użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. Firma Garmin i jej licencjodawcy, łącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami i firmami stowarzyszonymi firmy Garmin i jej licencjodawców, nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub innych, a w szczególności w odniesieniu do zawartości, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, użyteczności, wykorzystania lub rezultatów, jakie zostaną uzyskane w wyniku korzystania z Danych firmy Garmin ani w odniesieniu do tego, że Dane lub serwer będą działać w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów. Niniejsze Dane są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie jako dodatkowa pomoc rekreacyjno-turystyczna i nie powinny być używane do jakichkolwiek celów wymagających dokładnych pomiarów kierunku, odległości, pozycji czy topografii. FIRMA GARMIN NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI NINIEJSZYCH DANYCH.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. FIRMA GARMIN ORAZ JEJ LICENCJODAWCY, W TYM LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI, DOSTAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY GARMIN I JEJ LICENCJODAWCÓW, NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE CZY PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ GARMIN LUB JEJ DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW NIE STANOWIĄ UDZIELENIA GWARANCJI, A UŻYTKOWNIK NIE JEST ZOBOWIĄZANY POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK NINIEJSZEJ UMOWY. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznają pewnych wykluczeń dotyczących gwarancji, dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA POSTANOWIEŃ OKREŚLONYCH W GWARANCJI JEDYNĄ I MAKSYMALNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPRZEDAWCY APLIKACJI JEST ZWROT KOSZTU ZAKUPU DANYCH, JEŚLI TAKI KOSZT ZOSTAŁ PONIESIONY.

Wyłączenie odpowiedzialności. FIRMA GARMIN ORAZ JEJ LICENCJODAWCY, W TYM LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI, DOSTAWCY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE Z FIRMĄ GARMIN I JEJ LICENCJODAWCAMI, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ PRAWNYCH, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PODSTAWY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO DOMNIEMANYCH STRAT, OBRAŻEŃ LUB SZKÓD, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z KORZYSTANIA Z DANYCH FIRMY GARMIN LUB ICH POSIADANIA, ANI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH FIRMY GARMIN, Z WADLIWOŚCI DANYCH LUB INFORMACJI BĄDŹ Z NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOSZŁO DO TEGO W WYNIKU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW KONTRAKTU, CZY TEŻ POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ALBO W OPARCIU O GWARANCJĘ, W WYNIKU UŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA DANYCH FIRMY GARMIN, BĄDŹ TEŻ WYNIKAJĄCE Z WAD DANYCH LUB WYSTĘPUJĄCYCH W NICH BŁĘDÓW, NAWET JEŻELI FIRMA GARMIN LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI WCZEŚNIEJ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY GARMIN I JEJ LICENCJODAWCÓW W ODNIESIENIU DO JEJ ZOBOWIĄZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĄDŹ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ODNIESIENIU DO DANYCH NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznają pewnych wykluczeń dotyczących odpowiedzialności, dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Przepisy eksportowe Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować z żadnej lokalizacji jakiejkolwiek części Danych ani jakiegokolwiek produktu z nimi związanego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem w zakresie eksportu, przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i zezwoleniami uzyskanymi na mocy takiego prawa.

Zgodność z prawem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) nie przebywa na terytorium kraju, na który zostało nałożone embargo przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie znajduje się na żadnej sporządzonej przez rząd amerykański liście podmiotów zakazanych ani podmiotów, na które zostały nałożone ograniczenia.

Odszkodowania. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin oraz jej licencjodawców, łącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami, pełnomocnikami, oddziałami, podmiotami stowarzyszonymi i ich odpowiednimi urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, udziałowcami, agentami oraz przedstawicielami firmy Garmin i jej licencjodawców, przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, strat i obrażeń (łącznie z obrażeniami prowadzącymi do śmierci), żądaniami, działaniami prawnymi, kosztami, wydatkami lub roszczeniami o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariów adwokackich wynikających z wykorzystania, powielania lub posiadania przez Użytkownika Danych.

Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu, gdy: (i) w stosownych przypadkach obowiązujący okres subskrypcji zostanie zakończony (przez Użytkownika lub firmę Garmin) albo wygaśnie lub (ii) firma Garmin rozwiąże niniejszą Umowę z dowolnego powodu, w tym m.in. w przypadku, gdy firma Garmin uzyska informację o tym, że Użytkownik naruszył którykolwiek z warunków niniejszej Umowy. Ponadto niniejsza Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po rozwiązaniu Umowy między firmą Garmin a stroną trzecią: (a) dostarczającą usługi lub zapewniającą dystrybucję konieczną do obsługi Danych lub (b) udzielającą firmie Garmin licencji na Dane. W takim przypadku Użytkownik musi wyrazić zgodę na zniszczenie wszystkich posiadanych kopii Danych. Podane powyżej wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązują nawet po wygaśnięciu wszelkich umów.

Całość umowy. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia zawartego pomiędzy Użytkownikiem a firmą Garmin oraz jej licencjodawcami, łącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami, a także podmiotami stowarzyszonymi firmy Garmin i jej licencjodawców, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują jako całość wszelkie pisemne lub ustne porozumienia istniejące uprzednio pomiędzy firmą Garmin a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu umowy.

Obowiązujące prawo. Powyższe warunki podlegają prawu stanu Kansas, z wyłączeniem mocy: (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych lub (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która została w sposób wyraźny wykluczona. Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się jurysdykcji stanu Kansas w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z korzystania z Danych. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy licencyjnej z języka angielskiego są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku, gdy niniejsza Umowa licencyjna zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski i wystąpi konflikt między wersją angielską a tłumaczeniem na inny język, nadrzędna jest wersja w języku angielskim.

Użytkownicy końcowi będący agencjami rządowymi. Jeżeli Użytkownik jest agencją, departamentem lub inną jednostką Rządu Stanów Zjednoczonych albo jest finansowany w całości lub częściowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych, wówczas wykorzystywanie, powielanie, reprodukcja, wydawanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Danych oraz towarzyszącej im dokumentacji podlega ograniczeniom wymienionym w przepisach DFARS 252.227-7014(a)(1) (czerwiec 1995) (definicja komputerowego oprogramowania komercyjnego Departamentu Obrony), DFARS 27.7202-1 (zasady Departamentu Obrony dotyczące komercyjnego oprogramowania komputerowego), FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca komercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (dane techniczne Departamentu Obrony, klauzula dotycząca przedmiotów komercyjnych), FAR 52.227-14 Alternatywy I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca danych technicznych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych) oraz/lub FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabywanie przedmiotów komercyjnych), o ile mają one zastosowanie. W przypadku wystąpienia sprzeczności między jakimikolwiek postanowieniami przepisów FAR i DFARS wymienionych w niniejszym dokumencie a niniejszą Umową licencyjną, obowiązuje ta interpretacja, która nakłada większe ograniczenia na prawa posiadane przez Rząd. Wykonawcą/producentem jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone.

Garmin® jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i nie może zostać wykorzystany bez uzyskania wyraźnej zgody firmy Garmin.