A sosit momentul să actualizaţi. Browserul dvs. nu mai este acceptat de Garmin Connect. Vă recomandăm să actualizaţi la cea mai recentă versiune a unuia dintre aceste browsere compatibile...

End User License Agreement

(Quickdraw Upload v.052416)

Aplicaţia Quickdraw Upload ("Aplicaţia") şi conţinutul şi datele ("Datele") incluse în Aplicaţie sunt deţinute de Garmin Ltd. sau filialele (denumite colectiv "Garmin") sau licenţiatorii săi. Aplicaţia şi Datele sunt furnizate în baza acestui Acord de licenţă şi se supun următorilor termeni şi condiţii cu care sunt de acord atât Utilizatorul final („Dvs.” sau „a/al/ale Dvs.”) pe de-o parte, cât şi Garmin şi licenţiatorii săi şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii acestora, pe de altă parte.

IMPORTANT: CITIŢI CU ATENŢIE ÎNTREGUL ACORD DE LICENŢĂ ÎNAINTE DE A ACHIZIŢIONA SAU DE A UTILIZA APLICAŢIA. ACHIZIŢIONAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A ACESTEI APLICAŢII REPREZINTĂ CONFIRMAREA DVS. CĂ AŢI CITIT PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUIA. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII, NU INSTALAŢI SAU NU UTILIZAŢI APLICAŢIA.

Termenii şi condiţiile licenţei. Garmin vă oferă o licenţă limitată, neexclusivă de utilizare a Aplicaţiei şi Datelor, în conformitate cu termenii prezentului Acord. Sunteţi de acord să utilizaţi Aplicaţia şi Datele doar pentru uz personal sau, dacă este cazul, în cadrul activităţilor interne ale afacerii dvs. şi nu pentru a fi oferite ca serviciu, pentru partajare, revânzare sau alte scopuri similare.

Limitări. Cu excepţia cazurilor expres autorizate de prezentul Acord de licenţă, sunteţi de acord să nu reproduceţi, copiaţi, modificaţi, decompilaţi, dezasamblaţi, dezvoltaţi produsul pornind de la codul sursă sau creaţi lucrări derivate din nicio parte a Aplicaţiei sau Datelor şi să nu le transferaţi sau să distribuiţi în nicio formă, în niciun scop, decât în limita permisă de legile în vigoare. Închirierea sau concesionarea Aplicaţiei sau a datelor către o altă persoană sau terţ este interzisă.

Hărţi trimise. Puteţi utiliza Aplicaţia pentru a încărca hărţi ("Hărţi trimise"). Dvs. păstraţi dreptul de proprietate şi de autor asupra Hărţilor trimise. Totuşi, prin Hărţile trimise la Garmin, oferiţi Garmin o licenţă transferabilă, nelimitată, valabilă în întreaga lume, scutită de redevenţe, irevocabilă şi dreptul de a reproduce, crea lucrări derivate din, de a licenţia, distribui, vinde, afişa public şi de a executa public Hărţile trimise în orice scop şi fără restricţie sau obligaţie faţă de dvs. Declaraţi şi garantaţi faţă de Garmin că orice Hărţi trimise de dvs. nu încalcă şi nu vor încălca marca comercială, marca de servicii, dreptul de autor, dreptul la publicitate sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi. De asemenea, declaraţi şi garantaţi că orice Hărţi trimise de dvs. sunt precise, se referă la locaţii publice şi sigure şi nu sunt restricţionate de nicio lege sau reglementare aplicabilă. Sunteţi de acord că sunteţi singurul răspunzător pentru verificarea acurateţei şi legalităţii Hărţilor trimise, cu care aţi contribuit direct sau indirect faţă de Garmin.

Sunteţi şi rămâneţi singurul răspunzător pentru Hărţile trimise şi pentru consecinţele trimiterii şi afişării acestora. Nu avem nicio datorie de monitorizare a evaluărilor şi comentariilor trimise de utilizatori sau a altor elemente trimise de utilizatori. Veţi fi singurul răspunzător pentru orice daune care rezultă din încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a oricăror alte tipuri de vătămări rezultate ca urmare a trimiterilor dvs. Acordaţi de asemenea permisiunea oricărui alt utilizator de a accesa, vizualiza, stoca sau reproduce materialul pentru uz personal. Prin prezenta, acordaţi Garmin dreptul de a edita, copia, publica şi distribui orice materiale pe care le faceţi disponibile pe Aplicaţie.

Confirmaţi că utilizaţi şi vă bazaţi pe orice materiale trimise de utilizatori, postate în Aplicaţie, pe propriul risc. Prin urmare, vă recomandăm să acordaţi atenţie, să vă bazaţi pe bunul-simţ şi pe buna dvs. judecată când utilizaţi Aplicaţia sau Hărţile trimise.

Reguli de conduită: sunteţi de acord că nu veţi trimite nimic în Aplicaţie care:

  1. ​ este ilegal sau încurajează sau susţine activităţi ilegale sau conspiraţii pentru comiterea unei activităţi infracţionale;
  2. ​încalcă orice drept al unui terţ, inclusiv: (a) dreptul de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate sau contractuale; (b) dreptul la intimitate (în special, nu trebuie să distribuiţi informaţiile personale sau de niciun fel ale unei alte persoane fără permisiunea expresă a acesteia) sau publicitate; or (c) orice obligaţie de confidenţialitate;
  3. ​conţine un virus sau orice altă componentă dăunătoare, sau modifică, prejudiciază sau deteriorează altfel Aplicaţia sau orice reţea conectată sau interacţionează altfel cu orice altă utilizare sau deţinere a Aplicaţiei de către altă persoană sau entitate.

Nu putem şi nu garantăm faptul că alţi utilizatori vor respecta Regulile de conduită mai sus menţionate şi, ca şi între dvs. şi noi, vă asumaţi prin prezentul document orice risc de deteriorare sau vătămare rezultată din orice astfel de nerespectare.

Răspunderea Garmin. Garmin nu acordă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la exactitatea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau oportunitatea Aplicaţiei sau a Hărţilor trimise sau cu privire la rezultatele care trebuie obţinute din utilizarea Aplicaţiei sau a oricăror Hărţi trimise de terţi. Utilizarea sau încrederea acordată Aplicaţiei sau Hărţilor trimise de terţi se face pe propriul risc.

Trebuie să verificaţi acurateţea, siguranţa, legalitatea şi/sau relevanţa oricăror Hărţi trimise de terţi înainte de a vă baza pe ele în orice scop. Utilizarea sau încrederea acordată Hărţilor trimise de terţi se face pe propriul risc.

APLICAŢIA ŞI HĂRŢILE TRIMISE DE TERŢI SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL. GARMIN, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, DECLINĂ ORICE GARANȚIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIA DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU ALE TERȚILOR ȘI GARANȚIA DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Declinarea răspunderii pentru anumite daune. Utilizaţi Aplicaţia şi Hărţile trimise de terţi pe propriul risc. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de Aplicaţie sau Hărţile trimise de terţi, singura soluţie este să întrerupeţi utilizarea Aplicaţiei sau a Hărţilor trimise de terţi. GARMIN NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE INCIDENTALE, EXEMPLARE ŞI PE CALE DE CONSECINŢĂ, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA DATELOR SAU DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA APLICAŢIA SAU HĂRŢILE TRIMISE DE TERŢI, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, DIN PREJUDICIU SAU ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ŞI INDIFERENT DACĂ GARMIN ESTE SAU NU AVIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, DE ACEEA ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE, CAZ ÎN CARE ACEASTĂ EXCLUDERE SAU LIMITARE SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE.

Controlul exportului. Sunteţi de acord să nu exportaţi niciunde nicio parte din Aplicaţie sau niciun produs direct din aceasta, altfel decât în conformitate cu toate licenţele şi aprobările necesare, care respectă legile, regulile şi reglementările în vigoare cu privire la export.

Despăgubiri. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să păstraţi integritatea companiei Garmin şi a licenţiatorilor acesteia, inclusiv ale licenţiatorilor, furnizorilor de servicii, partenerilor de canale, furnizorilor, entităţilor desemnate, filialelor, companiilor afiliate ale acestora, precum şi ale funcţionarilor, directorilor, angajaţilor, acţionarilor, agenţilor şi reprezentanţilor Garmin şi ale licenţiatorilor săi faţă de orice obligaţie, pierdere, vătămare (inclusiv cele care cauzează decesul), solicitare, acţiune, cost, cheltuială sau revendicare de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, onorarii de avocaţi, care ar putea surveni pe baza sau în legătură cu orice utilizare sau deţinere de către dvs. a Aplicaţiei sau Hărţilor trimise.

Durată. Prezentul Acord este în vigoare până la rezilierea prezentului Acord de către Garmin din orice motiv, inclusiv dar fără a se limita la cazul în care Garmin descoperă că aţi încălcat termenii prezentului Acord. În plus, prezentul Acord se va rezilia imediat în momentul rezilierii oricărui acord dintre Garmin şi orice terţă parte de la care Garmin obţine servicii sau distribuţia necesare pentru a susţine Aplicaţia. Declaraţia de declinare a responsabilităţii privind garanţia şi Declinarea răspunderii specificate mai sus vor continua să se aplice şi după reziliere.

Întregul Acord. Prezenţii termeni şi condiţii constituie întregul acord dintre compania Garmin şi licenţiatorii acesteia, inclusiv licenţiatorii, furnizorii de servicii, partenerii de canale, furnizorii şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii săi şi dvs. cu privire la cele menţionate în prezentul document şi înlocuiesc în întregime orice şi toate acordurile anterioare scrise sau verbale dintre noi şi dvs. cu privire la cele menţionate în prezentul acord.

Legea aplicabilă. Termenii şi condiţiile de mai sus sunt guvernaţi de legile din Kansas, (a) indiferent de conflictele cu alte prevederi din alte legislaţii sau (b) fără a lua în considerare Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internaţională de bunuri (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusă în mod explicit. Sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei statului Kansas în cazul oricăror dispute, revendicări şi acţiuni care survin pe baza sau în legătură cu Aplicaţia sau Hărţile trimise de terţi. Orice traducere din engleză a acestui Acord este oferită exclusiv pentru consultare. Dacă acest Acord este tradus în altă limbă decât engleza şi dacă există un conflict de termeni între versiunea în engleză şi versiunea din altă limbă, versiunea din engleză va avea prioritate.

Utilizatorii finali guvernamentali. Dacă Utilizatorul final este o agenţie, un departament sau o altă entitate a Guvernului Statelor Unite sau este finanţată parţial sau în totalitate de Guvernul Statelor Unite, atunci, utilizarea, copierea, reproducerea, lansarea, modificarea, dezvăluirea sau transferul Aplicaţiei şi a documentaţiei aferente se supun restricţiilor stipulate în DFARS 252.227-7014(a)(1) (IUNIE 1995) (DOD commercial computer software definition (Definirea software-ului comercial pentru computere de către Departamentul de Apărare)), DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software (Politica Departamentului de Apărare cu privire la software-uri comerciale pentru computer)), FAR 52.227-19 (IUNIE 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies (Clauza pentru agenţii civile cu privire la software-ul comercial pentru computer)), DFARS 252.227-7015 (NOIEMBRIE 1995) (DOD technical data – commercial items clause (Date tehnice ale Departamentului de Apărare - clauza pentru articole comerciale)); Alternativele FAR 52.227-14 I, II şi III (IUNIE 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause (Clauza pentru agenţii civile cu privire la date tehnice şi software necomercial pentru computer)); şi/sau FAR 12.211 şi FAR 12.212 (commercial item acquisitions (Achiziţia de articole comerciale)), după caz. În cazul unor conflicte între prevederile FAR şi DFARS menţionate în acest Acord şi prezentul Acord de licenţă, va fi valabilă formularea care oferă limitările cele mai stricte asupra drepturilor Guvernului. Contractorul/Fabricantul este Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SUA.

Politica privind dreptul de autor. Garmin respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Face parte din politica Garmin, la discreţia sa şi când este adecvat, să reziliere conturile utilizatorilor care pot încălca sau încalcă repetat drepturile de autor ale terţilor.

Pentru a trimite o notificare privind încălcarea drepturilor de autor către Garmin, vă rugăm să trimiteţi o notificare conform prevederilor Actului privind protecţia drepturilor de autor ("DMCA") prin furnizarea următoarelor informaţii în scris către agentul desemnat cu rezolvarea acestor plângeri:

  1. O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv, care pretinde că i-a fost încălcat acest drept.
  2. Identificarea lucrării care deţine drepturile de autor care au fost încălcate sau, dacă este vorba de o notificare privind mai multe lucrări aflate pe un singur site online, a unei liste cu lucrările respective de pe acel site.
  3. Identificarea materialului care se presupune că a fost încălcat sau este obiectul unei activităţi de încălcare a drepturilor de autor ce trebuie îndepărtat sau la care accesul trebuie dezactivat, precum şi informaţii suficiente pentru a localiza materialul de către furnizorul de servicii.
  4. ​Informaţii suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi o adresă, un număr de telefon şi, dacă este disponibilă, o adresă de corespondenţă electronică la care poate fi contactată partea reclamantă.
  5. ​O declaraţie prin care partea reclamantă susţine, cu bună credinţă, că utilizarea materialului în cauză nu a fost autorizată de către proprietarul dreptului de autor, de către agentul acestuia sau de lege.
  6. ​O declaraţie prin care se confirmă că informaţiile din notificare sunt exacte şi, sub incidenţa sancţiunilor privind sperjurul, faptul că partea reclamantă este autorizată să acţioneze în numele proprietarului dreptului exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Sunteţi de acord că prin nerespectarea cerinţelor din paragraful precedent, este posibil ca notificarea dvs. DMCA să nu fie validă. Consultaţi 17 U.S.C. § 512 pentru mai multe informaţii privind DMCA şi notificările DMCA.

Puteţi apela la agentul nostru responsabil cu primirea notificărilor de încălcare a drepturilor de autor în următoarele moduri:

Prin e-mail:
[email protected]

Prin poştă:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® este o marcă înregistrată a Garmin Ltd. sau a filialelor sale, înregistrată în S.U.A. şi alte ţări. Quickdraw™ este o marcă comercială a Garmin Ltd. sau a filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

End User License Agreement

(Quickdraw Download v.052416)

Datele pentru hartă („Datele”) pe care le descărcaţi pe dispozitivul dvs. sunt fie deţinute de Garmin, fie deţinute de una sau mai multe părţi terţe şi sunt furnizate cu licenţă companiei Garmin. Datele sunt protejate de legile şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor. Datele sunt licenţiate, nu vândute. Datele sunt furnizate în baza acestui Acord de licenţă şi se supun următorilor termeni şi condiţii cu care sunt de acord atât Utilizatorul final („Dvs.” sau „a/al/ale Dvs.”) pe de-o parte, cât şi Garmin şi licenţiatorii săi şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii acestora, pe de altă parte. Dacă obţineţi Datele de la un furnizor de aplicaţii terţ („Furnizor de aplicaţii”), sunteţi de acord că Garmin este responsabilă, în măsura în care partea respectivă este responsabilă pentru Date, şi nu Furnizorul de aplicaţii. Licenţiatorii Garmin, inclusiv licenţiatorii, furnizorii de servicii, partenerii de canale, furnizorii şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii săi, sunt beneficiari terţi, direcţi şi expliciţi, ai acestui Acord şi îşi pot exercita drepturile direct împotriva dvs. în cazul în care încălcaţi acest Acord.

IMPORTANT: CITIŢI CU ATENŢIE ÎNTREGUL ACORD DE LICENŢĂ ÎNAINTE DE A DESCĂRCA SAU DE A UTILIZA DATELE. DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A DATELOR REPREZINTĂ CONFIRMAREA DVS. CĂ AŢI CITIT PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUIA. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII, NU DESCĂRCAŢI, INSTALAŢI SAU UTILIZAŢI DATELE.

AVERTISMENT. DATELE SUNT CONCEPUTE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN SCOP RECREATIV, PRECUM PESCUIT, NU ÎN SCOPURI DE NAVIGARE. NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAŢI PE ACESTE DATE ÎN CAZUL NAVIGĂRII, IAR GARMIN NEAGĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU PIERDERILE, COSTURILE SAU DETERIORĂRILE CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DATELOR ÎN SCOPURI DE NAVIGARE. DATELE SUNT COLECTATE DE COMUNITATEA UTILIZATORULUI DISPOZITIVULUI ŞI ÎNCĂRCATE ÎN SERVERUL DE PE CARE DESCĂRCAŢI. GARMIN NU VERIFICĂ SAU NU VALIDEAZĂ DATELE ÎN NICIUN MOD, IAR DACĂ LE FOLOSIŢI, O FACEŢI PE PROPRIUL RISC.

Termeni şi condiţii de licenţă

Garmin ("noi" sau "nouă") vă oferă Datele, inclusiv orice documentaţie "online" sau electronice şi materiale imprimate, şi vă oferă o licenţă limitată, neexclusivă pentru utilizarea Datelor pe un dispozitiv de navigare Garmin, în conformitate cu termenii acestui Acord. Sunteţi de acord să utilizaţi Datele doar pentru uz personal sau, dacă este cazul, în cadrul activităţilor interne ale afacerii dvs. şi nu pentru a fi oferite ca serviciu, pentru partajare, revânzare sau alte scopuri similare. Ca atare, dar în conformitate cu limitările stabilite în următoarele paragrafe, puteţi copia sau reproduce aceste Date numai dacă sunt necesare pentru utilizarea dvs. personală, pentru (i) a le vizualiza şi (ii) a le salva, cu condiţia să nu partajaţi Datele cu un terţ, să nu îndepărtaţi nicio notificare de copyright existentă şi să nu modificaţi în niciun fel Datele. Modul în care utilizaţi Datele nu trebuie să încalce regulile de utilizare ale Furnizorului Aplicaţiei sau ale altor furnizori terţi de servicii pe care îi utilizaţi pentru a activa Datele. Nu trebuie să utilizaţi Datele în scopuri ilegale, care presupun înşelătorii, care induc în eroare sau care sunt lipsite de etică, sau în niciun alt mod care poate dăuna reputaţiei companiei Garmin, licenţiatorilor acestuia sau oricărei alte persoane sau entităţi. Sunteţi de acord ca, în niciun alt mod, să nu reproduceţi, copiaţi, modificaţi, decompilaţi, dezasamblaţi, dezvoltaţi produsul pornind de la codul sursă sau creaţi lucrări derivate din nicio parte a Datelor şi să nu le transferaţi sau să distribuiţi în nicio formă, în niciun scop, decât în limita permisă de legile în vigoare. Garmin îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a întrerupe oferirea oricăror Date furnizate de orice furnizor terţă parte, dacă respectivul furnizor încetează să mai furnizeze asemenea conţinut sau în cazul în care contractele Garmin cu respectivul furnizor se reziliază din orice motiv.

Asistenţă. Dacă aţi achiziţionat Aplicaţia de la un furnizor terţ al acesteia şi aveţi nevoie de asistenţă sau suport tehnic cu privire la instalarea, dezinstalarea, utilizarea sau operarea Datelor sau dacă aveţi întrebări, reclamaţii sau revendicări cu privire la Date, contactaţi Garmin la: [email protected].

Recunoaşterea responsabilităţii furnizorului Aplicaţiei. Furnizorul Aplicaţiei nu va avea nicio obligaţie cu privire la întreţinerea sau asistenţa datelor, nici vreo altă responsabilitate pentru rezolvarea revendicărilor dvs. sau ale unei părţi terţe cu privire la posesia sau utilizarea Datelor, inclusiv, dar fără a se limita la revendicările de răspundere pentru produse, revendicările legate de neîndeplinirea cerinţelor legale sau de reglementare sau revendicările legate de legi privind protecţia consumatorului. În plus, Furnizorul Aplicaţiei nu va fi tras la răspundere pentru revendicările părţilor terţe cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ca urmare a posesiei sau utilizării Datelor.

Limitări. Vânzarea, închirierea sau concesionarea Datelor către o altă persoană sau terţ este interzisă.

Nicio garanţie. Datele de trafic vă sunt furnizate „ca atare“ şi sunteţi de acord să vă asumaţi riscurile utilizării acestora. Garmin şi licenţiatorii acesteia, inclusiv licenţiatorii, furnizorii de servicii, partenerii de canale şi furnizorii şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii săi, nu oferă nicio garanţie, nu fac nicio declaraţie sau nicio garanţie de niciun fel, explicită sau implicită, cu temei legal sau altfel, inclusiv, dar fără a se limita la, conţinutul, calitatea, acurateţea, exhaustivitatea, eficacitatea, fiabilitatea, utilizarea în scopuri comerciale, adecvarea pentru un anumit uz, caracterul util, utilizarea sau rezultatele obţinute din Date sau cu privire la faptul că Datele sau serverul vor fi disponibile fără întreruperi sau fără erori. Datele sunt destinate doar ca mijloc de recreere suplimentare şi nu trebuie utilizate în niciun scop care ar necesita măsurarea exactă a direcţiei, distanţei, locaţiei sau topografiei. GARMIN NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA SAU EXHAUSTIVITATEA DATELOR.

Declaraţie de declinare a responsbailităţiiGARMIN ŞI LICENŢIATORII ACESTEIA, INCLUSIV LICENŢIATORII, FURNIZORII DE SERVICII, PARTENERII DE CANALE, FURNIZORII ŞI COMPANIILE AFILIATE GARMIN ŞI LICENŢIATORII SĂI, NEAGĂ ORICE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA CALITATE, PERFORMANŢĂ, ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎN SCOPURI COMERCIALE, ADECVARE PENTRU UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP SAU CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII. NICIUN SFAT SAU INFORMAŢIE VERBALĂ SAU SCRISĂ OFERITĂ DE COMPANIA GARMIN SAU FURNIZORII ŞI LICENŢIATORII ACESTEIA NU CREEAZĂ O GARANŢIE ŞI NU AVEŢI DREPTUL DE A VĂ BAZA PE UN ASTFEL DE SFAT SAU INFORMAŢIE. ACEASTĂ DECLARAŢIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII PRIVIND GARANŢIA ESTE O CONDIŢIE ESENŢIALĂ A PREZENTULUI ACORD. Unele state, teritorii sau ţări nu permit anumite declinări de garanţie, de aceea este posibil ca excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs. RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ ŞI MAXIMĂ A FURNIZORULUI APLICAŢIEI ÎN EVENTUALITATEA NEACOPERIRII DE CĂTRE GARANŢIE ESTE RAMBURSAREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIONARE A APLICAŢIEI, DACĂ EXISTĂ.

Declinarea răspunderii. GARMIN ŞI LICENŢIATORII ACESTEIA, inclusiv licenţiatorii, furnizorii de servicii, partenerii de canale, furnizorii şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii săi, NU VOR FI RESPONSABILI FAŢĂ DE DVS. CU PRIVIRE LA: ORICE REVENDICARE, SOLICITARE SAU ACŢIUNE, INDIFERENT DE NATURA CAUZEI REVENDICĂRII, SOLICITĂRII SAU ACŢIUNII, CARE PRESUPUNE PIERDEREA, VĂTĂMAREA SAU DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DEŢINEREA DATELOR; SAU PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, CONTRACTE SAU ECONOMII SAU ORICE ALTE DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU DIN INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA DATELE, ORICE DEFECT AL DATELOR SAU INFORMAŢIILOR SAU ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI SAU CONDIŢII, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE O ACŢIUNE CONTRACTUALĂ SAU DIN PREJUDICIU SAU SE BAZEAZĂ PE O GARANŢIE ŞI INDIFERENT DACĂ REZULTĂ DIN UTILIZAREA, UTILIZAREA NEADECVATĂ SAU DIN INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA DATELE SAU DIN DEFECTE SAU ERORI ALE DATELOR, CHIAR DACĂ COMPANIA GARMIN SAU LICENŢIATORII SĂI AU FOST AVERTIZAŢI DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. RĂSPUNDEREA CUMULATĂ TOTALĂ A GARMIN ŞI A LICENŢIATORILOR ACESTEIA CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ SAU ALTFEL, CU PRIVIRE LA DATE, NU POATE DEPĂŞI 1,00 USD. Unele state, teritorii sau ţări nu permit anumite declinări de răspundere sau limitări cu privire la daune, de aceea este posibil ca excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

Controlul exportului. Sunteţi de acord să nu exportaţi niciunde nicio parte din Datele furnizate sau niciun produs direct, altfel decât în conformitate cu toate licenţele şi aprobările necesare care respectă legile, regulile şi reglementările în vigoare cu privire la export.

Conformitatea cu legile. Declaraţi şi garantaţi că (i) nu vă aflaţi într-o ţară care face obiectul embargoului Guvernului SUA sau a fost desemnată de către Guvernul SUA drept ţară care „susţine terorismul” şi (ii) nu vă aflaţi pe lista de părţi interzise sau restricţionate de către SUA.

Despăgubiri. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să păstraţi integritatea companiei Garmin şi a licenţiatorilor acesteia, inclusiv ale licenţiatorilor, furnizorilor de servicii, partenerilor de canale, furnizorilor, entităţilor desemnate, filialelor, companiilor afiliate ale acestora, precum şi ale funcţionarilor, directorilor, angajaţilor, acţionarilor, agenţilor şi reprezentanţilor acestora faţă de orice obligaţie, pierdere, vătămare (inclusiv cele care cauzează decesul), solicitare, acţiune, cost, cheltuială sau revendicare de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la, onorarii de avocaţi, care ar putea surveni pe baza sau în legătură cu orice utilizare, reproducere sau deţinere de către dvs. a Datelor.

Durată. Prezentul Acord este în vigoare până la (i) rezilierea (de către dvs. sau Garmin) sau expirarea termenului abonamentului, dacă este cazul, sau (ii) rezilierea prezentului Acord de către Garmin din orice motiv, inclusiv dar fără a se limita la cazul în care Garmin descoperă că aţi încălcat un termen al prezentului Acord. În plus, prezentul Acord se va rezilia imediat în momentul rezilierii oricărui acord dintre Garmin şi orice terţă parte de la care Garmin (a) obţine servicii sau distribuţia necesare pentru a susţine Datele sau (b) licenţiază Datele. Sunteţi de acord ca, la reziliere, să distrugeţi toate copiile existente ale Datelor. Declaraţia de declinare a responsabilităţii privind garanţia şi Declinarea răspunderii specificate mai sus vor continua să se aplice şi după reziliere.

Întregul Acord. Prezenţii termeni şi condiţii constituie întregul acord dintre compania Garmin şi licenţiatorii acesteia, inclusiv licenţiatorii, furnizorii de servicii, partenerii de canale, furnizorii şi companiile afiliate Garmin şi licenţiatorii săi şi dvs. cu privire la cele menţionate în prezentul document şi înlocuiesc în întregime orice şi toate acordurile anterioare scrise sau verbale dintre noi şi dvs. cu privire la cele menţionate în prezentul acord.

Legea aplicabilă. Termenii şi condiţiile de mai sus sunt guvernaţi de legile din Kansas, (i) indiferent de conflictele cu alte prevederi din alte legislaţii sau (ii) fără a lua în considerare Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internaţională de bunuri (United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusă în mod explicit. Sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei statului Kansas în cazul oricăror dispute, revendicări şi acţiuni care survin pe baza sau în legătură cu Datele. Orice traducere din engleză a acestui Acord este oferită exclusiv pentru consultare. Dacă acest Acord este tradus în altă limbă decât engleza şi dacă există un conflict de termeni între versiunea în engleză şi versiunea din altă limbă, versiunea din engleză va avea prioritate.

Utilizatorii finali guvernamentali. Dacă Utilizatorul final este o agenţie, un departament sau o altă entitate a Guvernului Statelor Unite sau este finanţată parţial sau în totalitate de Guvernul Statelor Unite, atunci, utilizarea, copierea, reproducerea, lansarea, modificarea, dezvăluirea sau transferul Datelor şi a documentaţiei aferente se supun restricţiilor stipulate în DFARS 252.227-7014(a)(1) (IUNIE 1995) (DOD commercial computer software definition (Definirea software-ului comercial pentru computere de către Departamentul de Apărare)), DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software (Politica Departamentului de Apărare cu privire la software-uri comerciale pentru computer)), FAR 52.227-19 (IUNIE 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies (Clauza pentru agenţii civile cu privire la software-ul comercial pentru computer)), DFARS 252.227-7015 (NOIEMBRIE 1995) (DOD technical data – commercial items clause (Date tehnice ale Departamentului de Apărare - clauza pentru articole comerciale)); Alternativele FAR 52.227-14 I, II şi III (IUNIE 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause (Clauza pentru agenţii civile cu privire la date tehnice şi software necomercial pentru computer)); şi/sau FAR 12.211 şi FAR 12.212 (commercial item acquisitions (Achiziţia de articole comerciale)), după caz. În cazul unor conflicte între prevederile FAR şi DFARS menţionate în acest Acord şi prezentul Acord de licenţă , va fi valabilă formularea care oferă limitările cele mai stricte asupra drepturilor Guvernului. Contractorul/Fabricantul este Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SUA.

Garmin® este o marcă comercială a Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în SUA şi alte ţări şi nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.