Time to update. We will soon be phasing out support for your browser. For the best viewing experience please consider updating to one of the more modern browsers listed.

Používanie služby Garmin Connect

Prostredníctvom svojho konta Garmin Connect budete môcť okamžite využívať väčšinu funkcií. Niekedy sa však oplatí nazrieť hlbšie, aby ste sa uistili, že o nič neprichádzate. Zoskupili sme naše tipy podľa funkcie, aby ste ich mohli ľahšie preskúmať.

Začíname pracovať

V akých zariadeniach môžem používať službu Garmin Connect?
Všetky športové zariadenia Garmin, vrátane zariadení na fitnes a golf, sú kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect.
Aké operačné systémy a prehliadače služba Garmin Connect podporuje?
Aplikácia Garmin Connect je testovaná v operačných systémoch Macintosh a Windows a podporuje tieto prehľadávače: • Chrome • Internet Explorer 9+ • Safari 5+ • Firefox Iné operačné systémy, prehľadávače a verzie môžu fungovať, ale nie sú plne podporované.
Ako vykonať synchronizáciu?
Rôzne zariadenia sa synchronizujú s aplikáciou Garmin Connect rôznymi spôsobmi. Väčšina zariadení používa aplikáciu Garmin Express na odovzdanie údajov pomocou počítača alebo aplikáciu Garmin Connect Mobile na odovzdanie údajov pomocou smartfónu. Zariadenie vívofit – Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení vívofit, až kým sa na displeji zariadenia nezobrazí hlásenie SYNC, a potom tlačidlo pustite. Počas synchronizácie zostaňte v blízkosti telefónu alebo počítača. Väčšina používateľov potrebuje vykonať synchronizáciu aspoň raz denne. Ak už máte stránku Garmin Connect otvorenú v počítači, obnovte ju a zobrazia sa vaše nové informácie. Zariadenie vívosmart – Po pripojení náramku vívosmart k počítaču pevne zatlačte na obrazovku náramku vívosmart a podržte ju stlačenú, kým sa nezobrazí symbol USB. Alebo ak ste použili aplikáciu Garmin Connect Mobile na spárovanie vášho zariadenia s kompatibilným telefónom, vaše zariadenie vívosmart sa automaticky zosynchronizuje počas dňa. Ak chcete zariadenie zosynchronizovať s telefónom manuálne, zatlačte na obrazovku zariadenia vívosmart, podržte ju stlačenú a potom vyberte ikonu synchronizácie (šípky). Zariadenie vívokí – Prejdite do dosahu bezdrôtového zariadenia vívohub na prenos údajov alebo spárujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect Mobile na kompatibilnom telefóne. Zariadenie USB – Pripojte kábel USB k zariadeniu a potom ho pripojte k počítaču. Bezdrôtové zariadenie ANT – Pripojte kľúč ANT k počítaču, zapnite vaše zariadenie a aplikácia Garmin Express ho automaticky rozpozná a zosynchronizuje. Zariadenie Wi-Fi – Keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, ktorú máte nastavenú v aplikácii Garmin Express, stlačte tlačidlo pripojenia na zariadení. Bluetooth (okrem zariadení vívofit) – Ak je vaše zariadenie kompatibilné s technológiou Bluetooth alebo Bluetooth Smart, prevezmite si aplikáciu Garmin Connect Mobile do telefónu alebo do iného bezdrôtového zariadenia. Aplikácia Garmin Connect Mobile sa zosynchronizuje, hneď ako uložíte svoju aktivitu.

Aktivity

Potrebujem si prevziať nejaký softvér?
Informácie sa prenášajú medzi vaším športovým zariadením a aplikáciou Garmin Connect prostredníctvom softvéru Garmin Express. Prevezmite softvér Garmin Express a nainštalujte ho na svojom počítači, aby ste mohli odovzdávať svoje údaje.
Môžem manuálne importovať údaje o mojej aktivite?
Ak chcete prevziať údaje manuálne, postupujte podľa týchto krokov: • Prejdite na Ponuku • Vyberte Aktivity • Vyberte tlačidlo Import • Vyberte súbor, ktorý chcete importovať zo svojho počítača. Podporujeme súbory .TCX, .FIT a .GPX. Súbory GPX musia zahrnovať informácie o čase.
Čo sa stane, ak mám prelínajúce sa údaje z dvoch rôznych zariadení?
Povedzme, že počas behu máte na sebe zariadenia vívofit a Forerunner 220. Zariadenie vívofit zaznamenáva vaše kroky a zariadenie Forerunner sleduje váš čas, tempo, vzdialenosť atď. Keď obidve zariadenia zosynchronizujete, počas časovanej činnosti prijme Garmin Connect údaje o vzdialenosti a kalóriách zo zariadenia Forerunner, nie zo zariadenia vívofit. Keďže zariadenie Forerunner 220 nesleduje kroky, celkové informácie o krokoch prichádzajú zo zariadenia vívofit. Nemusíte sa obávať, že sa vzdialenosť a kalórie vynásobia dvoma. Údaje o vzdialenosti a kalóriách pre akúkoľvek aktivitu v aplikácii Garmin Connect (aj pre manuálne vytvorenú aktivitu) v skutočnosti prepíšu údaje o vzdialenosti a kalóriách z akéhokoľvek zariadenia na sledovanie krokov od spoločnosti Garmin.
Ako môžem ovládať súkromie jednej aktivity?
Pomocou ikony uzamknutia môžete rozhodnúť, kto môže vidieť vašu aktivitu. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Môžem si prispôsobiť zoznam aktivít?
Môžete si vybrať z desiatok údajových stĺpcov, aby sa zobrazovalo len to, čo je pre vás dôležité. • Prejdite na stránku Zoznam aktivít. • Keď umiestnite kurzor myši na hlavičku ktoréhokoľvek stĺpca, zobrazí sa rozbaľovacia šípka. • Vyberte stĺpce. • Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť vo vašej tabuľke. Poradie stĺpca zmeníte tak, že vyberiete hlavičku stĺpca a presuniete ju na nové miesto.
Ako môžem exportovať svoje údaje o aktivitách?
Môžete si vybrať formáty (.TCX, .GPX or .KML), v ktorých chcete exportovať údaje: • Prejdite na stránku Zoznam aktivít. • Vyberte položku Export. • Vyberte formát súboru. • Uložte súbor.
Ako prepojím aktivitu s dráhou?
Ako sú v službe Garmin Connect definované merania času?
Čas pohybu Aplikácia Garmin Connect počíta čas pohybu odrátavaním množstva času, ktorý uplynie, keď sa používateľ nepohybuje. Táto funkcia je užitočná pre používateľov, ktorí buď nemajú funkciu automatického pozastavenia AutoPause, alebo ju majú vypnutú. Pre používateľov, ktorí majú zapnutú funkciu AutoPause alebo počas aktivity stlačia tlačidlo Stop/Start, by mal byť údaj pre Čas pohybu takmer rovnaký ako údaj pre Čas. Priemerná rýchlosť/tempo pohybu vychádza z hodnoty času pohybu. Uplynutý čas Aplikácia Garmin Connect počíta uplynutý čas podľa množstva času, ktorý uplynie od skutočného času začatia a skončenia aktivity. Tento údaj je pre zákazníkov, ktorí majú zapnutú funkciu AutoPause, alebo počas aktivity stlačia tlačidlo Stop/Start. Pre tých, ktorí nemajú funkciu AutoPause alebo ju majú vypnutú, by mal byť údaj pre Uplynutý čas veľmi podobný údaju pre Čas alebo zhodný s týmto údajom.
Čo je to korekcia výšky?
Korekcia výšky porovnáva horizontálnu polohu (zemepisnú šírku/dĺžku) zo systému GPS s údajmi o výške získanými z profesionálnych prieskumov. Po vykonaní korekcie údajov o výške obsahuje každý bod dráhy vašej aktivity údaje o výške z webovej služby a nie z vášho zariadenia GPS. Služba Garmin Connect selektívne vykonáva korekcie, aby vytvorila realistickejší obraz výšok, ktorými ste prešli. Pre aktivity zaznamenané zariadeniami bez barometrického výškomeru sú korekcie výšky vykonané automaticky. Alternatívne obsahujú aktivity zaznamenané zariadeniami s barometrickým výškomerom všeobecne presné výškové údaje, a preto sú korekcie výšky automaticky deaktivované.

Sledovanie aktivity

Čo je to sledovanie aktivity?
Niektoré zariadenia zabezpečujú 24-hodinové sledovanie aktivity (krokov, spánku, atď.), a vy tak máte každodenný prehľad o svojom zdravotnom stave. Zariadenie na sledovanie aktivity môže používať len jedna osoba, nemôžu ho zdieľať priatelia alebo manželia. Aplikácia Garmin Connect sa zosynchronizuje len s jedným zariadením, nie s viacerými naraz. Ak máte viac zariadení na sledovanie aktivity, nastavte si na sledovanie aktivity zariadenie, ktoré nosíte celý deň.
Čo je to kroková súťaž?
Ak máte zariadenie Garmin na sledovanie aktivity (ako vívofit, vívoki alebo Forerunner 15), môžete sa zúčastniť súťaží s inými používateľmi aplikácie Garmin Connect. Nová súťaž začína každý týždeň v čase od polnoci v nedeľu do poludnia v pondelok (vo vašom časovom pásme). Zanalyzujeme celkové hodnoty vašich krokov, ak sú dostupné, a priradíme vás k súťažnej skupine, ktorá je pre vás najlepšia. Keď budú vaše kroky počas týždňa pribúdať, uvidíte svoje umiestnenie v súťažnej skupine medzi ďalšími 7 – 12 účastníkmi. Ak vyhráte súťaž, získate ocenenie.
Ako sa zúčastním krokovej súťaže?
• Prejdite do ponuky funkcií. • Vyberte možnosť súťaže. • Ak sa chcete zúčastniť, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kedy končí každá kroková súťaž?
Týždňová súťaž končí v čase od polnoci v nedeľu do poludnia v pondelok vo vašom časovom pásme. Do pondelka poludnia budete musieť zosynchronizovať vaše zariadenie na sledovanie aktivity. Ak sa nezosynchronizujete načas, vaše kroky prejdené v poslednej súťaži nebudú započítané.
Ako sa dostanem do inej súťažnej skupiny?
Na základe vývoja tendencie vašich krokov v priebehu času budete môcť prejsť do inej súťažnej skupiny, ktorá vám stanoví stále nové ciele. Ak si, napríklad, viac týždňov za sebou zvýšite svoj cieľ v súťaži, prejdete do súťaže s vyšším cieľom.
Spánok a zdriemnutie
Ak uvediete zariadenie do režimu spánku mimo bežného času spánku, zaznamená sa to ako zdriemnutie. Čas, ktorý strávite driemaním, sa započíta do vášho celkového času spánku za príslušný deň.

Nastavenia

Ako nastavím merné jednotky?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte svoj preferovaný merací systém. (Štatút VB zobrazuje výškové údaje v metroch.)
Kde môžem zmeniť číselný formát, formát času a dátumu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte svoje preferované formáty.
Ako môžem upraviť svoje údaje o výkone?
Máte možnosť definovať výkonové rozsahy pre 7 zón podľa úrovní, ktoré považujete za zmysluplné alebo ste ich získali počas testovania výkonnosti. • Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte tréningové zóny. • Vyberte bicyklovanie. • Vykonajte preferované zmeny.
Ako môžem zmeniť zobrazenie srdcového tepu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte preferencie zobrazenia. • Vyberte preferované nastavenie srdcového tepu.
Ako môžem zmeniť svoje zóny srdcového tepu?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte tréningové zóny. • Môžete zmeniť predvolené zóny srdcového tepu. Môžete tiež zmeniť zóny srdcového tepu špecificky pre akúkoľvek bežeckú alebo cyklistickú aktivitu. • Na vrchu každého stĺpca vyberte Úd./m. alebo %max, podľa toho, čo chcete upraviť. • Zadajte najnižšiu hodnotu pre každé pole.
Automatická detekcia aktivity na zariadení vívofit
Keď je zapnutá Automatická detekcia aktivity, vaše zariadenie vytvorí aktivitu v aplikácii Garmin Connect v prípade, že bežíte 20 minút alebo dlhšie. • Prejdite na Zariadenia • Vyberte vívofit • Vyberte Nastavenia zariadenia • Zapnite položku Automatická detekcia aktivity
Ako môžem zmeniť svoje používateľské meno?
Vaše používateľské meno je meno, ktoré sa zobrazuje verejnosti. • Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte profil v systéme Connect. • Zadajte nové používateľské meno. (Meno musí byť jedinečné a nesmie ho používať iný používateľ služby Garmin Connect.)
Ako môžem zmeniť svoju e-mailovú adresu alebo heslo?
Ak chcete zmeniť svoju e-mailovú adresu a heslo, prihláste sa na adrese my.Garmin.com. Ak si nepamätáte heslo, tiež ho môžete obnoviť na adrese my.Garmin.com.

Ochrana osobných údajov

Môžu všetci vidieť moje aktivity?
Vy rozhodujete, kto bude vidieť váš profil, aktivity a denný súhrn vašich krokov, spánku, hmotnosti a kalórií. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý. Ak chcete zmeniť nastavenie súkromia jednotlivých aktivít, vyberte ikonu uzamknutia. Ak chcete nastaviť súkromie všetkých vašich nasledujúcich aktivít: • prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte nastavenie súkromia. Ak je vaša ochrana osobných údajov nastavená na možnosť Len ja, nebudete mať prístup k určitým prvkom, ako sú napríklad segmenty, skupiny a výsledkové listiny.

Mapy

Prečo pri použití mapy OpenStreetMap nemôžem označiť svoju dráhu ako súkromnú?
Keďže je mapa OpenStreetMap voľne dostupná, všetky dráhy musia zostať verejné. Ak si potrebujete vytvoriť súkromnú dráhu, môžete použiť mapy Bing alebo Google.
Čo je to diagram „heat map“?
Pri preskúmaní dráh a aktivít alebo vytvorení novej dráhy môžete použiť prekrytia diagramu „heat map“ na zobrazenie najobľúbenejších miest na behanie alebo bicyklovanie v konkrétnom meste. Pomôže vám nájsť nové miesto na športovanie alebo miesto vhodné na stretnutie s kamarátmi.
Prečo pri použití mapy OpenStreetMap nevidím diagramy „heat map“?
Na zobrazenie diagramov „heat map“ používame vlastné dlaždicové prekrytia a súčasné rozhranie MapQuest OSM API ich nepodporuje. Môžete kontaktovať spoločnosť MapQuest a odporučiť im, aby pridali „podporu vlastných dlaždicových vrstiev“.

Záložky

Čo je to záložka?
Aplikácia Garmin Connect vám umožňuje zoradiť si všetky vaše obľúbené a najčastejšie používané funkcie na záložku prispôsobenú podľa vašich predstáv. Môžete si vytvoriť aj viac záložiek a zoradiť si funkcie podľa športov, podľa typu údajov alebo akokoľvek chcete. S funkciami môžete tiež robiť tieto úkony: • Presunúť funkciu do akéhokoľvek stĺpca alebo riadku vo vašej záložke. • Zmeniť zobrazovaný prehľad vybratím ponuky úprav v pravom hornom rohu funkcie. • Odstrániť funkciu zo záložky pomocou ponuky úprav. • Pridať tú istú funkciu do záložky koľkokrát len chcete. Môžete si, napríklad, pridať funkciu prehľadov dvakrát, raz na zobrazenie vašej priemernej kadencie a druhýkrát na zobrazenie vášho celkového času aktivít. • Ak použijete prvýkrát nové zariadenie, vo vašej ponuke a záložke sa môžu objaviť nové funkcie.
Ako vytvorím novú záložku?
• Vyberte znak plus (+) v pravom hornom rohu. • Pomenujte svoju novú záložku. Jej názov budete môcť kedykoľvek zmeniť. • Ak chcete zmeniť názov záložky alebo ju vymazať, použite malú šípku vedľa názvu záložky. Vymazaním záložky vymažete aj všetky funkcie, ale ešte pred odstránením čohokoľvek sa vás opýtame, či to chcete naozaj vymazať.
Ako pridám funkciu do záložky?
• Zobrazte záložku, do ktorej chcete pridať funkciu. • Vyberte ponuku v ľavom hornom rohu. (Sú to 3 čiary za sebou.) • Vyberte funkciu a posuňte popis napravo od názvu. • Vyberte možnosť „Pridať do záložky“. Funkcia bude pridaná do prvej záložky. Nájdete ju pod vašimi existujúcimi funkciami.

Segmenty

Čo sú to segmenty dráh?
Segmenty dráh sú virtuálne súťažné dráhy, ktoré vám umožnia porovnať si svoje výkony so všetkými predošlými aktivitami, s vašimi pripojeniami, s členmi vašej skupiny alebo s celou komunitou služby Garmin Connect. Môžete Ak chcete získať správne umiestnenie vo výsledkových listinách pri filtrovaní podľa pohlavia alebo veku, zadajte správne údaje vo vašich Nastaveniach používateľa v položke Osobné údaje.
Ako vytvorím segment?
• Vyberte aktivitu, ktorá zahŕňa oblasť, v ktorej chcete vytvoriť segment. • Vyberte možnosť „Vytvoriť segment“ pod mapou aktivít. • Vyberte počiatočný a koncový bod segmentu na mape alebo na grafe prevýšenia. • Pomenujte segment, pridajte typ segmentu a vyberte typ povrchu. • Uložte.

Tréningy a plány tréningov

Čo je to tréning?
Skôr ako sa vyberiete behať alebo jazdiť, môžete si tréning naplánovať v službe Garmin Connect a odoslať ho do kompatibilného zariadenia. Tento postup je výborný hlavne pre rýchlostné tréningy, intervaly, tréning zóny srdcového tepu alebo kedykoľvek chcete, aby vám vaše zariadenie povedalo, kedy ísť, kedy zastať, pokračovať alebo si oddýchnuť.
Čo pri tréningu znamená „trvanie“?
Trvanie určuje, kedy krok končí. Srdcový tep a trvanie výkonu vyžadujú príslušenstvo ANT+. Nie všetky zariadenia podporujú všetky typy trvania. Trvanie môžete nastaviť tak, aby tréning prešiel na ďalší krok, keď dosiahnete určitý čas, vzdialenosť, počet spálených kalórií, srdcový tep alebo keď stlačíte na zariadení tlačidlo Lap.
Čo pri tréningu znamená „cieľ“?
Cieľ je úroveň výkonu, ktorú si chcete udržať počas daného kroku tréningu. Cieľ môžete nastaviť z hľadiska výstupného výkonu, kadencie (opakovania za minútu), srdcového tepu, rýchlosti alebo tempa.
Čo je plán tréningu?
Plán tréningu je súbor tréningov, ktoré na seba nadväzujú a vďaka ktorým dosiahnete svoj športový cieľ. Či už chcete zlepšiť svoju celkovú kondíciu, zabehnúť prvýkrát 5K, alebo zlepšiť časový rekord v triatlone, úspech vždy závisí od vášho tréningu. Naše plány vytvárajú profesionálni tréneri a obsahujú tréningy pre váš primárny druh športu, cross tréningy, dni oddychu a tipy trénerov. Plány môžete pridať do kalendára aplikácie Garmin Connect a tréningy odosielať do kompatibilného zariadenia Garmin.
Ako pridám tréningy v pláne do zariadenia?
Keď si zvolíte plán tréningu a pridáte ho do kalendára aplikácie Garmin Connect, môžete odoslať každý tréning z plánu do zariadenia. • Prejdite na položku Kalendár. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. Upozorňujeme, že cyklistické tréningy sa nezobrazia na bežeckých zariadeniach a bežecké tréningy sa nezobrazia na cyklistických zariadeniach. Všetky tréningy sa zobrazia na zariadeniach multisport.
Prečo nevidím úseky okruhov, keď využívam tréning z plánu?
V prípade časového tréningu (napr. beh na dlhú trať – 90 minút) sa nezobrazia úseky okruhov po každom kilometri či míli. Ak sú pre vás tieto úseky dôležité, zvoľte si na svojom zariadení pomocou tlačidla Start/Stop namiesto tréningu v aplikácii Garmin Connect jednoduchý a nenaplánovaný tréning.
Prečo sa tréning tréningového plánu automaticky neukončí, keď už som ho skončil/-a?
Každý tréning v pláne má na konci fázu oddychu. Fáza oddychu začína hneď po ukončení namáhavej časti tréningu. Táto fáza priaznivo vplýva na vaše telo a na konci tréningu slúži na uvoľnenie. Keď dokončíte fázu oddychu a stlačíte na zariadení tlačidlo Lap, zaznie tón ukončenia, ktorý signalizuje koniec tréningu. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Ukončiť a nezaznie žiadny tón.

Odoslať do zariadenia

Ako môžem odoslať tréningy v mojom kalendári do kompatibilného zariadenia?
• Prejdite na položku Kalendár. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. Do zariadenia môžete uložiť stovky tréningov, ale v prípade posielania rozsiahlych plánov tréningu môže dôjsť k vyčerpaniu voľnej kapacity. Ak je vaše zariadenie plné, môžete prepísať tréningy alebo zrušiť proces odosielania do zariadenia.
Ako môžem odoslať ciele do môjho kompatibilného zariadenia?
Ciele sa automaticky odošlú do vášho kompatibilného zariadenia vždy, keď použijete aplikáciu Garmin Express. Upozorňujeme, že do vášho zariadenia Forerunner 310XT, 910XT, 405, 405CX alebo 410 sa prenesú iba ciele nastavené na typ aktivity „Akýkoľvek typ aktivity“.
Ako odošlem segmenty do zariadenia?
Kompatibilné zariadenia vám ukážu pridanie k segmentu a možnosť súťažiť s lídrom v reálnom čase. • Prejdite na položku Segmenty. • Vyberte položku Odoslať do zariadenia. • Zosynchronizujte vaše zariadenie.

Profily a pripojenia

Čo je moja profilová stránka?
Váš profil vám umožňuje povedať iným, kto ste a čo robíte. Väčšina týchto informácií je voliteľná. Ak ich však vyplníte, budú sa zobrazovať. Vaše nastavenia súkromia rozhodujú o tom, ktoré osobné údaje a aktivity sú viditeľné a kto ich môže zobraziť.
Kto môže vidieť moju profilovú stránku a aktivity?
Môžete rozhodnúť, kto môže vidieť váš profil a aktivity. Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Ako môžem zmeniť svoje nastavenia ochrany osobných údajov?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte položku Nastavenia ochrany osobných údajov. • Na výber máte možnosti Len ja, Moje pripojenia, Moje pripojenia a skupiny a Každý.
Čo znamená spojiť sa s niekým?
Keď vyhľadáte priateľa, súpera alebo profesionála v rámci služby Garmin Connect, môžete sa s ním spojiť. Po nadviazaní spojenia môžete sledovať aktivity príslušnej osoby a ona môže sledovať vaše aktivity. Je to skvelý spôsob, ako získať od iných podporu a zistiť, čomu sa venujú.
Pripojenia výsledkovej listiny
Pripojenia výsledkovej listiny zaznamenávajú týždenný súhrn vašich krokov alebo vzdialenosti, aby ste videli, ako ste na tom v porovnaní s vašimi priateľmi. Trochu súťaženia je veľkou motiváciou! Výsledková listina sa vynuluje každú polnoc vo vašom časovom pásme. Výsledky výsledkovej listiny z uplynulého týždňa nájdete nasledovne • Prejdite na Pripojenia • Vyhľadajte položku Výsledková listina týždňa • Vyberte položku Zobraziť predchádzajúce

Skupiny

Prečo sa moje aktivity nezobrazujú v mojej skupine?
Keď sa pripojíte ku skupine alebo si začnete vytvárať pripojenia, nezabudnite si nastaviť svoje aktivity a upraviť nastavenia ochrany osobných údajov v profile. V prípade, že sú všetky vaše aktivity nastavené ako súkromné, nikde sa nezobrazia.
Kto môže vidieť moje skupinové komentáre?
Vaše komentáre v skupine zostanú len v skupine. To znamená, že ak si vás iný člen skupiny na spoločnej stránke doberá pre únavu počas včerajšej dlhej jazdy, vaše pripojenia, ktoré nie sú súčasťou skupiny, to nevidia.
Kto môže vytvoriť skupinu?
Skupinu môže vytvoriť ktorýkoľvek používateľ služby Garmin Connect. Ak má však vaša súčasná skupina trénera alebo lídra, táto osoba je vo všeobecnosti najvhodnejšia na vytvorenie skupiny.
Aký je rozdiel medzi vlastníkom skupiny a správcom skupiny?
Každá skupina môže mať len jedného vlastníka. Vlastníkom je zvyčajne tá osoba, ktorá prvá založila skupinu. Vlastníctvo však môže byť prenesené, ak osoba, ktorá vytvorila skupinu, chce preniesť túto zodpovednosť. Vlastník je jediná osoba, ktorá môže odstrániť skupinu. Skupiny môžu mať viacerých správcov, ktorých určí vlastník alebo súčasný správca. Správcovia môžu na stránku skupiny pridávať udalosti, dráhy, upozornenia a ďalšie informácie. Môžu tiež schvaľovať žiadosti o členstvo.
Ako upravím nastavenia skupiny?
• Prejdite na položku Nastavenia. • Vyberte položku Skupiny. • Vykonajte svoje zmeny.
Kto vidí obsah stránky mojej skupiny?
Správcovia alebo vlastníci skupiny môžu upraviť ochranu údajov skupiny podľa potrieb skupiny. V nastaveniach skupiny môžete určiť, kto uvidí skupinu: Všetci alebo Len členovia skupiny.

Kalórie a hmotnosť

Čo znamenajú všetky rôzne údaje o kalóriách?
Pokojové kalórie – Tiež nazývané BMR (bazálny metabolizmus), predstavujú množstvo energie, ktoré vaše telo spotrebuje na bežné prežitie, aj keby ste ležali celý deň v posteli. Počet pokojových kalórií závisí od vášho veku, výšky, hmotnosti a pohlavia. Aktívne kalórie – Keď zaznamenáte aktivitu pomocou zariadenia Garmin, vypočítame vám množstvo spálených kalórii na základe úrovne vašej aktivity, veku, výšky, hmotnosti a srdcového tepu (ak sú dostupné). Skonzumované kalórie – Sledujte svoj denný príjem stravy pomocou aplikácie na stránke MyFitnessPal.com. Cieľ spálených kalórií – aplikácia na stránke MyFitnessPal.com vám pomôže stanoviť si cieľ spálených kalórií podľa toho, či chcete pribrať, schudnúť alebo udržať si hmotnosť. Ak ste si už stanovili správny cieľ, snažte sa ho dosiahnuť kombináciou aktivity a zdravej stravy. Čistý počet kalórií – Ak od počtu prijatých kalórii odpočítate počet spálených (aktívnych) kalórií, dostanete čistý počet kalórií za deň. Zostávajúce kalórie – Keď si stanovíte cieľový počet kalórií v aplikácií MyFitnessPal, pomôžeme vám sledovať si, koľko kalórií vám chýba na dosiahnutie denného cieľa, alebo o koľko ste ho prekročili. Táto hodnota sa vypočítava podľa rovnice cieľ kalórií mínus čistý počet kalórií. Celkové kalórie – Pridaním pokojových kalórií (BMR) a spálených aktívnych kalórií dostanete počet celkových kalórií za deň.
Ako môžem sledovať svoju hmotnosť?
Svoju hmotnosť môžete zadať do aplikácie Garmin Connect, použiť váhu Tanita s kompatibilným zariadením Garmin alebo použiť aplikáciu MyFitnessPal. V aplikácii Garmin Connect môžete zadať svoju cieľovú hmotnosť a sledovať, či ste pod alebo nad týmto cieľom.