Čas vykonať aktualizáciu. Aplikácia Garmin Connect už nepodporuje váš prehľadávač. Odporúčame vám aktualizovať na novšiu verziu niektorého z týchto kompatibilných prehľadávačov...

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

(Aplikácia Preberanie Quickdraw verzia 052416)

Aplikácia Preberanie Quickdraw (ďalej len „aplikácia“), obsah a údaje (ďalej len „údaje“) v aplikácii sú vlastníctvom spoločnosti Garmin Ltd., jej dcérskych spoločností (označované spoločným pomenovaním „Garmin“) a poskytovateľov licencií. Aplikácia a údaje sú poskytnuté na základe tejto licenčnej zmluvy a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasí koncový používateľ (ďalej len „vy“ alebo „váš“) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií a pridružené spoločnosti na strane druhej.

DÔLEŽITÉ: PRED ZAKÚPENÍM ALEBO POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÚ TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU. ZAKÚPENÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE INÝM SPÔSOBOM POTVRDZUJETE, ŽE STE SI TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S JEJ PODMIENKAMI. V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE TÚTO APLIKÁCIU.

Licenčné podmienky.Spoločnosť Garmin vám udeľuje obmedzenú a nevýlučnú licenciu na používanie tejto aplikácie a údajov v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Súhlasíte s používaním aplikácie a údajov výhradne na svoje osobné použitie alebo v prípade potreby pre interné podnikové operácie. Používanie v servisnom výpočtom stredisku, na zdieľanie času, ďalší predaj a podobné účely je zakázané.

Obmedzenia. Ak vás k tomu táto licenčná zmluva vyslovene neoprávňuje, súhlasíte, že nebudete reprodukovať, kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, vykonávať spätné inžinierstvo ani vytvárať derivatívne práce akejkoľvek časti aplikácie alebo údajov a v žiadnej forme ich nebudete prenášať ani ich distribuovať na žiadny účel okrem rozsahu povoleného zákonmi. Aplikáciu ani údaje nesmiete prenajímať ani poskytovať formou lízingu žiadnej inej osobe ani tretej strane.

Odoslané mapy. Aplikáciu môžete používať na odoslanie máp (ďalej len „Odoslané mapy“). Odoslané mapy sú aj naďalej vo vašom vlastníctve a podliehajú vašim autorským právam. Odoslaním máp spoločnosti Garmin jej udeľujete prenosnú, neodvolateľnú, celosvetovú licenciu s neobmedzenou platnosťou bez licenčného poplatku a právo reprodukovať, vytvárať derivatívne práce, licencovať, distribuovať, predávať a verejne prezentovať a využívať odoslané mapy na akýkoľvek účel a bez obmedzení alebo záväzkov voči vám. Uznávate a zaručujete spoločnosti Garmin, že všetky odoslané mapy, ktoré jej poskytnete, nepoškodia ochrannú známku ani servisnú známku, neporušia autorské práva, právo na publicitu ani ďalšie práva intelektuálneho vlastníctva tretích strán. Zároveň uznávate a zaručujete, že všetky odoslané mapy sú presné, vzťahujú sa na verejnú a bezpečnú polohu a neobmedzuje ich žiadny platný zákon alebo nariadenie. Súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovedný za overenie presnosti a súladu odoslaných máp, ktoré ste priamo alebo nepriamo poskytli spoločnosti Garmin, s príslušným zákonom.

Zodpovednosť za odoslané mapy, ako aj za dôsledky vyplývajúce z ich odoslania a zverejnenia, preberáte výlučne vy. Nie je našou povinnosťou monitorovať hodnotenia, komentáre od používateľov a iné používateľské príspevky. Len vy budete zodpovední za akékoľvek škody vyplývajúce z porušenia autorských práv, vlastníckych práv, prípadne iné ujmy spôsobené používateľskými príspevkami. Taktiež súhlasíte s tým, že akýkoľvek iný používateľ môže na súkromné účely otvárať, prehliadať, ukladať alebo reprodukovať tento materiál. Týmto spoločnosti Garmin udeľujete oprávnenie na úpravu, kopírovanie, zverejňovanie a distribúciu akýchkoľvek materiálov, ktoré sprístupníte v aplikácii.

Uznávate, že vaše používanie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek používateľský príspevok zverejnený v aplikácii uskutočňujete na vlastné riziko. Preto vám odporúčame, aby ste boli pri používaní aplikácie alebo odoslaných máp opatrní a používali logiku a zdravý úsudok.

Pravidlá konania: súhlasíte, že nebudete v rámci aplikácie odosielať žiadny obsah, ktorý:

  1. ​je nelegálny, prípadne by podnecoval alebo obhajoval ilegálnu činnosť alebo diskusiu na tému ilegálnych činností s úmyslom ich páchať;
  2. ​nedodržiava alebo porušuje práva tretej strany vrátane: (a) autorských práv, patentov, obchodných značiek, obchodných tajomstiev, prípadne iných vlastníckych alebo zmluvných práv; (b) práv na súkromie (konkrétne nesmiete distribuovať osobné údaje inej osoby v akejkoľvek podobe bez výslovného povolenia) alebo publicitu; alebo (c) akýchkoľvek záväzkov v oblasti zachovania dôvernosti;
  3. ​obsahuje vírus alebo iný škodlivý komponent, prípadne inak negatívne ovplyvňuje, oslabuje alebo poškodzuje aplikáciu alebo akékoľvek s ňou spojené siete, prípadne inak zasahuje do možnosti náležitého využívania aplikácie osobami alebo subjektmi.

Nemôžeme zaručiť ani nezaručujeme, že iní používatelia dosahujú alebo budú dosahovať súlad s predtým uvedenými Pravidlami konania a v rámci vzťahu medzi vašou osobou a našou spoločnosťou týmto na seba preberáte celé riziko možnej ujmy alebo zranenia v dôsledku nedostatočného súladu.

Zodpovednosť spoločnosti Garmin.Spoločnosť Garmin nepotvrdzuje ani nezaručuje presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť aplikácie, odoslaných máp alebo iných výsledkov, ktoré je možné získať pri používaní aplikácie alebo odoslaných máp tretej strany. Akékoľvek používanie alebo spoliehanie sa na aplikáciu alebo odoslané mapy tretej strany uskutočňujete na vlastné riziko.

Mali by ste overiť presnosť, bezpečnosť, relevantnosť a/alebo súlad všetkých odoslaných máp tretej strany s príslušnými právnymi predpismi, aby ste ich mohli považovať za spoľahlivé na akýkoľvek účel. Akékoľvek používanie alebo spoliehanie sa na odoslané mapy tretej strany uskutočňujete na vlastné riziko.

APLIKÁCIA A ODOSLANÉ MAPY TRETEJ STRANY SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ GARMIN SA V ROZSAHU, KTORÝ JE V MAXIMÁLNE MOŽNEJ MIERE PRÍPUSTNÝ ZÁKONOM, ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ZÁRUKY ZA OBCHODOVATEĽNOSŤ, NEPORUŠENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV ALEBO PRÁV TRETÍCH STRÁN, AKO AJ ZÁRUKY NA VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Zrieknutie sa zodpovednosti za škody. Používanie aplikácie a odoslaných máp tretej strany uskutočňujete na vlastné riziko. Ak nie ste s aplikáciou alebo odoslanými mapami tretej strany spokojní, jedinou možnou nápravou je prerušenie používania aplikácie a odoslaných máp tretej strany. SPOLOČNOSŤ GARMIN NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (VRÁTANE, AVŠAK NIE VÝLUČNE, VEDĽAJŠÍCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, ZVÝŠENEJ NÁHRADY ŠKODY, UŠLÉHO ZISKU, PRÍPADNE ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA ČINNOSTI PODNIKU) V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA APLIKÁCIE ALEBO ODOSLANÝCH MÁP TRETEJ STRANY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁV ALEBO ĽUBOVOĽNÝCH PRÁVNYCH POZNATKOV A BEZ OHĽADU NA SKUTOČNOSŤ, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ GARMIN UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ VEDĽAJŠIE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, PRETO SA PREDTÝM UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VÝLUKA NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VAŠU OSOBU, PRIČOM V TOMTO PRÍPADE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VÝLUKA PLATÍ V ROZSAHU, KTORÝ JE V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE PRÍPUSTNÝ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

Kontrola vývozu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať vývoz žiadnej časti aplikácie ani žiadneho priameho produktu, okrem prípadov konania v súlade a prípadov, keď vlastníte všetky potrebné licencie a schválenia, ktoré sú vyžadované platnými vývoznými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, obhajobou spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií vrátane príslušných poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, partnerov v oblasti predaja, dodávateľov, nadobúdateľov, dcérskych spoločností, partnerských spoločností a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov, agentov a predstaviteľov spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a s ich ochranou pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratou, zraneniami (vrátane zranení spôsobujúcich smrť), nárokmi, žalobami, nákladmi a požiadavkami akéhokoľvek druhu a charakteru vrátane, avšak nie výlučne, poplatkov za právneho zástupcu vyplývajúcich z alebo súvisiacich s akýmkoľvek vaším používaním alebo vlastníctvom aplikácie alebo odoslaných máp tretej strany.

Trvanie.Táto zmluva je platná, pokým ju spoločnosť Garmin z nejakého dôvodu neukončí vrátane, avšak nie výlučne, prípadu, keď spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili niektorú z podmienok stanovených zmluvou. Táto zmluva taktiež okamžite stráca platnosť ukončením zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a ktoroukoľvek treťou stranou, ktorá spoločnosti Garmin poskytuje služby alebo distribúciu potrebnú na podporu aplikácie. Výluky záruk a zodpovedností uvedené predtým platia aj po ukončení.

Úplná zmluva.Tieto podmienky tvoria celú zmluvu medzi spoločnosťou Garmin a jej poskytovateľmi licencií vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov, pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a vami vzhľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú v celom svojom rozsahu všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré predtým medzi nami existovali v súvislosti s týmto predmetom.

Rozhodujúce právo.Predtým uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Kansas bez ohľadu na (a) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (b) konvenciou Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z aplikácie alebo odoslaných máp tretej strany alebo v súvislosti s nimi spadajú pod jurisdikciu štátu Kansas. Preklad tejto zmluvy z anglického jazyka sa poskytuje len v prípade potreby. Ak sa táto zmluva prekladá do iného ako anglického jazyka a dôjde k nesúladu podmienok medzi anglickou verziou a verziou v cudzom jazyku, jej znenie v anglickom jazyku má prednosť pred ostatnými jazykovými verziami.

Vládni koncoví používatelia.Ak je koncovým používateľom agentúra, ministerstvo alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických alebo ak je sčasti alebo vcelku financovaný vládou Spojených štátov, potom sa na používanie, duplikovanie, reprodukciu, vydávanie, modifikáciu, šírenie alebo prenos aplikácie a príslušnej dokumentácie podľa potreby vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (DOD definícia softvéru komerčného počítača), DFARS 27.7202-1 (DOD pravidlá používania softvéru komerčného počítača), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (softvérová klauzula komerčného počítača pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technické údaje – klauzula o komerčných položkách); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a softvérová klauzula nekomerčného počítača); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek). V prípade konfliktu medzi niektorými ustanoveniami FAR a DFARS uvedenými v tejto zmluve a touto licenčnou zmluvou platí ustanovenie, ktoré poskytuje väčšie obmedzenia vládnych práv. Dodávateľom/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Zásady autorských práv. Spoločnosť Garmin rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb. Medzi zásady spoločnosti Garmin spadá, podľa jej uváženia a v prípade potreby, zrušiť kontá používateľov, ktorí môžu porušovať alebo opakovane porušovať autorské práva tretích strán.

Aby ste spoločnosti Garmin odoslali upozornenie na porušenie autorských práv, odošlite upozornenie v súlade s autorským zákonom DMCA („Digital Millennium Copyright Act“) tak, že písomne poskytnete ďalej uvedenému agentovi pre autorské práva nasledujúce informácie:

  1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby, ktorá má oprávnenie konať na žiadosť vlastníka výlučného práva, ktoré je údajne porušené.
  2. Identifikáciu diela s autorskými právami, ktoré boli údajne porušené, prípadne, ak sa na viacero diel s autorskými právami na jednej online stránke vzťahuje samostatné upozornenie, vzorový zoznam takýchto diel na danej stránke.
  3. ​Identifikáciu materiálu, ktorého práva sa údajne porušujú, prípadne je predmetom porušovania a ktorý sa má odstrániť alebo sa má k nemu zamedziť prístup a primerané potrebné informácie, ktoré umožnia poskytovateľovi služby nájsť daný materiál.
  4. ​Primerané potrebné informácie, ktoré umožnia poskytovateľovi služby kontaktovať stranu, ktorá predkladá sťažnosť, ako napríklad adresa, telefónne číslo a v prípade, že je dostupná, adresa elektronickej pošty, na ktorej je možné stranu, ktorá predkladá sťažnosť, kontaktovať.
  5. ​Prehlásenie, že strana, ktorá predkladá sťažnosť, je v dobrom presvedčení, že používanie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažuje, nie je povolené vlastníkom autorského práva, jeho agentom, prípadne zo zákona.
  6. ​Prehlásenie, že informácie v upozornení sú presné a podliehajú trestnému stíhaniu za krivé svedectvo a že strana, ktorá predkladá sťažnosť, má právo konať na žiadosť vlastníka výlučného práva, ktoré je údajne porušené.

Potvrdzujete, že ak nedodržíte všetky požiadavky predchádzajúceho odseku, vaše upozornenie DMCA nemusí byť platné. Ďalšie informácie o DMCA a upozorneniach DMCA nájdete v časti 17 U.S.C. § 512.

Nášho agenta zodpovedného za prijímanie upozornení na sťažnosti o porušení autorských práv môžete kontaktovať nasledujúcim spôsobom:

Prostredníctvom e-mailu:
[email protected]

Poštou:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v ďalších krajinách. Quickdraw™ je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

(Prevzatie aplikácie Quickdraw verzia 052416)

Údaje mapy (ďalej len „údaje“), ktoré preberáte na svoje zariadenie, sú buď majetkom spoločnosti Garmin, alebo jednej alebo viacerých tretích strán a spoločnosť Garmin ich využíva na základe licencie. Údaje sú chránené autorskými právami a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Údaje sa využívajú na základe licencie, nie predaja. Údaje sú poskytnuté na základe tejto licenčnej zmluvy a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasí koncový používateľ (ďalej len „vy“ alebo „váš“) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií a pridružené spoločnosti na strane druhej. Ak získavate údaje od predajcu aplikácií tretej strany (ďalej len „predajca aplikácií“), potvrdzujete, že v aplikovateľnom rozsahu je stranou zodpovednou za údaje spoločnosť Garmin a nie predajca aplikácií. Poskytovatelia licencií spoločnosti Garmin vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností poskytovateľov licencií spoločnosti Garmin sú každý priamou a určenou treťou stranou tejto zmluvy a v prípade, že zmluvu porušíte, si môžu uplatniť svoje práva proti vám.

DÔLEŽITÉ: PRED PREVZATÍM ALEBO POUŽÍVANÍM ÚDAJOV SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE CELÚ TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU. PREVZATÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO INÝM POUŽÍVANÍM ÚDAJOV POTVRDZUJTE, ŽE STE SI TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S JEJ PODMIENKAMI. V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPREBERAJTE, NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE TIETO ÚDAJE.

UPOZORNENIE. ÚDAJE SÚ URČENÉ NA REKREAČNÉ POUŽÍVANIE, AKO JE NAPR. RYBOLOV, NIE NA NAVIGAČNÉ ÚČELY. ÚDAJE NEPREDSTAVUJÚ SPOĽAHLIVÝ NAVIGAČNÝ PROSTRIEDOK A SPOLOČNOSŤ GARMIN SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA STRATU, NÁKLADY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ V DÔSLEDKU ICH POUŽÍVANIA NA NAVIGAČNÉ ÚČELY. ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ PROSTREDNÍCTVOM KOMUNITY POUŽÍVATEĽOV ZARIADENIA A SÚ NAHRÁVANÉ NA SERVER, Z KTORÉHO SI ICH NÁSLEDNE PREVEZMETE. SPOLOČNOSŤ GARMIN ÚDAJE ŽIADNYM SPÔSOBOM NEOVERUJE ANI NESCHVAĽUJE A AK SA ROZHODNETE ÚDAJE POUŽÍVAŤ, ROBÍTE TO NA VLASTNÉ RIZIKO.

Licenčné podmienky

Spoločnosť Garmin (ďalej len „my“ alebo „nás“) vám poskytuje tieto údaje vrátane celej „online“ alebo elektronickej dokumentácie a tlačených materiálov a udeľuje vám obmedzenú, nevýlučnú licenciu na využívanie týchto údajov na navigačnom zariadení Garmin v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Súhlasíte s používaním údajov výhradne na svoje osobné použitie alebo v prípade potreby na interné podnikové operácie. Zdieľanie, používanie v servisnom výpočtom stredisku, na zdieľanie času, ďalší predaj alebo podobné účely je zakázané. Obdobne, ale pri zohľadnení obmedzení uvedených v ďalších odsekoch, môžete kopírovať alebo reprodukovať tieto údaje len v prípade potreby na vaše osobné použitie na (i) ich sledovanie a (ii) ukladanie, pričom nebudete údaje zdieľať s treťou stranou, neodstránite žiadne upozornenia na autorské práva a údaje žiadnym spôsobom nezmeníte. Vaše používanie údajov nesmie porušovať žiadne pravidlá používania stanovené predajcom aplikácií alebo iným poskytovateľom služieb tretej strany, ktorého služby na sprístupnenie údajov využívate. Údaje nesmiete použiť na žiadne nelegálne, zavádzajúce, podvodné alebo neetické účely, ani akýmkoľvek spôsobom, ktorý by poškodil reputáciu spoločnosti Garmin, jej poskytovateľov licencií a iných osôb. Súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom reprodukovať, kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať ani vytvárať odvodené diela žiadnej časti údajov a v žiadnej podobe ich nebudete prenášať ani distribuovať na žiadny účel okrem rozsahu povoleného zákonmi. Spoločnosť Garmin si takisto vyhradzuje právo na prerušenie ponuky akýchkoľvek údajov dodávaných treťou stranou, ak takýto dodávateľ prestane dodávať určený obsah, prípadne sa z akéhokoľvek dôvodu zruší zmluva spoločnosti Garmin s takýmto dodávateľom.

Podpora. Ak potrebujete podporu v oblasti prevádzky, technickú podporu alebo pomoc v oblasti inštalácie, odinštalovaní alebo používaní údajov, prípadne ak máte otázky, sťažnosti alebo nároky týkajúce sa údajov, obráťte sa na spoločnosť Garmin na adrese: [email protected].

Súhlas so zodpovednosťou predajcu aplikácií. Predajca aplikácií nie je povinný poskytovať údržbu alebo podporu pre údaje ani nemusí reagovať na žiadne vaše nároky ani nároky tretích strán týkajúce sa vlastníctva alebo používania údajov vrátane (okrem iného) nárokov na odškodnenie v súvislosti s produktom, nárokov vyplývajúcich z nesplnenia zákonných alebo regulačných požiadaviek alebo nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľov. Predajca aplikácií okrem toho nemá žiadnu zodpovednosť vo veci nárokov tretích strán vyplývajúcich z porušenia práv na ochranu duševného vlastníctva, ku ktorým došlo v súvislosti s vaším vlastnením alebo používaním údajov.

Obmedzenia. Je zakázané údaje poskytovať, požičiavať alebo prenajímať formou lízingu iným osobám alebo tretej strane.

Žiadna záruka. Údaje sú vám poskytnuté vo forme „v akej sú“ a vy súhlasíte s ich použitím na vlastné riziko. Spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií neposkytujú žiadne záruky, náhrady alebo ručenia akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo odvodené, vyplývajúce zo zákona alebo inak vrátane (okrem iného) záruk v oblasti obsahu, kvality, presnosti, úplnosti, efektivity, spoľahlivosti, predajnosti, vhodnosti na určité účely, použiteľnosti, použitia a výsledkov získaných z údajov ani záruky, že údaje alebo server budú fungovať neprerušene a nebudú obsahovať chyby. Tieto údaje slúžia len ako rekreačná pomôcka a nesmú sa používať na žiadny účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti alebo polohy alebo určovanie topografie. SPOLOČNOSŤ GARMIN NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ÚDAJOV.

Zrieknutie sa záruky. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, SLUŽIEB, OBCHODNÝCH PARTNEROV, DODÁVATEĽOV A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ SPOLOČNOSTI GARMIN A ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI ODVODENÝCH, V OBLASTI KVALITY, VÝKONU, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA ZÁKONOV. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ VYJADRENIE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU GARMIN ALEBO JEJ DODÁVATEĽMI A POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ NEPOSKYTUJE ZÁRUKU A NEMÔŽETE SA SPOLIEHAŤ NA TAKÉTO VYJADRENIE ALEBO INFORMÁCIE. TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU TEJTO ZMLUVY. Niektoré štáty, teritóriá a krajiny nepovoľujú vylúčenie záruk, takže predtým uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás. JEDINÁ A MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PREDAJCU APLIKÁCIÍ V PRÍPADE PORUCHY, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA, JE PRÍPADNÉ VRÁTENIE SUMY, ZA KTORÚ BOLI ÚDAJE ZAKÚPENÉ.

Zrieknutie sa zodpovednosti. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, SLUŽIEB, OBCHODNÝCH PARTNEROV, DODÁVATEĽOV A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ SPOLOČNOSTI GARMIN A ICH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK NÁROKY, POŽIADAVKY ALEBO KONANIE BEZ OHĽADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO KONANIA ZDÔVODŇUJÚCEHO AKÚKOĽVEK STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIA, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA ÚDAJOV; ALEBO ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, ODMENU, ZMLUVY ALEBO KAPITÁL ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ČI KONZEKVENTNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ ÚDAJE, ZA AKÉKOĽVEK CHYBY V ÚDAJOCH ALEBO INFORMÁCIÁCH ALEBO PORUŠENIE TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO KONANIA ALEBO ÚMYSLU ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ČI UŽ SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM, NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ ÚDAJE ALEBO PORUCHAMI ČI CHYBAMI V ÚDAJOCH, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GARMIN ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD OBOZNÁMENÍ. SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ S OHĽADOM NA SVOJE ZÁVÄZKY V RÁMCI TEJTO ZMLUVY ALEBO INÝM SPÔSOBOM V SÚVISLOSTI S ÚDAJMI NEPREKROČÍ 1,00 $. Niektoré štáty, teritóriá a krajiny nepovoľujú vylúčenie zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škôd, takže predtým uvedené ustanovenia sa nemusia vzťahovať na vás.

Kontrola vývozu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať vývoz žiadnej časti údajov ani žiadneho priameho produktu, okrem prípadov konania v súlade a prípadov, keď vlastníte všetky potrebné licencie a schválenia, ktoré sú vyžadované platnými vývoznými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

Súlad s právnymi normami. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú vláda USA uvalila embargo alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“, a (ii) nenachádzate sa na žiadnom zo zoznamov zakázaných alebo obmedzených subjektov vydaných vládou USA.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, obhajobou spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií vrátane príslušných poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov, nadobúdateľov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov, agentov a predstaviteľov spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a s ich ochranou pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratou, zraneniami (vrátane zranení spôsobujúcich smrť), nárokmi, žalobami, nákladmi a požiadavkami akéhokoľvek druhu a charakteru vrátane, avšak nie výlučne, poplatkov za právneho zástupcu, ktoré vyplývajú z používania, reprodukcie alebo vášho vlastníctva údajov.

Trvanie.Táto zmluva platí do času, (i) (ak je to váš prípad) kedy sa zruší (vami alebo spoločnosťou Garmin) alebo exspiruje obdobie vášho predplatného, prípadne (ii) spoločnosť Garmin z akéhokoľvek dôvodu zruší túto zmluvu, a to vrátane, ale neobmedzujúc sa len na prípady, keď spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili ktorúkoľvek so zmluvných podmienok tejto zmluvy. Táto zmluva taktiež okamžite stráca platnosť ukončením zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a ktoroukoľvek treťou stranou, ktorá spoločnosti Garmin (a) poskytuje služby alebo distribúciu potrebnú na podporu údajov alebo ktorá (b) poskytuje licenciu na údaje. Vyjadrujete súhlas s tým, že po ukončení zničíte všetky kópie dát. Výluky záruk a zodpovedností uvedené predtým platia aj po ukončení.

Úplná zmluva.Tieto podmienky tvoria celú zmluvu medzi spoločnosťou Garmin a jej poskytovateľmi licencií vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, predajných partnerov, dodávateľov, pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a vami vzhľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú v celom svojom rozsahu všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré predtým medzi nami existovali v súvislosti s týmto predmetom.

Rozhodujúce právo.Predtým uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Kansas bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte s tým, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, prípadne v spojení s nimi spadajú pod jurisdikciu štátu Kansas. Preklad tejto zmluvy z anglického jazyka sa poskytuje len v prípade potreby. Ak sa táto zmluva prekladá do iného ako anglického jazyka a dôjde k nesúladu podmienok medzi anglickou verziou a verziou v cudzom jazyku, jej znenie v anglickom jazyku má prednosť pred ostatnými jazykovými verziami.

Vládni koncoví používatelia. Ak je koncovým používateľom agentúra, ministerstvo alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických alebo ak je sčasti alebo vcelku financovaný vládou Spojených štátov amerických, potom sa na používanie, duplikovanie, reprodukciu, vydávanie, modifikáciu, šírenie alebo prenos údajov a príslušnej dokumentácie podľa potreby vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (DOD definícia komerčného počítačového softvéru), DFARS 27.7202-1 (DOD pravidlá používania komerčného počítačového softvéru), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (klauzula komerčného počítačového softvéru pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technické údaje – klauzula o komerčných položkách); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a klauzula nekomerčného počítačového softvéru); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek). V prípade konfliktu medzi niektorými ustanoveniami FAR a DFARS uvedenými v tejto zmluve a touto licenčnou zmluvou platí ustanovenie, ktoré poskytuje väčšie obmedzenia vládnych práv. Dodávateľom/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v ďalších krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.