Čas je za posodobitev. Storitev Garmin Connect ne podpira več vašega brskalnika. Priporočamo posodobitev na najnovejšo različico enega od naslednjih združljivih brskalnikov ...

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

(Nalaganje Quickdraw v.052416)

Program za nalaganje Quickdraw (v nadaljnjem besedilu: program) ter vsebina in podatki (v nadaljnjem besedilu: podatki), vključeni v program, so v lasti družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic (v nadaljnjem besedilu skupaj: družba Garmin) ali dajalcev licenc. Program in podatki se zagotavljajo v skladu s to licenčno pogodbo, zanje pa veljajo naslednji pogoji in določila, o katerih se dogovorita končni uporabnik ("vi" ali "vaš") na eni strani ter družba Garmin in njeni dajalci licenc ter družbe, povezane z družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, na drugi.

POMEMBNO: PRED NAKUPOM ALI UPORABO PROGRAMA NATANČNO PREBERITE CELOTNO LICENČNO POGODBO. Z NAKUPOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI DRUGAČNO UPORABO PROGRAMA POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO LICENČNO POGODBO IN SE STRINJATE Z NJENIMI POGOJI IN DOLOČILI. ČE SE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI NE STRINJATE, NE NAMESTITE ALI UPORABLJAJTE PROGRAMA.

Licenčni pogoji in določila. Družba Garmin vam podeljuje omejeno, neizključno licenco za uporabo programa in podatkov v skladu s pogoji te pogodbe. Strinjate se, da boste program in podatke uporabljali izključno v osebne namene ali, če je ustrezno, za notranje poslovanje svoje družbe, ne boste pa jih uporabljali v storitvenih oddelkih, uporabljali skupaj z drugimi, preprodajali ali uporabljali v druge namene.

Omejitve. Strinjate se, da razen kot je to izrecno dovoljeno v tej licenčni pogodbi, na noben način ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, razstavljali, razčlenjevali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izvedenih izdelkov iz katerega koli dela programa ali podatkov in jih ne boste prenašali ali distribuirali v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen, razen v obsegu, ki ga dovoljujejo obvezni zakoni. Program in podatke je prepovedano dajati v najem ali posojati kateremu koli drugemu posamezniku ali tretji osebi.

Poslani zemljevidi. Program lahko uporabljate za nalaganje zemljevidov (v nadaljnjem besedilu: poslani zemljevidi). Poslani zemljevidi ostanejo v vaši lasti in zanje ohranite avtorske pravice. Vendar s pošiljanjem zemljevidov družbi Garmin podelite prenosljivo, trajno, po vsem svetu veljavno, brezplačno, nepreklicno licenco in pravico do reproduciranja, ustvarjanja izvedenih izdelkov, licenciranja, distribuiranja, prodaje ter javnega predvajanja in predstavitve poslanih zemljevidov v kakršen koli namen in brez omejitev ali obveznosti do vas. Družbi Garmin zagotavljate in jamčite, da zemljevidi, ki jih pošljete, ne kršijo blagovnih znamk, storitvenih znamk, avtorskih pravic, pravic do objavljanja ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe in jih ne bodo kršili. Prav tako zagotavljate in jamčite, da so vsi zemljevidi, ki jih pošljete, natančni, da se nanašajo na javno in varno lokacijo ter niso omejeni z nobenih veljavnim zakonom ali predpisom. Strinjate se, da ste za preverjanje natančnosti in zakonitosti vseh poslanih zemljevidov, ki ste jih družbi Garmin posredovali neposredno ali posredno, odgovorni izključno vi.

Za poslane zemljevide ter posledice njihove distribucije in objave, ste in boste odgovorni izključno vi. Nadzor ocen in komentarjev ali drugih objav uporabnikov ni naša dolžnost. Izključno vi boste odgovorni za kakršno koli škodo, ki je posledica kršenja avtorskih ali lastniških pravic ali kakršne koli drugo škodo, ki je posledica vaših objav. Prav tako kateremu koli drugemu uporabniku dovoljujete dostop, ogled, shranjevanje ali reprodukcijo gradiva za osebno uporabo tega uporabnika. S tem družbi Garmin dovoljujete urejanje, kopiranje, objavljanje ali distribuiranje katerega koli gradiva, ki ga zagotovite v programu.

Strinjate se, da katero koli objavo uporabnika v programu uporabljate in se nanjo zanašate na lastno odgovornost. Zato vam priporočamo, da ste pri uporabi programa ali poslanih zemljevidov previdni in razumni.

Pravila obnašanja: strinjate se, da v programu ne boste poslali ničesar, kar:

  1. ​je nezakonito ali spodbuja ali zagovarja nezakonite dejavnosti ali dogovor z namenom storitve kaznivega dejanja;
  2. ​krši katero koli pravico tretje osebe ali je v nasprotju z njo, vključno z: (a) avtorskimi in patentnimi pravicami, pravicami do blagovne znamke in varovanja poslovne skrivnosti ali drugimi lastniškimi ali pogodbenimi pravicami; (b) pravico do zasebnosti (kakršnih koli zasebnih informacij druge osebe ne smete posredovati brez njenega izrecnega dovoljenja) ali do lastne podobe; ali (c) kakršno koli obveznostjo glede zaupnosti;
  3. ​vsebuje virus ali drugo škodljivo komponento ali se kako drugače spreminja, škoduje ali onemogoča program ali katero koli povezavo omrežje ali kako drugače moti osebo ali subjekt pri uporabi ali izkušnji programa.

Ne moremo zagotoviti in ne zagotavljamo, da drugi uporabniki upoštevajo ali bodo upoštevali zgoraj omenjena pravila obnašanja, v odnosu med vami in nami pa vi prevzemate vso odgovornost za škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz takšnega neupoštevanja.

Odgovornost družbe Garmin. Družba Garmin ne jamči za natančnost, zanesljivost, celovitost ali pravočasnost programa ali poslanih zemljevidov ali za rezultate, ki se pridobijo z uporabo programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb. Program ali poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate in se nanje zanašate na lastno odgovornost.

Preden se v kakršen koli namen zanesete na poslane zemljevide tretjih oseb, morate preveriti njihovo natančnost, varnost, zakonitost in/ali ustreznost. Poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate in se nanje zanašate na lastno odgovornost.

PROGRAM IN POSLANI ZEMLJEVIDI TRETJIH OSEB SO NA VOLJO TAKŠNI, KOT SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. GARMIN V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, ZAVRAČA ODGOVORNOST ZA VSA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NEKRŠITVE LASTNIŠKIH PRAVIC ALI PRAVIC TRETJIH OSEB IN JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Zavrnitev odgovornosti za določeno škodo. Program in poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost. Če s programom ali poslanimi zemljevidi tretjih oseb niste zadovoljni, lahko storite le to, da jih ne uporabljate več. GARMIN V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAKLJUČNO, ZGLEDNO IN POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMA ALI POSLANIH ZEMLJEVIDOV TRETJIH OSEB, BODISI NA OSNOVI JAMSTVA, POGODBE, PREKRŠKA ALI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE IN KLJUB OPOZORILOM DRUŽBI GARMIN O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS; V TEM PRIMERU TE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE VELJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste od nikoder izvozili nobenega dela programa ali izvedenega izdelka, razen če je to v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi o izvozu ter vsemi potrebnimi licencami in dovoljenji.

Nadomestilo za škodo. Strinjate se, da boste družbo Garmin in njene dajalce licenc, vključno z ustreznimi dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji, prevzemniki, podružnicami, povezanimi družbami in njihovimi uslužbenci, direktorji, zaposlenimi in njihovimi delničarji, zastopniki in predstavniki družbe Garmin in njenih dajalcev licenc izključili in branili pred kakršno koli odgovornostjo, izgubo, poškodbami (vključno s poškodbami, ki se končajo s smrtjo), zahtevki, dejanji, stroški, odhodki ali terjatvami, izraženo na kakršen koli način, med drugim vključno s stroški za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z vašo uporabo, reprodukcijo ali posedovanjem programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb.

Obdobje veljavnosti. Ta pogodba velja, dokler je družba Garmin ne prekine iz kakršnega koli vzroka, med drugim tudi, če ugotovi, da ste prekršili katero koli določilo te pogodbe. Poleg tega ta pogodba preneha veljati takoj, ko preneha veljati pogodba med družbo Garmin in katero koli tretjo osebo, pri kateri družba Garmin pridobiva storitve ali distribucijo za podporo programa. Zgoraj določene omejitve garancij in jamstva veljajo tudi po preteku veljavnosti licence.

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila so celotna pogodba med družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, vključno z dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji in povezanimi družbami družbe Garmin in njenih dajalcev licenc, ter vami, ki se nanaša na ustrezno zadevo in v celoti nadomešča vse prejšnje pisne ali ustne pogodbe z nami, ki se nanašajo na ustrezno zadevo.

Veljavno pravo. Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni zvezne države Kansas brez upoštevanja (a) kolizijskih določb ali (b) konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo iz programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb ali so povezani z njimi, upoštevali zakonodajo zvezne države Kansas. Vsak prevod te pogodbe iz angleščine je na voljo samo kot pomoč. Če se pogodbe prevede iz angleščine v drug jezik in pride do spora glede določil v angleški različici in različici v tujem jeziku, prevlada angleška različica.

Vladni končni uporabniki. Če je končni uporabnik agencija, oddelek ali druga pravna oseba vlade Združenih držav ali pa jo v celoti ali delno financira vlada Združenih držav, mora biti uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje programa in spremljajoče dokumentacije v skladu z ustreznimi omejitvami, določenimi v členih DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (določitev DOD o komercialni računalniški programski opremi), DFARS 27.7202-1 (pravilnik DOD o komercialni računalniški programski opremi), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klavzula o komercialni računalniški programski opremi za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tehnični podatki DOD – klavzula o komercialnih izdelkih); FAR 52.227-14 o nadomestnih klavzulah I, II in III (JUN 1987) (tehnični podatki za civilne agencije in klavzula o nekomercialni računalniški programski opremi); in/ali FAR 12.211 ter FAR 12.212 (pridobitve komercialnih izdelkov). V primeru spora med določbami FAR in DFARS, navedenimi v tej pogodbi, in to licenčno pogodbo, velja določba, ki v večji meri omejuje vladne pravice. Dobavitelj/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Pravilnik o avtorskih pravicah. Družba Garmin spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih oseb. Pravilnik družbe Garmin je, da po lastni presoji in ko je to primerno, ukini račune uporabnikov, ki lahko kršijo ali večkrat kršijo avtorske pravice tretjih strank.

Če želite družbi Garmin poslati obvestilo o kršenju avtorskih pravic, oddajte obvestilo na podlagi zakona Digital Millennium Copyright Act (v nadaljnjem obvestilu: zakon DMCA) tako, da spodaj navedenemu zastopniku za avtorske pravice pisno posredujete te podatke:

  1. Fizičen ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena, da ukrepa v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
  2. Identifikacijo domnevno kršenega dela z avtorskimi pravicami ali, če eno obvestilo zajema več del z avtorskimi pravicami, reprezentativen seznam takih del.
  3. ​Identifikacijo gradiva, ki naj bi kršilo avtorske pravice ali bilo predmet kršitvene dejavnosti in ki naj bi bilo odstranjeno ali dostop do katerega naj bi bil onemogočen, in dovolj informacij, s katerimi lahko ponudnik storitev to gradivo poišče.
  4. ​Dovolj informacij, da se lahko ponudnik storitev obrne na pritožbeno stranko, kot so naslov in telefonska številka ter, če je na voljo, e-poštni naslov, na katerem je pritožbena stranka dosegljiva.
  5. ​Izjavo, da pritožbena stranka v dobri veri verjame, da uporaba gradiva na sporni način ni pooblaščena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakonodaje.
  6. ​Izjavo, da so informacije v obvestilu natančne in, pod kaznijo krive prisege, da je pritožbena stranka pooblaščena za ukrepanje v imenu lastnika domnevno kršene izključne pravice.

Potrjujete, da v primeru, da ne izpolnjujete vseh zahtev prejšnjega odstavka, vaše obvestilo na podlagi zakona DMCA morda ne bo veljavno. Za več informacij o zakonu DMCA in obvestilih na podlagi zakona DMCA si oglejte člen 512 naslova 17 dokumenta U.S.C.

Na našega zastopnika za prejemanje obvestil o domnevnih kršitvah avtorskih pravic se lahko obrnete na naslednja načina:

po elektronski pošti:
[email protected]

po pošti:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirana v ZDA in drugih državah. Quickdraw™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

(Prenos Quickdraw v.052416)

Podatki zemljevida (v nadaljnjem besedilu: podatki), ki jih prenašate v napravo, so v lasti družbe Garmin ali v lasti ene ali več tretjih oseb, pri čemer ima Garmin licenco za njihovo uporabo. Podatki so zaščiteni z zakoni o varstvu avtorskih pravic in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Podatki se ne prodajo, temveč se za njihovo uporabo izda licenca. Podatki se zagotavljajo v skladu s to licenčno pogodbo, zanje pa veljajo naslednji pogoji in določila, o katerih se dogovorita končni uporabnik ("vi" ali "vaš") na eni strani ter družba Garmin in njeni dajalci licenc ter družbe, povezane z družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, na drugi. Če podatke pridobivate od tretjega prodajalca programov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec programov), potrjujete, da je odgovorna družba Garmin in ne prodajalec programov, če je za podatke odgovorna tretja oseba. Dajalci licenc družbe Garmin, vključno z dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji in povezanimi družbami družbe Garmin in njenih dajalcev licenc, so neposredni in predvideni tretji upravičenci te pogodbe in lahko svoje pravice uveljavljajo neposredno proti vam, če kršite to pogodbo.

POMEMBNO: PRED PRENOSOM ALI UPORABI PODATKOV NATANČNO PREBERITE CELOTNO LICENČNO POGODBO. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI DRUGAČNO UPORABO PODATKOV POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO LICENČNO POGODBO IN SE STRINJATE Z NJENIMI POGOJI IN DOLOČILI. ČE SE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI NE STRINJATE, NE PRENESITE, NAMESTITE ALI UPORABLJAJTE PODATKOV.

OPOZORILO. PODATKI SO NAMENJENI REKREATIVNI UPORABI, KOT JE RIBOLOV, IN NISO NAMENJENI NAVIGACIJI. PRI NAVIGACIJI SE NI MOGOČE ZANESTI NANJE, DRUŽBA GARMIN PA ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI ODGOVORNOST ZA MOREBITNO IZGUBO, STROŠKE ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ UPORABE PODATKOV ZA NAVIGACIJO. PODATKE ZBIRA SKUPNOST UPORABNIKOV NAPRAV IN JIH NALOŽI V STREŽNIK, IZ KATEREGA PRENAŠATE. DRUŽBA GARMIN NE PREVERJA ALI POTRJUJE VELJAVNOSTI PODATKOV; ČE SE ODLOČITE ZA UPORABO PODATKOV, JIH UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

Licenčni pogoji in določila

Družba Garmin ("mi" ali "nas") zagotavlja podatke, vključno z vso "spletno" ali elektronsko dokumentacijo in tiskanim gradivom, ter vam podeljuje omejeno, neizključno licenco za uporabo podatkov v navigacijski napravi Garmin v skladu s pogoji te pogodbe. Strinjate se, da boste podatke uporabljali izključno v osebne namene ali, če je ustrezno, za notranje poslovanje svoje družbe, ne boste pa jih delili, uporabljali v storitvenih oddelkih, uporabljali skupaj z drugimi, preprodajali ali uporabljali v druge namene. V skladu s tem, vendar ob upoštevanju omejitev, določenih v naslednjih odstavkih, lahko te podatke, kot je potrebno izključno za osebne namene, kopirate ali reproducirate za (i) ogled in (ii) shranjevanje pod pogojem, da jih ne delite s tretjo osebo, ne odstranite navedb o avtorskih pravicah ter jih na noben način ne spremenite. Uporaba podatkov ne sme biti v nasprotju s pravili uporabe prodajalca programov ali katerega koli tretjega ponudnika storitev, s katerimi uporabljate podatke. Podatkov ne smete uporabljati v nezakonite, zavajajoče ali neetične namene ali na kakršen koli način, ki lahko škoduje ugledu družbe Garmin, njenih dajalcev licenc ali katere koli druge osebe ali subjekta. Strinjate se, da na noben drug način ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, razstavljali, razčlenjevali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izvedenih izdelkov iz katerega koli dela podatkov ter podatkov ne boste prenašali ali distribuirali v nobeni obliki in v noben namen, razen v obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni. Družba Garmin si tudi pridržuje pravico do prekinitve zagotavljanja podatkov katerega koli tretjega ponudnika, če takšen ponudnik preneha zagotavljati takšno vsebino ali se pogodba družbe Garmin s takšnim ponudnikom prekine iz kakršnega koli razloga.

Podpora. Če potrebujete operativno ali tehnično podporo in pomoč v zvezi z namestitvijo, odstranitvijo, uporabo ali delovanjem podatkov ali če imate kakšno vprašanje, pritožbo ali zahtevek v zvezi s podatki, se obrnite na družbo Garmin na e-poštni naslov: [email protected].

Potrditev odgovornosti prodajalca programov. Prodajalec programov nima obveznosti glede vzdrževanja podatkov ali podpore zanje ter ni odgovoren za obravnavanje zahtevkov, ki jih v zvezi s posedovanjem ali uporabo podatkov vložite vi ali katera koli tretja oseba, med drugim vključno z zahtevki glede odgovornosti za izdelek, zahtevki glede neizpolnjevanja zakonskih ali regulativnih zahtev ali zahtevki glede zakonov o zaščiti potrošnikov. Poleg tega prodajalec ni odgovoren za zahtevke tretjih oseb glede kršitev pravic intelektualne lastnine, ki so posledica vašega posedovanja ali uporabe podatkov.

Omejitve. Podatke je prepovedano zagotavljati, dajati v najem ali posojati kateremu koli drugemu posamezniku ali tretji osebi.

Brez jamstva. Podatki so vam na voljo takšni, kot so, in strinjate se, da jih uporabljate na lastno odgovornost. Družba Garmin in njeni dajalci licenc, vključno z dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji in povezanimi družbami družbe Garmin in njenih dajalcev licenc, ne dajejo nikakršnih izrecnih ali implicitnih garancij, zagotovil ali jamstev, ki izhajajo iz zakonov ali na kakšen drugačen način, kar med drugim vključuje vsebino, kakovost, natančnost, celovitost, veljavnost, zanesljivost, primernost za prodajo, primernost za določen namen, uporabnost, uporabo ali rezultate, ki se pridobijo iz Garminovih izdelkov OpenStreetMap, ter delovanje vsebine ali strežnika brez motenj ali napak. Podatki so namenjeni zgolj uporabi kot dodatni rekreativni pripomoček in jih ni dovoljeno uporabljati za natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega površja. GARMIN NE JAMČI ZA NATANČNOST ALI CELOVITOST PODATKOV.

Zavrnitev odgovornosti za jamstvo. DRUŽBA GARMIN IN NJENI DAJALCI LICENC, VKLJUČNO Z DAJALCI LICENC, PONUDNIKI STORITEV, PARTNERJI ZA DISTRIBUCIJO, DOBAVITELJI IN POVEZANIMI DRUŽBAMI DRUŽBE GARMIN IN NJENIH DAJALCEV LICENC, ZAVRAČAJO KAKRŠNO KOLI IZRECNO ALI IMPLICITNO JAMSTVO ZA KAKOVOST, DELOVANJE, PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITEV. NOBEN USTNI ALI PISNI NASVET ALI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTOVI GARMIN ALI NJEGOVI DOBAVITELJI IN DAJALCI LICENC NE BODO USTVARILI JAMSTVA. NA TAK NASVET ALI INFORMACIJE SE NE SMETE ZANESTI. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA JE KLJUČEN POGOJ TE POGODBE. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev, zato zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. PRODAJALEC PROGRAMOV JE V PRIMERU OKVARE V OKVIRU JAMSTVA ODGOVOREN IZKLJUČNO IN SAMO ZA POVRAČILO MOREBITNIH STROŠKOV NAKUPA PODATKOV.

Zavrnitev odgovornosti. DRUŽBA GARMIN IN NJENI DAJALCI LICENC, VKLJUČNO Z DAJALCI LICENC, PONUDNIKI STORITEV, PARTNERJI ZA DISTRIBUCIJO, DOBAVITELJI IN POVEZANIMI DRUŽBAMI DRUŽBE GARMIN IN NJENIH DAJALCEV LICENC, NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA NOBEN ZAHTEVEK, ZAHTEVO ALI DEJANJE NE GLEDE NA VZROK ZAHTEVKA, ZAHTEVE ALI DEJANJA, KI JE POVZROČILO IZGUBO, POŠKODBE ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IN KI SO JIH MORDA POVZROČILE UPORABA ALI POSEDOVANJE PODATKOV; ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, POGODB ALI PRIVARČEVANIH SREDSTEV ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PODATKOV, NAPAK V VSEBINI ALI INFORMACIJAH ALI KRŠENJA TEH POGOJEV IN DOLOČIL, V TOŽBI ZARADI POGODBE ALI ODŠKODNINSKEGA SPORA ALI NA OSNOVI JAMSTVA IN NE GLEDE NA TO, ALI SO POSLEDICA UPORABE, NAPAČNE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PODATKOV ALI OKVAR ALI NAPAK V NJIH, ČEPRAV SO BILI DRUŽBA GARMIN ALI NJENI DAJALCI LICENC OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRUŽBE GARMIN IN NJENIH DAJALCEV LICENC V ZVEZI Z NJENIMI OBVEZNOSTMI V TEJ LICENČNI POGODBI ALI DRUGIMI OBVEZNOSTMI, KI SO POVEZANE S PODATKI, NE PRESEGA 1,00 $. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev ali omejitev škode, zato do tega obsega zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste od nikoder izvozili nobenega dela podatkov ali izvedenega izdelka, razen če je to v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi o izvozu ter vsemi potrebnimi licencami in dovoljenji.

Skladnost z zakonodajo. Zagotavljate in jamčite, da (i) niste v državi, za katero velja embargo vlade Združenih držav ali jo je vlada Združenih držav označila za državo, ki "podpira teroriste", in (ii) niste na nobenem seznamu vlade Združenih držav prepovedanih ali omejenih strank.

Nadomestilo za škodo. Strinjate se, da boste družbo Garmin in njene dajalce licenc, vključno z ustreznimi dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji, prevzemniki, podružnicami, povezanimi družbami in njihovimi uslužbenci, direktorji, zaposlenimi in njihovimi delničarji, zastopniki in predstavniki družbe Garmin in njenih dajalcev licenc izključili in branili pred kakršno koli odgovornostjo, izgubo, poškodbami (vključno s poškodbami, ki se končajo s smrtjo), zahtevki, dejanji, stroški, odhodki ali terjatvami, izraženo na kakršen koli način, med drugim vključno s stroški za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z vašo uporabo, reprodukcijo ali posedovanjem podatkov.

Obdobje veljavnosti. Ta pogodba velja, dokler (i) obdobje naročnine ni prekinjeno (s strani vas ali družbe Garmin) ali ne poteče ali (ii) družba Garmin ne prekine pogodbe iz kakršnega koli vzroka, med drugim tudi, če ugotovi, da ste prekršili katero koli določilo te pogodbe. Poleg tega ta pogodba preneha veljati takoj, ko preneha veljati pogodba med družbo Garmin in katero koli tretjo osebo, pri kateri družba Garmin (a) pridobiva storitve ali distribucijo za podporo podatkov ali (b) licencira podatke. Strinjate se, da boste ob prenehanju veljavnosti uničili vse kopije podatkov. Zgoraj določene omejitve garancij in jamstva veljajo tudi po preteku veljavnosti licence.

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila so celotna pogodba med družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, vključno z dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji in povezanimi družbami družbe Garmin in njenih dajalcev licenc, ter vami, ki se nanaša na ustrezno zadevo in v celoti nadomešča vse prejšnje pisne ali ustne pogodbe z nami, ki se nanašajo na ustrezno zadevo.

Veljavno pravo. Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni zvezne države Kansas brez upoštevanja (i) kolizijskih določb ali (ii) konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo iz podatkov ali so povezani z njimi, upoštevali zakonodajo zvezne države Kansas. Vsak prevod te pogodbe iz angleščine je na voljo samo kot pomoč. Če se pogodbe prevede iz angleščine v drug jezik in pride do spora glede določil v angleški različici in različici v tujem jeziku, prevlada angleška različica.

Vladni končni uporabniki. Če je končni uporabnik agencija, oddelek ali druga pravna oseba vlade Združenih držav ali pa jo v celoti ali delno financira vlada Združenih držav, mora biti uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje podatkov in spremljajoče dokumentacije v skladu z ustreznimi omejitvami, določenimi v členih DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (določitev DOD o komercialni računalniški programski opremi), DFARS 27.7202-1 (pravilnik DOD o komercialni računalniški programski opremi), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klavzula o komercialni računalniški programski opremi za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tehnični podatki DOD – klavzula o komercialnih izdelkih); FAR 52.227-14 o nadomestnih klavzulah I, II in III (JUN 1987) (tehnični podatki za civilne agencije in klavzula o nekomercialni računalniški programski opremi); in/ali FAR 12.211 ter FAR 12.212 (pridobitve komercialnih izdelkov), kot je to primerno. V primeru spora med določbami FAR in DFARS, navedenimi v tej pogodbi, in to licenčno pogodbo, velja določba, ki v večji meri omejuje vladne pravice. Dobavitelj/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirana v ZDA in drugih državah, in je ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.