Licenčna pogodba za končnega uporabnika

(Nalaganje Quickdraw v.052416)

Program za nalaganje Quickdraw (v nadaljnjem besedilu: program) ter vsebina in podatki (v nadaljnjem besedilu: podatki), vključeni v program, so v lasti družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic (v nadaljnjem besedilu skupaj: družba Garmin) ali dajalcev licenc. Program in podatki se zagotavljajo v skladu s to licenčno pogodbo, zanje pa veljajo naslednji pogoji in določila, o katerih se dogovorita končni uporabnik ("vi" ali "vaš") na eni strani ter družba Garmin in njeni dajalci licenc ter družbe, povezane z družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, na drugi.

POMEMBNO: PRED NAKUPOM ALI UPORABO PROGRAMA NATANČNO PREBERITE CELOTNO LICENČNO POGODBO. Z NAKUPOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI DRUGAČNO UPORABO PROGRAMA POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO LICENČNO POGODBO IN SE STRINJATE Z NJENIMI POGOJI IN DOLOČILI. ČE SE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI NE STRINJATE, NE NAMESTITE ALI UPORABLJAJTE PROGRAMA.

Licenčni pogoji in določila. Družba Garmin vam podeljuje omejeno, neizključno licenco za uporabo programa in podatkov v skladu s pogoji te pogodbe. Strinjate se, da boste program in podatke uporabljali izključno v osebne namene ali, če je ustrezno, za notranje poslovanje svoje družbe, ne boste pa jih uporabljali v storitvenih oddelkih, uporabljali skupaj z drugimi, preprodajali ali uporabljali v druge namene.

Omejitve. Strinjate se, da razen kot je to izrecno dovoljeno v tej licenčni pogodbi, na noben način ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, razstavljali, razčlenjevali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izvedenih izdelkov iz katerega koli dela programa ali podatkov in jih ne boste prenašali ali distribuirali v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen, razen v obsegu, ki ga dovoljujejo obvezni zakoni. Program in podatke je prepovedano dajati v najem ali posojati kateremu koli drugemu posamezniku ali tretji osebi.

Poslani zemljevidi. Program lahko uporabljate za nalaganje zemljevidov (v nadaljnjem besedilu: poslani zemljevidi). Poslani zemljevidi ostanejo v vaši lasti in zanje ohranite avtorske pravice. Vendar s pošiljanjem zemljevidov družbi Garmin podelite prenosljivo, trajno, po vsem svetu veljavno, brezplačno, nepreklicno licenco in pravico do reproduciranja, ustvarjanja izvedenih izdelkov, licenciranja, distribuiranja, prodaje ter javnega predvajanja in predstavitve poslanih zemljevidov v kakršen koli namen in brez omejitev ali obveznosti do vas. Družbi Garmin zagotavljate in jamčite, da zemljevidi, ki jih pošljete, ne kršijo blagovnih znamk, storitvenih znamk, avtorskih pravic, pravic do objavljanja ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe in jih ne bodo kršili. Prav tako zagotavljate in jamčite, da so vsi zemljevidi, ki jih pošljete, natančni, da se nanašajo na javno in varno lokacijo ter niso omejeni z nobenih veljavnim zakonom ali predpisom. Strinjate se, da ste za preverjanje natančnosti in zakonitosti vseh poslanih zemljevidov, ki ste jih družbi Garmin posredovali neposredno ali posredno, odgovorni izključno vi.

Za poslane zemljevide ter posledice njihove distribucije in objave, ste in boste odgovorni izključno vi. Nadzor ocen in komentarjev ali drugih objav uporabnikov ni naša dolžnost. Izključno vi boste odgovorni za kakršno koli škodo, ki je posledica kršenja avtorskih ali lastniških pravic ali kakršne koli drugo škodo, ki je posledica vaših objav. Prav tako kateremu koli drugemu uporabniku dovoljujete dostop, ogled, shranjevanje ali reprodukcijo gradiva za osebno uporabo tega uporabnika. S tem družbi Garmin dovoljujete urejanje, kopiranje, objavljanje ali distribuiranje katerega koli gradiva, ki ga zagotovite v programu.

Strinjate se, da katero koli objavo uporabnika v programu uporabljate in se nanjo zanašate na lastno odgovornost. Zato vam priporočamo, da ste pri uporabi programa ali poslanih zemljevidov previdni in razumni.

Pravila obnašanja: strinjate se, da v programu ne boste poslali ničesar, kar:

  1. ​je nezakonito ali spodbuja ali zagovarja nezakonite dejavnosti ali dogovor z namenom storitve kaznivega dejanja;
  2. ​krši katero koli pravico tretje osebe ali je v nasprotju z njo, vključno z: (a) avtorskimi in patentnimi pravicami, pravicami do blagovne znamke in varovanja poslovne skrivnosti ali drugimi lastniškimi ali pogodbenimi pravicami; (b) pravico do zasebnosti (kakršnih koli zasebnih informacij druge osebe ne smete posredovati brez njenega izrecnega dovoljenja) ali do lastne podobe; ali (c) kakršno koli obveznostjo glede zaupnosti;
  3. ​vsebuje virus ali drugo škodljivo komponento ali se kako drugače spreminja, škoduje ali onemogoča program ali katero koli povezavo omrežje ali kako drugače moti osebo ali subjekt pri uporabi ali izkušnji programa.

Ne moremo zagotoviti in ne zagotavljamo, da drugi uporabniki upoštevajo ali bodo upoštevali zgoraj omenjena pravila obnašanja, v odnosu med vami in nami pa vi prevzemate vso odgovornost za škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz takšnega neupoštevanja.

Odgovornost družbe Garmin. Družba Garmin ne jamči za natančnost, zanesljivost, celovitost ali pravočasnost programa ali poslanih zemljevidov ali za rezultate, ki se pridobijo z uporabo programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb. Program ali poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate in se nanje zanašate na lastno odgovornost.

Preden se v kakršen koli namen zanesete na poslane zemljevide tretjih oseb, morate preveriti njihovo natančnost, varnost, zakonitost in/ali ustreznost. Poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate in se nanje zanašate na lastno odgovornost.

PROGRAM IN POSLANI ZEMLJEVIDI TRETJIH OSEB SO NA VOLJO TAKŠNI, KOT SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. GARMIN V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, ZAVRAČA ODGOVORNOST ZA VSA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NEKRŠITVE LASTNIŠKIH PRAVIC ALI PRAVIC TRETJIH OSEB IN JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Zavrnitev odgovornosti za določeno škodo. Program in poslane zemljevide tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost. Če s programom ali poslanimi zemljevidi tretjih oseb niste zadovoljni, lahko storite le to, da jih ne uporabljate več. GARMIN V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAKLJUČNO, ZGLEDNO IN POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVE POSLOVANJA), KI JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMA ALI POSLANIH ZEMLJEVIDOV TRETJIH OSEB, BODISI NA OSNOVI JAMSTVA, POGODBE, PREKRŠKA ALI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE IN KLJUB OPOZORILOM DRUŽBI GARMIN O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS; V TEM PRIMERU TE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE VELJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da ne boste od nikoder izvozili nobenega dela programa ali izvedenega izdelka, razen če je to v skladu z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi o izvozu ter vsemi potrebnimi licencami in dovoljenji.

Nadomestilo za škodo. Strinjate se, da boste družbo Garmin in njene dajalce licenc, vključno z ustreznimi dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji, prevzemniki, podružnicami, povezanimi družbami in njihovimi uslužbenci, direktorji, zaposlenimi in njihovimi delničarji, zastopniki in predstavniki družbe Garmin in njenih dajalcev licenc izključili in branili pred kakršno koli odgovornostjo, izgubo, poškodbami (vključno s poškodbami, ki se končajo s smrtjo), zahtevki, dejanji, stroški, odhodki ali terjatvami, izraženo na kakršen koli način, med drugim vključno s stroški za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z vašo uporabo, reprodukcijo ali posedovanjem programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb.

Obdobje veljavnosti. Ta pogodba velja, dokler je družba Garmin ne prekine iz kakršnega koli vzroka, med drugim tudi, če ugotovi, da ste prekršili katero koli določilo te pogodbe. Poleg tega ta pogodba preneha veljati takoj, ko preneha veljati pogodba med družbo Garmin in katero koli tretjo osebo, pri kateri družba Garmin pridobiva storitve ali distribucijo za podporo programa. Zgoraj določene omejitve garancij in jamstva veljajo tudi po preteku veljavnosti licence.

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila so celotna pogodba med družbo Garmin in njenimi dajalci licenc, vključno z dajalci licenc, ponudniki storitev, partnerji za distribucijo, dobavitelji in povezanimi družbami družbe Garmin in njenih dajalcev licenc, ter vami, ki se nanaša na ustrezno zadevo in v celoti nadomešča vse prejšnje pisne ali ustne pogodbe z nami, ki se nanašajo na ustrezno zadevo.

Veljavno pravo. Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni zvezne države Kansas brez upoštevanja (a) kolizijskih določb ali (b) konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo iz programa ali poslanih zemljevidov tretjih oseb ali so povezani z njimi, upoštevali zakonodajo zvezne države Kansas. Vsak prevod te pogodbe iz angleščine je na voljo samo kot pomoč. Če se pogodbe prevede iz angleščine v drug jezik in pride do spora glede določil v angleški različici in različici v tujem jeziku, prevlada angleška različica.

Vladni končni uporabniki. Če je končni uporabnik agencija, oddelek ali druga pravna oseba vlade Združenih držav ali pa jo v celoti ali delno financira vlada Združenih držav, mora biti uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje programa in spremljajoče dokumentacije v skladu z ustreznimi omejitvami, določenimi v členih DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (določitev DOD o komercialni računalniški programski opremi), DFARS 27.7202-1 (pravilnik DOD o komercialni računalniški programski opremi), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klavzula o komercialni računalniški programski opremi za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tehnični podatki DOD – klavzula o komercialnih izdelkih); FAR 52.227-14 o nadomestnih klavzulah I, II in III (JUN 1987) (tehnični podatki za civilne agencije in klavzula o nekomercialni računalniški programski opremi); in/ali FAR 12.211 ter FAR 12.212 (pridobitve komercialnih izdelkov). V primeru spora med določbami FAR in DFARS, navedenimi v tej pogodbi, in to licenčno pogodbo, velja določba, ki v večji meri omejuje vladne pravice. Dobavitelj/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Pravilnik o avtorskih pravicah. Družba Garmin spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih oseb. Pravilnik družbe Garmin je, da po lastni presoji in ko je to primerno, ukini račune uporabnikov, ki lahko kršijo ali večkrat kršijo avtorske pravice tretjih strank.

Če želite družbi Garmin poslati obvestilo o kršenju avtorskih pravic, oddajte obvestilo na podlagi zakona Digital Millennium Copyright Act (v nadaljnjem obvestilu: zakon DMCA) tako, da spodaj navedenemu zastopniku za avtorske pravice pisno posredujete te podatke:

  1. Fizičen ali elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena, da ukrepa v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
  2. Identifikacijo domnevno kršenega dela z avtorskimi pravicami ali, če eno obvestilo zajema več del z avtorskimi pravicami, reprezentativen seznam takih del.
  3. ​Identifikacijo gradiva, ki naj bi kršilo avtorske pravice ali bilo predmet kršitvene dejavnosti in ki naj bi bilo odstranjeno ali dostop do katerega naj bi bil onemogočen, in dovolj informacij, s katerimi lahko ponudnik storitev to gradivo poišče.
  4. ​Dovolj informacij, da se lahko ponudnik storitev obrne na pritožbeno stranko, kot so naslov in telefonska številka ter, če je na voljo, e-poštni naslov, na katerem je pritožbena stranka dosegljiva.
  5. ​Izjavo, da pritožbena stranka v dobri veri verjame, da uporaba gradiva na sporni način ni pooblaščena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakonodaje.
  6. ​Izjavo, da so informacije v obvestilu natančne in, pod kaznijo krive prisege, da je pritožbena stranka pooblaščena za ukrepanje v imenu lastnika domnevno kršene izključne pravice.

Potrjujete, da v primeru, da ne izpolnjujete vseh zahtev prejšnjega odstavka, vaše obvestilo na podlagi zakona DMCA morda ne bo veljavno. Za več informacij o zakonu DMCA in obvestilih na podlagi zakona DMCA si oglejte člen 512 naslova 17 dokumenta U.S.C.

Na našega zastopnika za prejemanje obvestil o domnevnih kršitvah avtorskih pravic se lahko obrnete na naslednja načina:

po elektronski pošti:
[email protected]

po pošti:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirana v ZDA in drugih državah. Quickdraw™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.