Dags att uppdatera.Din webbläsare stöds inte längre på Garmin Connect. Vi rekommenderar att du uppdaterar till den senaste versionen av en av de här kompatibla webbläsarna ...

Licensavtal för slutanvändare

(Quickdraw-överföring v.052416)

Programmet för Quickdraw-överföring ("Programmet") och innehållet samt data ("Data") som finns i programmet ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag (kallas tillsammans för "Garmin") eller licensgivare. Programmet och Data tillhandahålls under detta licensavtal och får användas på följande villkor, som accepteras av slutanvändaren ("du" eller "dig"), å ena sidan, samt av Garmin, dess licensgivare och filialer till Garmin och dess licensgivare å andra sidan.

VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM DETTA LICENSAVTAL INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER PROGRAMMET. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMMET BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSAVTALET OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET.

Licensvillkor. Garmin beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Programmet och Data i enlighet med villkoren i detta avtal. Du accepterar att Programmet och Data endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas av servicebyråer, för tiddelning, återförsäljning eller för liknande syften.

Begränsningar. Med undantag för det som uttryckligen anges i detta licensavtal accepterar du att du inte får reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledningar av någon del i Programmet eller Data, samt inte överföra eller distribuera dem i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tillåts enligt lagstiftningen. Du är förbjuden att hyra ut eller leasa Programmet eller Data till någon annan person eller tredje part.

Kartöverföringar. Du får använda Programmet för att överföra kartor ("Kartöverföringar"). Kartöverföringar förblir din egendom och upphovsrätt. Genom att anslå Kartöverföringar till Garmin, ger du Garmin en överföringsbar, oupphörlig, global, royaltyfri och oåterkallelig licens och rätt att reproducera, skapa utdrag ur, licensiera, distribuera, sälja, offentligt visa och offentligt använda Kartöverföringar i valfritt syfte och utan begränsning eller skyldighet gentemot dig. Du står som garant inför Garmin att alla Kartöverföringar som anslås av dig varken nu eller senare innebär en överträdelse mot varumärket, tjänstemärket, copyright- och publiceringsrättigheter eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part. Du står även som garant för att alla Kartöverföringar som anslås av dig är korrekta, leder till en säker och allmän plats samt inte begränsas av någon tillämplig lag eller förordning. Du accepterar att du är ensam ansvarig för att kontrollera att alla Kartöverföringar du direkt eller indirekt bidrar med till Garmin är sanna och lagenliga.

Du är och förblir ensam ansvarig för dina Kartöverföringar samt för konsekvenserna av att bidra med och anslå dem. Vi har ingen skyldighet att kontrollera betygen och kommentarer som användare har bidragit med eller andra användarbidrag. Du är ensam ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma i samband med intrång i upphovsrätt eller äganderätt och för all skada som kan orsakas av dina bidrag. Du tillåter också alla andra användare att få tillgång till, visa, lagra eller reproducera materialet för sitt personliga bruk. Du ger härmed Garmin rätt att redigera, kopiera, publicera och distribuera allt material som du gör tillgängligt i Programmet.

Du är införstådd med att din användning av eller tilltro till alla bidrag från användare i Programmet är på egen risk. Vi rekommenderar därför att du är försiktig och använder gott omdöme när du använder Programmet eller Kartöverföringar.

Förhållningsregler: Du intygar att du inte kommer att anslå något i Programmet som:

  1. är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar olagliga aktiviteter eller konspirationer för att begå olagliga aktiviteter;
  2. ​innebär intrång i eller brott mot tredje parts rättigheter, inbegripet: (a) upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella eller kontraktsmässiga rättigheter, (b) rätten till privatliv (framför allt får du inte distribuera andra människors personliga information av något slag utan deras uttryckliga tillstånd) eller publicitet, eller (c) eventuella skyldigheter avseende konfidentialitet;
  3. ​innehåller virus eller andra skadliga komponenter, eller som på annat sätt manipulerar, negativt påverkar eller skadar Programmet eller andra anslutna nätverk, eller som på annat sätt stör personers eller gruppers användning eller nöje av Programmet.

Vi kan inte försäkra att andra användare efterlever eller kommer att efterleva dessa förhållningsregler och på samma sätt som i relationen mellan dig och oss tar du på dig alla eventuella risker för skada som kan uppstå genom sådan bristande efterlevnad.

Garmins ansvar. Garmin gör inga utfästelser om huruvida Programmet eller Kartöverföringar är korrekt, tillförlitliga, fullständiga eller uppdaterade, eller om de resultat som kan uppnås genom användning av Programmet eller Kartöverföringar från tredje part. All användning av eller tilltro till Programmet eller Kartöverföringar från tredje part sker på egen risk.

Du måste själv kontrollera att eventuella Kartöverföringar från tredje part är sanna, säkra, lagenliga och/eller relevanta innan du förlitar dig på dem i något syfte. All användning eller tillit till Kartöverföringar från tredje part sker på egen risk.

PROGRAMMET OCH KARTÖVERFÖRINGAR FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. GARMIN FRÅNSÄGER SIG SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER ALLA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETSGARANTIN, KRÄNKNING AV EGENDOM ELLER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH GARANTIN OM LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN.

Friskrivning från viss skada. Din användning av Programmet och Kartöverföringar från tredje part sker på egen risk. Om du är missnöjd med Programmet eller Kartöverföringar från tredje part är din enda möjliga åtgärd att sluta använda Programmet och Kartöverföringar från tredje part. GARMIN SKA INTE NÅGONSIN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRERNA) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMMET ELLER KARTÖVERFÖRINGAR FRÅN TREDJE PART, VARE SIG BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG GARMIN UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET BETYDER ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

Exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera någon del av Programmet eller någon direkt produkt därav, med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och förordningar.

Skadestånd. Du accepterar att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licenstagare inklusive deras respektive licenstagare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer, befullmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning eller innehav av Programmet eller Kartöverföringar från tredje part.

Villkor. Detta avtal gäller tills Garmin säger upp detta avtal av valfri orsak, inklusive, men ej begränsat till, om Garmin finner att du har överträtt något av villkoren i detta avtal. Avtalet sägs dessutom upp omedelbart vid uppsägning av avtalet mellan Garmin och någon tredje part från vilken Garmin erhåller tjänster eller distribution som behövs för att ge stöd åt Programmet. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning som anges ovan är i kraft även efter ett upphörande.

Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och deras licensgivare och dig vad gäller allt som regleras häri, och har alltid företräde framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning. Ovanstående villkor regleras av Kansas lagstiftning, utan effekt av (a) bestämmelser om lagkonflikter eller (b) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Kansas lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Programmet eller Kartöverföringar från tredje part. Översättning av detta avtal från engelska tillhandahålls endast som en service. Om detta avtal översätts till ett språk annat än engelska och villkoren motsäger varandra i den engelska versionen och den andra språkversionen, har den engelska versionen företräde.

Slutanvändare inom regeringen. Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelser av Programmet och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiell datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges häri och detta licensavtal, ska den strängaste begränsningen av myndigheters rättigheter alltid ha företräde. Entreprenören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Upphovsrättspolicy. Garmin respekterar andras immateriella rättigheter. Det är Garmins policy att, efter eget behag och när så är lämpligt, avsluta konton för användare som eventuellt gör intrång, eller upprepade intrång, i tredje parts upphovsrätt.

När du vill skicka ett meddelande om intrång i upphovsrätt till Garmin skickar du ett meddelande i enlighet med "DMCA" (Digital Millennium Copyright Act) genom att förse den upphovsrättsagent som anges nedan med följande skriftliga information:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.
  2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk i vilket intrång påstås ha skett, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en webbplats omfattas av ett meddelande, en representativ lista över dessa verk på den webbplatsen.
  3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara utsatt för intrång och som ska tas bort, eller till vilket åtkomsten ska avaktiveras, och information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet.
  4. Information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, som adress, telefonnummer och, om det finns, en e-postadress där denne kan kontaktas.
  5. ​Ett utlåtande om att den klagande parten har rimliga skäl att tro att användning av materialet på det sätt som orsakat klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller i lag.
  6. ​Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och, med vetskap om påföljderna för mened, att den klagande parten är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.

Du är införstådd med att om du inte uppfyller alla krav i föregående stycke kanske ditt DMCA-meddelande inte är giltigt. Under 17 U.S.C. § 512 finns mer information om DMCA och DMCA-meddelanden.

Vår agent som tar emot meddelanden om anspråk på upphovsrättsintrång kan nås på följande sätt:

Via e-post:
[email protected]

Via post:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Quickdraw™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Licensavtal för slutanvändare

(Quickdraw-hämtning v.052416)

Kartdata ("Data") som du hämtar till din enhet ägs antingen av Garmin eller av en eller flera tredje parter och licensieras till Garmin. Data skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Data används på licens och säljs inte. Data tillhandahålls under detta licensavtal och får användas på följande villkor, som accepteras av slutanvändaren ("du" eller "dig"), å ena sidan, samt av Garmin, dess licensgivare och filialer till Garmin och dess licensgivare å andra sidan. Om du erhåller Data från en tredjepartsprogramleverantör ("Programleverantören") bekräftar du att, i den utsträckning som en part ansvarar för Data, Garmin, och inte Programleverantören, är ansvarig. Garmins licensgivare, inklusive licensgivare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licensgivare, är var och en direkt och avsedd förmånstagare av detta avtal, och de kan genomdriva sina rättigheter direkt mot dig om du bryter mot avtalet.

VIKTIGT: LÄS NOGA IGENOM DETTA LICENSAVTAL INNAN DU HÄMTAR ELLER ANVÄNDER DATA. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DATA BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSAVTALET OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE HÄMTA, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA DATA.

VARNING. DATA ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS I REKREATIONSSYFTE, T.EX. VID FISKE, OCH INTE I NAVIGERINGSSYFTE. DE SKA INTE ANVÄNDAS FÖR NAVIGERING OCH GARMIN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR VID EVENTUELL FÖRLUST, KOSTNAD ELLER SKADA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING I NAVIGERINGSSYFTE. DATA SAMLAS IN AV ENHETENS ANVÄNDARGRUPP OCH ÖVERFÖRS TILL DEN SERVER DU HÄMTAR IFRÅN. GARMIN VARKEN VERIFIERAR ELLER GODKÄNNER DATA PÅ NÅGOT SÄTT OCH OM DU VÄLJER ATT GÖRA DET ANVÄNDER DU DATA PÅ EGEN RISK.

Licensvillkor

Garmin ("vi" eller "oss") tillhandahåller Data, inklusive eventuell dokumentation "online", elektronisk dokumentation och tryckt material, och ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Data på en Garmin-navigeringsenhet i enlighet med villkoren i detta avtal. Du accepterar att Data endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas för delning, av servicebyråer, för tiddelning, återförsäljning eller för liknande syften. Du får kopiera eller återge dessa Data inom den begränsning som omfattas av villkoren i följande paragrafer, i den omfattning som behövs av dig personligen, för att kunna (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte delar Data med en tredje part, inte bryter mot någon upphovsrätt i detta avtal och inte ändrar Data på något sätt. Din användning av Data får inte bryta mot Programleverantörens användningsvillkor eller annan tredjepartstjänsteleverantör du använder för att aktivera Data. Du får inte använda dessa Data i något olagligt, vilseledande eller oetiskt syfte eller på något annat sätt som kan skada Garmins, dess licensgivares eller någon annan persons eller organisations anseende. Du accepterar att du annars inte får reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledningar av någon del i dessa Data, samt inte överlåta eller distribuera dem i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tillåts enligt lagstiftningen. Garmin förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla data som tillhandahålls av tredjepartsleverantör om den leverantören slutar tillhandahålla sådant innehåll eller om Garmins avtal med den leverantören avslutas av någon anledning.

Support. Om du behöver användningsrelaterad eller teknisk hjälp och hjälp avseende installation, avinstallation, användning eller manövrering av Data, eller om du har frågor, klagomål eller anspråk avseende Data, kontaktar du Garmin via: [email protected].

Bekräftelse av Programleverantörens ansvar. Programleverantören har inte någon underhålls- eller supportskyldighet för Data eller annat ansvar för att hantera eventuella krav från dig eller någon tredje part gällande innehav eller användning av Data, inklusive utan begränsning rättsliga krav gällande produkten, krav gällande underlåtenhet att uppfylla rättsliga krav eller krav gällande konsumentskyddslagstiftning. Vidare har Programleverantören inte något ansvar avseende tredje parts krav gällande överträdelser av immaterialrätten som ett resultat av ditt innehav eller användning av Data.

Begränsningar. Du är förbjuden att tillhandahålla, hyra ut eller leasa Data till någon annan person eller tredje part.

Ingen garanti. Data tillhandahålls dig "i befintligt skick" och du samtycker till att använda den på egen risk. Garmin och dess licensgivare, inklusive licensgivare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och dess licensgivare lämnar inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med härledning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller resultat gällande Data, eller att Data eller servern är avbrottsfri eller felfri. Data är endast avsedd att användas som hjälp vid rekreation och får inte användas till något ändamål som kräver exakt mätning av riktning, distans, plats eller topografi. GARMIN LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE DATAS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET.

Garantifriskrivning.GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE, INKLUSIVE LICENSGIVARE TJÄNSTELEVERANTÖRER, KANALPARTNER, LEVERANTÖRER OCH FILIALER TILL GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE, AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. MUNTLIGA OCH SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION FRÅN GARMIN ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSTAGARE UTGÖR INTE NÅGON GARANTI OCH DU KAN INTE KRÄVA ATT DU KAN FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA GARANTIFRISKRIVNING ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR I AVTALET. Vissa länder tillåter inte alla garantifriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig. PROGRAMLEVERANTÖRENS ENDA OCH STÖRSTA ANSVAR I HÄNDELSE AV FEL SOM OMFATTAS AV GARANTIN ÄR ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET FÖR DATA, OM SÅDANT FÖRELIGGER.

Ansvarsfriskrivning.GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE, INKLUSIVE LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER, KANALPARTNER, LEVERANTÖRER OCH FILIALER TILL GARMIN OCH DESS LICENSGIVARE, KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, ANSPRÅK ELLER YRKANDEN OM DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST, SKADA ELLER MEN PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER BESITTNING AV DATA ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT, KONTRAKTERING, BESPARING ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DATA, BRIST I INNEHÅLLET ELLER DATA, ELLER BROTT MOT DESSA AVTALSVILLKOR, OAVSETT OM DET GRUNDAS PÅ AVTAL, UTOMOBLIGATORISKT FÖRHÅLLANDE ELLER GARANTI OCH OAVSETT OM DET ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DATA OCH ÄVEN OM GARMIN ELLER DESS LICENSGIVARE KÄNDE TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. GARMINS OCH DESS LICENSTAGARES TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÅNDSSKYLDIGHET UNDER ÅTAGANDET I DETTA LICENSAVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER DATA FÅR INTE ÖVERSKRIDA 1,00 $. Vissa länder tillåter inte alla ansvarsfriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera någon del av Data eller någon direkt produkt därav, med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och förordningar.

Laglig efterlevnad. Du står som garant för att (i) du inte befinner dig i ett land som är belagt med embargo av den amerikanska regeringen eller har klassats av den amerikanska regeringen som ett land som "stödjer terrorism", och (ii) för att du inte finns med på någon begränsningslista hos den amerikanska regeringen.

Skadestånd. Du godkänner att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licenstagare inklusive deras respektive licenstagare, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer, befullmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning, återgivning eller innehav av Data.

Villkor. Detta avtal gäller tills, (i) om så är tillämpligt, ditt abonnemang sägs upp (av dig eller av Garmin) eller upphör eller (ii) Garmin säger upp detta avtal av valfri orsak, inklusive, men ej begränsat till, om Garmin finner att du har överträtt något av villkoren i detta avtal. Avtalet sägs dessutom upp omedelbart vid uppsägning av avtalet mellan Garmin och någon tredje part från vilken Garmin (a) erhåller tjänster eller distribution som behövs för att ge stöd åt Data eller (b) licensierar Data. Du accepterar att vid upphörandet förstöra alla kopior av Data. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning som anges ovan är i kraft även efter ett upphörande.

Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin och dess licensgivare, inklusive deras licensgivare och leverantörer, tjänsteleverantörer, kanalpartner, leverantörer och filialer till Garmin och deras licensgivare och dig vad gäller allt som regleras häri, och har alltid företräde framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning. Ovanstående villkor regleras av Kansas lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantas explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Kansas lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data. Översättning av detta avtal från engelska tillhandahålls endast som en service. Om detta avtal översätts till ett språk annat än engelska och villkoren motsäger varandra i den engelska versionen och den andra språkversionen, har den engelska versionen företräde.

Slutanvändare inom regeringen. Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelser av Data och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiell datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges häri och detta licensavtal, ska den strängaste begränsningen av myndigheters rättigheter alltid ha företräde. Entreprenören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA.

Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder, och får inte användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin.