ถึงเวลาปรับปรุง เบราเซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนใน Garmin Connect เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของเบราเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อไปนี้...

ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้

(อัปโหลด Quickdraw v.052416)

แอปพลิเคชันอัปโหลด Quickdraw ( "แอปพลิเคชัน") และเนื้อหาและข้อมูล ("ข้อมูล") ที่รวมในแอปพลิเคชันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา (รวมเรียกว่า "Garmin") หรือผู้ให้อนุญาต แอปพลิเคชันและข้อมูลจัดหาให้ตามข้อตกลงการอนุญาตนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งยอมรับโดยผู้ใช้ ("คุณ" หรือ "ของคุณ") ด้านหนึ่ง และ Garmin และผู้ให้อนุญาต และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาตอีกด้านหนึ่ง

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้ทั้งหมดก่อนซื้อหรือใช้แอปพลิเคชันนี้ การซื้อ การติดตั้ง การคัดลอก หรือใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นการยอมรับว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่าติดตั้งหรือใช้แอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต Garmin อนุญาตให้คุณใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลแบบจำกัดและไม่เฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับที่จะใช้งานแอปพลิเคชันและข้อมูลในการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น หรือใช้งานในการดำเนินงานภายในของธุรกิจหากใช้ได้ และไม่ใช้งานสำหรับการให้บริการ แบ่งใช้งาน ขายต่อ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายกัน

ข้อจำกัด คุณยอมรับที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ถอดรหัส แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชันหรือข้อมูล และไม่โอนหรือแจกจ่ายในรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ห้ามให้เช่าหรือเช่าซื้อแอปพลิเคชันหรือข้อมูลกับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม

การส่งแผนที่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่ออัปโหลดแผนที่ ("การส่งแผนที่"). การส่งแผนที่ยังคงเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยการส่งแผนที่ให้กับ Garmin คุณได้ให้อนุญาตและสิทธิ์กับ Garmin โดยสามารถโอนได้ แบบตลอดไป ทั่วโลก ไม่มีค่าใช้จ่าย และเรียกคืนไม่ได้สำหรับการทำซ้ำ สร้างงานที่ดัดแปลง ให้อนุญาต แจกจ่าย จำหน่าย นำเสนอต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะของการส่งแผนที่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยมีการจำกัดหรือข้อผูกพันกับคุณ คุณรับรองและรับประกันกับ Garmin ว่าการส่งแผนที่ของคุณไม่ได้ละเมิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม และคุณรับรองและรับประกันว่าการส่งแผนที่ที่คุณส่งมีความถูกต้อง อ้างอิงถึงตำแหน่งสาธารณะและปลอดภัย และไม่ได้จำกัดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ใดๆ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎหมายของการส่งแผนที่ที่คุณส่งให้กับ Garmin ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการส่งแผนที่ของคุณ และสำหรับผลที่ตามมาของการส่งและโพสต์ดังกล่าว เราไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าตรวจสอบระดับและความเห็นที่ผู้ใช้ส่ง หรือการส่งเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการส่งเนื้อหาของคุณ คุณอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าถึง ดู จัดเก็บ และทำซ้ำข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ คุณให้สิทธิ์ Garmin แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และแจกจ่ายข้อมูลที่คุณจัดหาให้ในแอปพลิเคชัน

คุณยอมรับว่าการใช้งานหรือการเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในแอปพลิเคชันถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังและใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณเมื่อใช้แอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่

หลักปฏิบัติ: คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไปยังแอปพลิเคชัน:

  1. ​ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย หรือคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรม;
  2. ​ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามได้แก่: (a) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ตามสัญญาอื่นๆ; (b) สิทธิส่วนบุคคล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไม่แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือสิทธิสาธารณะ; หรือ (c) การรักษาความลับใดๆ;
  3. ​มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือคุกคาม ทำให้ผิดปกติ ทำความเสียหายให้กับแอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ หรือรบกวนการใช้งานหรือความบันเทิงในแอปพลิเคชันของบุคคลใดๆ

เราไม่สามารถและไม่รับรองว่าผู้ใช้คนอื่นจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวที่มา และในการตกลงระหว่างคุณกับเรา คุณยอมรับความเสี่ยงสำหรับอันตรายและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว

ความรับผิดของ Garmin Garmin จะไม่รับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความทันการณ์ของแอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ หรือเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สาม การใช้งานหรือการเชื่อถือแอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

คุณควรตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือความเกี่ยวข้องของการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามใดๆ ก่อนการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ การใช้งานหรือการเชื่อถือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

แอปพลิเคชันและการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามจัดหาให้ตาม 'ที่เป็นอยู่' โดยไม่มีการรับประกันใดๆ GARMIN ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้มีผลบังคับ

การปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายบางประการ การใช้แอปพลิเคชันและการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากคุณไม่พึงพอใจแอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สาม คุณต้องยุติการใช้งานแอปพลิเคชันและการส่งแผนที่ของบุคคลที่สามดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ GARMIN จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นตัวอย่าง และความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายที่เป็นผลมากจากการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า GARMIN จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ในบางรัฐไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่ตามมา ในกรณีนี้การยกเว้นและการจำกัดความรับผิดข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และการยกเว้นและการจำกัดความรับผิดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเท่านั้น

การควบคุมการส่งออก คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการส่งออก โดยต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติครบถ้วนภายใต้กฎหมายดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Garmin และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับมอบหมาย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และผู้แทนของ Garmin และผู้ให้อนุญาต สำหรับความรับผิด การสูญเสีย การบาดเจ็บ (รวมถึงการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิต) การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือการร้องเรียนในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้หรือมีแอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สาม

ระยะเวลา ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนถึงเวลาที่ Garmin สิ้นสุดข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Garmin พบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ นอกจากนั้น ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงระหว่าง Garmin และบุคคลที่สามซึ่ง Garmin รับบริการหรือการจัดสรรที่จำเป็นในการสนับสนุนแอปพลิเคชัน การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดที่ระบุไว้ทางด้านบนจะยังคงผลมีผลต่อไปแม้หลังจากสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Garmin และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาต และคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเอกสารนี้ และใช้แทนข้อตกลงใดๆ ทั้งหมดที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาที่มีก่อนหน้านี้ระหว่างเราโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางด้านบนจะถูกควบคุมตามกฎหมายของรัฐ Kansas โดยไม่มีผลต่อ (a) การขัดแย้งกับข้อกฎหมาย หรือ (b) United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods ซึ่งไม่รวม คุณยอมรับเขตอำนาจศาลของรัฐ Kansas สำหรับข้อขัดแย้ง การอ้างสิทธิ์ และการดำเนินคดีใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือการส่งแผนที่ของบุคคลที่สาม การแปลข้อตกลงนี้จากภาษาอังกฤษจัดหาให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากข้อตกลงนี้แปลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และมีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลควบคุม

ผู้ใช้ที่เป็นภาครัฐ หากผู้ใช้เป็นหน่วยงาน กระทรวง หรือตัวแทนอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การใช้ ทำสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข เปิดเผย หรือโอนแอปพลิเคชันและเอกสารที่มาพร้อมกันจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ใน DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD commercial computer software definition), DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technical data – commercial items clause); FAR 52.227-14 Alternates I, II, and III (JUN 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause); และ/หรือ FAR 12.211 และ FAR 12.212 (commercial item acquisitions) ตามที่มีผลบังคับ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด FAR และ DFARS ที่ระบุในเอกสารนี้และข้อตกลงอนุญาตใช้งานนี้ การตีความที่ให้การสิทธิ์ของรัฐบาลที่กว้างกว่าจะมีผลควบคุม คู่สัญญา/ผู้ผลิตได้แก่ Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Garmin ให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น Garmin มีนโนบายยกเลิกแอคเคาท์ของผู้ใช้ที่อาจละเมิดหรือทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องตามดุลยพินิจของบริษัทและในกรณีที่เหมาะสม

ในการส่งรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับ Garmin กรุณาส่งรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ระบุด้านล่างเป็นลายลักษณ์อักษร:

  1. ลายเซ็นหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด
  2. หลักฐานระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือในกรณีที่มีงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นในไซต์ออนไลน์เดียวกันในรายงานเดียว ให้แสดงรายการของงานดังกล่าวในไซต์แห่งนั้น
  3. ​หลักฐานระบุเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในกิจกรรมการละเมิดและจะต้องนำออกหรือยกเลิกการเข้าถึง และข้อมูลที่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการค้นพบเนื้อหาดังกล่าว
  4. ​ข้อมูลที่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ หากมี ซึ่งสามารถใช้ติดต่อผู้ร้องเรียนได้
  5. ​ข้อความยืนยันว่าผู้ร้องเรียนเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือโดยกฎหมาย
  6. ​ข้อความยืนยันว่าข้อมูลในการรายงานมีความถูกต้องโดยขอรับโทษในกรณีที่ให้การเป็นเท็จ และผู้ร้องเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

คุณรับทราบว่าหากไม่สามารถทำตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ชี้แจงเอาไว้เบื้องต้นได้ การร้องเรียน DMCA ของคุณอาจไม่เป็นผล โปรดดูที่ 17 U.S.C. § 512 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียน DMCA และ DMCA

ติดต่อตัวแทนรับร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้::

ทางอีเมล์:
[email protected]

ทางจดหมาย:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062

Garmin® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Quickdraw™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin

ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้

(ดาวน์โหลด Quickdraw v.052416)

ข้อมูลแผนที่ ("ข้อมูล") ที่คุณกำลังดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณเป็นกรรมสิทธิ์ของ Garmin หรือของบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าและ Garmin ได้รับอนุญาตให้ใช้ ข้อมูลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ข้อมูลได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ไม่ใช่การขาย ข้อมูลจัดหาให้ตามข้อตกลงการอนุญาตนี้ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งยอมรับโดยผู้ใช้ ("คุณ" หรือ "ของคุณ") ด้านหนึ่ง และ Garmin และผู้ให้อนุญาต และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาตอีกด้านหนึ่ง หากคุณได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน") คุณยอมรับว่า Garmin เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล ตามขอบเขตของฝ่ายที่รับผิดชอบ และไม่ใช่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้อนุญาตของ Garmin รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาตเป็นบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์โดยตรงและโดยเจตนาของข้อตกลงนี้ และอาจบังคับใช้สิทธิ์โดยตรงกับคุณในกรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ข้อสำคัญ: โปรดอ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้ทั้งหมดก่อนดาวน์โหลดหรือใช้ข้อมูล การดาวน์โหลด การติดตั้ง การคัดลอก หรือใช้ข้อมูลเป็นการยอมรับว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการอนุญาตนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่าดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ข้อมูล

คำเตือน. ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อสันทนาการ เช่น การตกปลา และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำทาง ไม่ควรใช้สำหรับการนำทาง และ GARMIN ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสีย ต้นทุน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ในการนำทาง ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยชุมชนผู้ใช้อุปกรณ์และอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังดาวน์โหลด Garmin ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในลักษณะใดก็ตาม และหากคุณเลือกที่จะใช้ข้อมูล จะถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

Garmin ("เรา" หรือ "ของเรา")จัดหาข้อมูลให้คุณ รวมถึงเอกสารแบบ "ออนไลน์" หรืออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ และอนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลในอุปกรณ์นำทาง Garmin แบบจำกัดและไม่เฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับที่จะใช้งานข้อมูลในการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น หรือใช้งานในการดำเนินงานภายในของธุรกิจหากใช้ได้ และไม่ใช้งานสำหรับการแบ่งปัน ให้บริการ แบ่งใช้งาน ขายต่อ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายกัน คุณอาจสามารถคัดลอกหรือทำซ้ำข้อมูลได้หากจำเป็นสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ แต่ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในย่อหน้าต่อไป เพื่อ (i) ดู และ (ii) บันทึก โดยคุณต้องไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม ไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใดๆ ที่ปรากฏอยู่ และไม่แก้ไขข้อมูลในลักษณะใดๆ การใช้ข้อมูลต้องไม่ละเมิดกฎการใช้ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อใช้งานข้อมูล คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง ผิดไปจากความจริง หรือผิดศีลธรรม หรือลักษณะใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ Garmin ผู้ให้อนุญาต หรือบุคคลใดๆ คุณยอมรับที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ถอดรหัส แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานที่ดัดแปลงจากส่วนใดๆ ของข้อมูล และไม่โอนหรือแจกจ่ายในรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการให้บริการข้อมูลใดๆ ที่มาจากซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม หากซัพพลายเออร์ดังกล่าวหยุดให้บริการเนื้อหาดังกล่าว หรือสัญญาของ Garmin กับซัพพลายเออร์ดังกล่าวสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การสนับสนุน หากคุณต้องการการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านการใช้งานและด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้ง การยกเลิกการติดตั้ง ใช้ หรือควบคุมข้อมูล หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อ Garmin ที่: [email protected]

การยอมรับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่มีข้อผูกพันสำหรับการดูแลหรือสนับสนุนข้อมูล หรือความรับผิดชอบสำหรับการแก้ไขการเรียกร้องจากคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการมีหรือใช้ข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการร้องเรียนความรับผิดของผลิตภัณฑ์ การร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการร้องเรียนตามกฎหมายปกป้องผู้บริโภค นอกจากนั้น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการมีหรือใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อจำกัด ห้ามจัดหาให้ ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อข้อมูลกับบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม

ไม่มีการรับประกัน ข้อมูลจัดหาให้คุณ "ตามที่เป็น" และคุณยอมรับที่จะใช้โดยถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Garmin และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาตไม่ประกัน รับรอง หรือรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกิดขึ้นตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหา คุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ประโยชน์ การใช้หรือผลลัพธ์ที่ได้ข้อมูล หรือข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเครื่องช่วยเสริมด้านสันทนาการเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องมีการวัดทิศทาง ระยะทาง ตำแหน่ง หรือภูมิประเทศอย่างแม่นยำ GARMIN ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

การปฏิเสธการรับประกัน GARMIN และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ GARMIN และผู้ให้อนุญาต ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับคุณภาพ ประสิทธิผล ความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การแนะนำหรือข้อมูลทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจาก GARMIN หรือซัพพลายเออร์และผู้ให้อนุญาต จะไม่เป็นการรับประกัน และคุณไม่มีสิทธิ์อ้างอิงคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าว การปฏิเสธการรับประกันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างยิ่งของข้อตกลงนี้ ในบางรัฐ พื้นที่ และประเทศไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธทางด้านบนอาจใช้กับคุณไม่ได้ ความรับผิดชอบสูงสุดเพียงอย่างเดียวของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันในกรณีที่มีข้อผิดพลาดตามการรับประกันคือการคืนเงินตามราคาที่ซื้อข้อมูล หากมี

การปฏิเสธความรับผิด GARMIN และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ GARMIN และผู้ให้อนุญาต ไม่รับผิดกับคุณ: เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ เรียกร้อง หรือดำเนินคดี โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของสาเหตุของการอ้างสิทธิ์ เรียกร้อง หรือดำเนินคดี สำหรับการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้หรือการมีข้อมูล หรือสำหรับการสูญเสียกำไร รายได้ สัญญา หรือการประหยัด หรือค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม จากการผิดสัญญา พิเศษ หรือจากผลที่ตามมาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูล ข้อบกพร่องในข้อมูล หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในการดำเนินคดีในสัญญาหรือละเมิด หรือตามการรับประกัน และไม่จะเป็นผลจาการใช้ การใช้ในทางที่ผิด หรือไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูล ไม่ว่า GARMIN หรือผู้ให้อนุญาตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ความรับผิดทั้งหมดของ GARMIN และผู้ให้อนุญาตเกี่ยวกับข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตนี้ หรือเกี่ยวกับข้อมูลจะไม่เกิน $1.00 ในบางรัฐ พื้นที่ และประเทศไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับผิดหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธทางด้านบนอาจใช้กับคุณไม่ได้

การควบคุมการส่งออก คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกส่วนใดๆ ของข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการส่งออก โดยต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติครบถ้วนภายใต้กฎหมายดังกล่าว

การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาห้ามค้าขาย หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุเป็นประเทศ "สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อกลุ่มต้องห้ามหรือจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Garmin และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับมอบหมาย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และผู้แทนของ Garmin และผู้ให้อนุญาต สำหรับความรับผิด การสูญเสีย การบาดเจ็บ (รวมถึงการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิต) การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือการร้องเรียนในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ ทำซ้ำ หรือมีข้อมูล

ระยะเวลา ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนถึงเวลาที่ (i) ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกของคุณสิ้นสุด (โดยคุณหรือโดย Garmin) หรือหมดอายุ หากเกี่ยวข้อง หรือ (ii) Garmin สิ้นสุดข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Garmin พบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ นอกจากนั้น ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดโดยทันทีเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงระหว่าง Garmin และบุคคลที่สามซึ่ง Garmin (a) รับบริการหรือการจัดสรรที่จำเป็นในการสนับสนุนข้อมูล หรือ (b) ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูล คุณตกลงที่จะทำลายสำเนาทั้งหมดของข้อมูลเมื่อสิ้นสุดข้อตกลง การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิดที่ระบุไว้ทางด้านบนจะยังคงผลมีผลต่อไปแม้หลังจากสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Garmin และผู้ให้อนุญาต รวมถึงผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้าช่องทางการขาย ซัพพลายเออร์ และบริษัทในเครือของ Garmin และผู้ให้อนุญาต และคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเอกสารนี้ และใช้แทนข้อตกลงใดๆ ทั้งหมดที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาที่มีก่อนหน้านี้ระหว่างเราโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางด้านบนจะถูกควบคุมตามกฎหมายของรัฐ Kansas โดยไม่มีผลต่อ (i) การขัดแย้งกับข้อกฎหมาย หรือ (ii) United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods ซึ่งไม่รวม คุณยอมรับเขตอำนาจศาลของรัฐ Kansas สำหรับข้อขัดแย้ง การอ้างสิทธิ์ และการดำเนินคดีใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูล การแปลข้อตกลงนี้จากภาษาอังกฤษจัดหาให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากข้อตกลงนี้แปลเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และมีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลควบคุม

ผู้ใช้ที่เป็นภาครัฐ หากผู้ใช้เป็นหน่วยงาน กระทรวง หรือตัวแทนอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การใช้ ทำสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข เปิดเผย หรือโอนข้อมูลและเอกสารที่มาพร้อมกันจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ใน DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD commercial computer software definition), DFARS 27.7202-1 (DOD policy on commercial computer software), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (commercial computer software clause for civilian agencies), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technical data – commercial items clause); FAR 52.227-14 Alternates I, II, and III (JUN 1987) (civilian agency technical data and noncommercial computer software clause); และ/หรือ FAR 12.211 และ FAR 12.212 (commercial item acquisitions) ตามที่มีผลบังคับ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด FAR และ DFARS ที่ระบุในเอกสารนี้และข้อตกลงอนุญาตใช้งานนี้ การตีความที่ให้การสิทธิ์ของรัฐบาลที่กว้างกว่าจะมีผลควบคุม คู่สัญญา/ผู้ผลิตได้แก่ Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA

Garmin® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin